Arealanvendelse

Retningslinjekort 2.6 Arealanvendelse i byerne - rammebestemmelser.

I kortet kan du klikke og se den enkelte ramme med detailkort og rammebestemmelser. Du kan sortere og vælge om du kun vil have vist rammer med en bestemt anvendelsetype, eller rammer i et bestemt område.

 

Indholdsfortegnelse

Generelt

Kulturelle funktioner

Forlystelser

Boligområder

Områder til blandet bolig og erhverv

Erhvervsområder

Områder til centerformål

Områder til rekreation/fritidsformål

Områder til offentlige formål

Områder til tekniske anlæg

Andet

2.6. Retningslinjer for arealanvendelse i byerne

Generelt

Retningslinjerne supplerer og uddyber rammebestemmelserne for de enkelte områder. I rammebestemmelserne er fastlagt eventuelle undtagelser fra de overordnede retningslinjer.

Anvendelsen er vist jævnfør registreringssystemet PlanDk2 – generel anvendelse.

Ud over bestemmelserne for de enkelte områdetyper, jf. nedenfor, kan der findes bestemmelser i hovedstrukturens øvrige retningslinjer, eksempelvis om Byer, Trafik, teknik og Miljø, samt Kulturhistorie, som skal respekteres ved planlægning og administration i de viste rammeområder.

Kulturelle funktioner

Større kulturelle funktioner og indendørs kommercielle forlystelser skal som hovedregel lokaliseres i bymidterne. Regionale funktioner skal fortrinsvis placeres i bymidten i Høje Taastrup by og det regionale fritidsområde i Høje Taastrup by (ramme 240 a og 240 b). Det skal dog også være muligt at lokalisere sådanne funktioner i de stationsnære områder, i områder udlagt til serviceerhverv og administration og i områder udlagt til detailhandel. Der udpeges et område i Høje Taastrup by med mulighed for indpasning af særlige typer af forlystelser. Idrætsfaciliteter og lignende rekreative funktioner vil kunne lokaliseres i områder udlagt til rekreative formål.

Forsamlingshuse, fritidscentre og biblioteksfilialer vil desuden kunne lokaliseres i boligområder.

Retur til Indholdsfortegnelsen

Forlystelser

I det regionale knudepunkt i Høje Taastrup udpeges det regionale fritidsområde, ramme 2401, 2402, samt 2403 til særlige former for forlystelser. Her kan der derudover indplaceres alle typer af forlystelser, eksempelvis: temapark, multiarena, natklubber, biografer og lignende.

Uden for det udpegede område til særlige forlystelser er det alene tilladt at opføre og indrette lokaler til nedenstående aktiviteter i det omfang, rammebestemmelser for de enkelte områder i øvrigt giver mulighed herfor:

 • Biblioteker
 • Kirker, menighedslokaler og andre religiøse aktiviteter
 • Museer og udstillingslokaler
 • Kultur- og medborgerhuse
 • Biografer
 • Teatre samt underholdnings- og musiksteder
 • Beværtninger og spisesteder, herunder restauranter
 • Selskabslokaler
 • Internetcafeer (spil på maskiner uden gevinstmulighed)
 • Sportsfaciliteter
 • Foreningslokaler (ikke-kommercielle formål)

Det er derimod ikke tilladt at opføre eller indrette lokaler til andre kultur- og forlystelsesaktiviteter uden for det udpegede område til særlige forlystelser. I det særligt udpegede område kan der således etableres andre typer af kultur- og forlystelsesaktiviteter end ovenfor nævnt, inkl. spilleautomathaller.

I tilknytning til restaurant med spiritusbevilling kan der dog opstilles op til tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse med andre aktiviteter (kiosker, dagligvarebutikker o.l.) forhandles Tips og Lotto og lignende.

Retur til Indholdsfortegnelsen

Boligområder

Rene boligområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat offentlig service og fællesanlæg.

Kategorien omfatter nuværende og fremtidige boligområder. I rammerne for lokalplanlægningen skal der ske en underopdeling i enkeltområder med nogenlunde ensartet bebyggelsesform. Der skal endvidere fastlægges bestemmelser om boligområdernes nære, rekreative arealer og om indpasning af lokal serviceforsyning og ikke-generende erhverv.

I eksisterende etageboligområder vil der i begrænset omfang kunne foretages supplerende byggeri med henblik på forbedring af nærmiljø og indpasning af særlige boliger til ældre og unge.

Nyt boligbyggeri på arealer i det stationsnære område eller en beliggenhed umiddelbart op til en særlig busgade skal fortrinsvis opføres som etagehuse og tæt/lav bebyggelse. I nyt boligbyggeri på arealer, der ikke er stationsnære, skal fortrinsvis opføres haveboliger (tæt/lav og åben/lav).

Skoler og børneinstitutioner og lignende vil kunne lokaliseres i de udlagte boligområder. For skolers vedkommende forudsættes det, at deres lokalisering er nærmere fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen.

Områder til blandet bolig og erhverv

Blanding af boliger og erhverv. Områderne anvendes til lettere erhvervsformål, der er foreneligt med boligformål. Eksempler på erhverv i disse områder er håndværks- og reparationsvirksomhed samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener. Endelig kan institutioner med boligkarakter placeres i områderne.

I visse områder kan der lokaliseres serviceerhverv, liberale erhverv og lignende erhvervstyper – det fremgår af rammerne for det enkelte område.

Retur til Indholdsfortegnelsen

Erhvervsområder

Områderne er rene erhvervsområder, som kan rumme lettere industri, tungere industri, industri med særlige beliggenhedskrav, samt administration og service. Områdernes nærmere anvendelse er specificeret i rammebestemmelserne for enkeltområder (tryk i kortet og se i tabellen for rammebestemmelsen under "anvendelse specifikt").

Serviceerhverv og administration skal så vidt muligt have en beliggenhed umiddelbart op til bymidterne. Delområder, der rummer serviceerhverv og administration, kan - under hensyntagen til beliggenhed, omgivelser og eksisterende bygningsmæssige strukturer - have relativ stor bebyggelsestæthed, og der kan tillades nedsatte normer for udlæg af parkeringsarealer, når parkeringsløsninger fastlægges fælles for flere bebyggelser under ét. Parkeringsudlæg skal i øvrigt vurderes ud fra beliggenhed i forhold til kollektiv trafik.

Eksisterende områder til service og administration i den yderste del af det stationsnære område - eksempelvis Teknologisk Institut og Helgeshøjparken - vil fortsat kunne anvendes til disse funktioner, og der skal tilstræbes en god busbetjening morgen og aften omkring arbejdets start og afslutning samt gode stiforbindelser til bymidten. Områderne vil kunne indeholde it-virksomhed, kontorer, service og administration, herunder større enheder af regional eller national karakter.

Ved ny lokalplanlægning for intensive funktioner, som er større end 1500 m2 pr matrikel, i en afstand fra stationerne, som er større end 600 m gælder særlige regler. Se under stationsnære områder og kerneområder, samt i rammeplanerne.

Der vil i dele af erhvervsområderne, nærmere præciseret i den specifikke anvendelse i rammerne for enkeltområder, kunne lokaliseres produktionsvirksomheder, værksteder, laboratorier, lager- og engrosvirksomhed, bogbinderier og lignende funktioner, som kun i ringe grad belaster det omgivende miljø i form af røg, lugt og støj.

Entreprenørvirksomhed og lignende med stort behov for udendørs oplag vil kun kunne henregnes under lettere industri, når det direkte fremgår af rammerne for lokalplanlægningen i det enkelte område.

I erhvervsområderne vil der kunne etableres fremstillings- og transportvirksomhed: industri og anden form for fremstillingserhverv, lagervirksomhed og transporterhverv, som det fremgår af rammerne for enkeltområder. Virksomheder i områderne skal kunne tåle eventuelle gener fra miljøgodkendte nabovirksomheder.

I rammerne for lokalplanlægningen kan der fastlægges zoner med særlige bestemmelser langs grænsen til naboområder.

Retur til Indholdsfortegnelsen

Områder til butiksformål (Centerområder)

Områderne omfatter dele af de udlagte områder til detailhandel, eksempelvis bymidterne, lokalcentre samt områder til butikker for særligt pladskrævende varer. Se afsnittet i hovedstrukturen om detailhandel, der beskriver, hvor der i øvrigt er mulighed for at lokalisere detailhandel. Her er fastlagt samlede rammer for detailhandelens udvikling, samt maksimale butiksstørrelser med mere.

I centerområderne kan lokaliseres en række funktioner, der bidrager til en levende og attraktiv bymidte, for eksempel: detailhandel, boliger, kontor og service, liberale erhverv.

Områder til rekreation/fritidsformål

Omfatter fritids- og turistanlæg og rekreative grønne områder i byerne, eksempelvis større arealer i byområdet udlagt til idrætsformål, offentligt tilgængelige parker, kolonihaver og lignende.

I rammerne for lokalplanlægningen for områder udlagt med andre anvendelsesbestemmelser, eksempelvis boligområder, områder for offentlige formål, områder til butiksformål, samt erhvervsformål skal der fastlægges bestemmelser om opholdsarealer eller lokale grønne områder.

I det regionale fritidsområde i Høje Taastrup kan der etableres fritids- og turistanlæg af regional betydning. Detailhandel vil i overensstemmelse med overordnede retningslinjer kunne indpasses som beskrevet i hovedstrukturens afsnit om detailhandel, samt i rammebestemmelserne for det regionale fritidsområde.

Retur til Indholdsfortegnelsen

Områder til offentlige formål

Omfatter arealer udlagt til uddannelses-, sundheds-, kulturelle, administrativefunktioner, kirker og kirkegårde samt sociale formål.

Områder til tekniske anlæg

Områder til tekniske anlæg kan rumme en række tekniske anlæg som eksempelvis: forsyningsanlæg, affaldsanlæg, samt kommunale depoter o.l.

Andet

Kortet viser et område i Hedehusene sydøst udlagt til "andet". Området (ramme 3130) er reserveområde til byudvikling efter planperioden.

Retur til indholdsfortegnelsen                               Retur til toppen af siden

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk