Du er her: Forside Byer Byhieraki

Byhieraki

Retningslinjekort 2.1: Byhieraki

Lag: Byomåder: Taastrup by, Høje Taastrup by, Regionalt center, Hedehusene by, byområde øvrige byer, landzonelandsby.

 

Retningslinjer for byhieraki

Byerne i Høje-Taastrup Kommune har forskellig status. Byerne har status som henholdsvis Byområde (Stationsby med knudepunktstation og regionalt center), Byområde (Stationsby), øvrig by og landzonelandsby. Retningslinjekort 2.1. viser byerne i Høje-Taastrup Kommune.

Høje Taastrup by har som eneste by i kommunen et regionalt center. Høje Taastrup Station er udpeget som knudepunktstation. Det betyder, at det skal tilstræbes at byfunktioner, som er af regional karakter, fortrinsvis skal lokaliseres i det stationsnære område ved denne station og ikke ved øvrige stationer. Byfunktioner, som er af regional karakter, er intensive byfunktioner, som henvender sig til et regionalt opland, det vil sige et opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne.

Taastrup og Hedehusene er stationsbyer. I disse byer kan placeres byfunktioner, som er mere henvendt til lokalområdet og opland, og som har fordel af beliggenhed i nærhed til kollektiv trafik og hovedfærdselsårer. Der kan planlægges for ny byzone inden for kommunens udlæg til byområde og de statslige rammer.

Sengeløse og Reerslev er øvrige byer. Her kan placeres funktioner og detailhandel af lokal karakter. Der kan ikke planlægges for udvidelse af byerne.

Marbjerg, Soderup, Vasby og Vridsløsemagle er landzonelandsbyer. I landsbyerne Marbjerg, Soderup og Vasby kan kan der foregå en begrænset tilvækst af boliger inden for landsbyens afgrænsning. I Vridsløsemagle er der ikke mulighed for bytilvækst. Landsbyerne kan anvendes til bolig- og erhvervsmæssige formål efter nærmere retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen. Se også retninglinjer for landsbyer.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk