Bystrategi Høje Taastrup

Et regionalt mødested for handel, erhverv og oplevelsesøkonomi.

Høje Taastrup er et regionalt knudepunkt i hovedstadsområdet. Her går funktionalitet og udvikling hånd i hånd. Her er plads til den moderne familie og den moderne virksomhed, her er plads til udvikling.

Høje Taastrup er centrum for Høje-Taastrup Kommune. En af byens styrker er, at den er mødested for erhverv og har et rigt handelsliv i CITY2. Det giver arbejdspladser til kommunens borgere og tiltrækker besøgende fra hele hovedstadsregionen.

Byens største udfordring er det fysiske miljø med relativt få og små boliger, fysiske, infrastrukturelle og visuelle barrierer, og opdelte og indadvendte funktioner. Til gengæld er der plads og mod i byen – plads til at bygge til og mod til at satse på at skabe nye rammer for bylivet.

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles.

 

     Styrker:

 • Varieret handelsliv
 • Forbindelse til København og resten af landet
 • Plads til erhvervslivet
 • Moderne, funktionelle boliger
 • Stationsnær udvikling

     Udfordringer:

 • Mangler fysisk sammenhæng
 • Mangler fornemmelse af et centrum og en by
 • Fysiske og visuelle barrierer
 • Mangel på visuelle pejlemærker
 • Svag butiksstruktur i stationsområdet
 • Mangler kulturelle tilbud

     Trusler:

 • Store enheder forsvinder
 • Utrygge byrum og ringe grundlag for handels- og byliv
 • Unuanceret billede af Høje Taastrup
 • Faldende og lave leje- og grundpriser

     Muligheder:

 • Tiltrækning af borgere
 • Plads til projekter og udvikling
 • Udvikling af den moderne erhvervsby
 • Plads til erhverv og offentlige institutioner
 • Bedre forbindelse for gående og cyklister

 

En by med offentlige institutioner og uddannelsesmuligheder

Høje Taastrup er regionalt knudepunkt og centrum for kommunen. Byen skal støttes ved at fastholde og etablere kulturelle og offentlige organisationer, samt uddannelsesinstitutioner i byen, der henvender sig til et større opland. Høje Taastrup er hjemsted for Høje-Taastrup Gymnasium, CPH West og vidensinstitutionen Teknologisk Institut, der fortsat skal støttes ved blandt andet at sikre fortsat god tilgængelighed.

Men byen savner rum for kultur i lokale og regionale attraktioner. Der bør planlægges for centralt beliggende faciliteter, der tiltrækker mennesker på tværs, så der sikres større sammenhæng i byen.

Moderne boliger med fokus på funktionalitet og kvalitet

Høje Taastrup har en blandet boligmasse med både etageboligbebyggelse, parcelhuse og ældre landsbyhuse. Byen har en stor andel af mindre boliger.

Høje Taastrup by har mange udviklingsmuligheder. Der bør fokuseres på kvalitet og funktionelle boliger for at sikre, at boligmassen appellerer til en bred målgruppe. Dette vil bidrage til Høje Taastrups fortsatte udvikling som regionalt center i kommunen, hvor fokus blandt andet er på høj tæthed af beboelse og erhverv i byens centrum.  

Centrum i Høje-Taastrup Kommune og et center i regionen

I Høje Taastrup er der en meget høj grad af daglig indpendling i forhold til den daglige udpendling. Det betyder, at byen, i den normale arbejdstid, har forhøjet sit antal brugere, altså både dem der bor, studerer og arbejder i byen. Det stiller store krav til den lokale infrastruktur, men det viser også, at byen – med sine attraktive virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og sin gode tilgængelighed er attraktiv som erhvervs- og uddannelsesby.

Høje Taastrup har mange forbindelser for cyklister og gående. De forbinder byen og giver de bløde trafikanter sikre muligheder for transport udenom det primære vejnet. En udfordring er dog at stiernes forløb, udenfor den primære vejstruktur, kan være svære at aflæse for brugerne.

Der skal fortsat planlægges for gode infrastrukturelle forbindelser til hele hovedstadsregionen i Høje Taastrup, og der bør arbejdes for, at tilgængeligheden til bolig eller arbejdsplads i byen synliggøres særligt for gående og cyklister.

Mellemrum og forbindelser med grøn kvalitet

Høje Taastrup er en grøn by, hvor grønne strukturer følger vej- og stinet. Imellem bygninger findes der ligeledes lommer af grønt, der er byens pauserum – placeret mellem erhverv og beboelse med høj tilgængelighed for de omkringliggende funktioner. Det er væsentligt for den bymæssige fornemmelse af Høje Taastrup, at de grønne rum er præget af kvalitet frem for kvantitet – de tætte strukturer og den høje kvalitet vil ikke alene forstærke billedet af Høje Taastrup som en by, men også sikre, at brugere i området vælger de grønne områder til, både fordi de er centralt placerede, og fordi de er behagelige at være i. I Høje Taastrup C planlægges der for et centralt parkstrøg, hvor aktivitet, rekreation og forbindelse er i fokus, og ved siden af Handicaporganisationernes nye hus, er der planlagt en sansehave, der giver oplevelser til alle.

Byens grønne ruter skal tilbyde en god, tydelig og sanselig forbindelse til blandt andet Hakkemosen og det regionale fritidsområde, eller fungere som attraktion i sig selv - som de grønne kiler gennem boligområderne Thorstorp og Kragehave.

Høje Taastrups grønne områder skal have kvalitet og skal struktureres så forbindelserne til grønne områder i det åbne land tydeliggøres. Der skal sikres muligheder for et aktivt liv i det grønne både i byen og i forbindelser ud af byen.

Et attraktivt, regionalt center med plads til udvikling

Høje Taastrup by er hjemsted for Høje-Taastrup Kommunes Rådhus, flere ungdomsuddannelser, store enheder som DSB og Danske Handicaporganisationer, samt flere skoler, ældreboliger og plejecenter. Dertil har Høje Taastrup en centralt beliggende, moderne markedsplads i CITY2, der tiltrækker lokale og regionale gæster til byen.

Høje-Taastrup Kommune er en attraktiv erhvervskommune, og i Høje Taastrup by er der både gode eksisterende erhvervsbebyggelser og udviklingsmuligheder. De findes blandt andet i fortætningen af Høje Taastrup C, hvor særligt erhverv med intensiv brug, funktioner og besøgende, skal sikre en bymæssig fornemmelse og mere liv i gaderne.

Høje Taastrup har mange funktionsopdelte områder, og der savnes sammenhæng mellem disse. Det er formålet med Høje Taastrup C, at bebyggelse og nye veje sikrer bedre forbindelse i det stationsnære område, men projektet skal også have følgeskab af en omhyggelighed i planlægningen af hele byen, med særligt øje for funktionsblanding hvor det er muligt, god tilgængelighed, tydelige og attraktive bebyggelser med høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtigt byggeri og drift. Der skal være plads til at bryde koncepter, at eksperimentere med planlægningen og i høj grad inddrage brugere i udviklingen af den moderne by, Høje Taastrup.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk