Mål for Reerslev/Stærkende

Bevaring af landsbymiljø

Det eksisterende landsbymiljø - bebyggelse, vejforløb og beplantning - skal tilstræbes bevaret. Nyt boligbyggeri skal tilpasses de nuværende forhold, så det på naturlig måde integreres i det eksisterende landsbymiljø. Ny bebyggelse skal derfor fortrinsvis opføres som åbent lavt boligbyggeri med en beplantning, som svarer til den nuværende.

Udsynet til kirken skal bevares. Derfor kan der på arealet øst for kirken (område 5170) kun opføres bebyggelse i én etage uden udnyttelse af tagetage. Den nordlige del af område 5150 friholdes for bebyggelse.

Det tilstræbes, at der etableres/fastholdes udkig til det åbne land fra landsbyens kerne.

Bevaringsbestræbelser og nybyggeri - på såvel byzone- som landzonearealer - skal ske under hensyntagen til landbrugsejendommenes udviklingsmuligheder.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk