Mål for Sengeløse

Bevaring af landsbymiljø

Det eksisterende landsbymiljø - bebyggelse, gadekær, vejforløb og beplantning - skal tilstræbes bevaret. Nyt boligbyggeri skal tilpasses de nuværende forhold, så det på naturlig måde integreres i det eksisterende landsbymiljø.

Bevaringsbestræbelser og nybyggeri - på såvel byzone- som landzonearealer - skal ske under hensyntagen til landbrugsejendommenes udviklingsmuligheder.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk