Detailhandel

Retningslingekort 2.4. Detailhandel

Lag: Regionalt center. Område for butikker til særligt pladskrævende varer. Aflastningscenter. Lokalcenter. Bymidte

2.4. Retningslinjer for detailhandel

Indhold

Hovedstruktur for detailhandel

Bymidterne

Samlede rammer for detailhandelens udvikling

Rammer for udvikling af detailhandel i de enkelte byer

Bruttoetageareal

Butiksstørrelser

Afgrænsning af områder til detailhandel

Aflastningscenter

Lokale centre

Butikker uden for centerstrukturen

Særligt udpegede erhvervsområder til butikker for særligt pladskrævende varer

 

Hovedstruktur for detailhandel

Detailhandel kan lokaliseres i bymidterne i Taastrup og Hedehusene, i det regionale center (bymidten i Høje Taastrup by), samt i de udlagte lokalcentre. Derudover kan detailhandel af visse typer lokaliseres i området udlagt til regionalt aflastningscenter ved IKEA, samt i særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer.

Endelig er det muligt i begrænset omfang og på visse betingelser, at lokalisere butikker uden for centerstrukturen, eksempelvis mindre butikker til lokal forsyning, gårdbutikker, enkeltstående butikker ved fritliggende turistattraktioner, servicestationer og lignende enkeltstående butikker. Sådanne butikker kan etableres i områder, hvor der i rammerne for lokalplanlægningen åbnes mulighed herfor.

Hovedstrukturen består af:

Bymidten i Høje Taastrup, som samtidig er regionalt center

Bymidten i Taastrup, som har regional betydning

Bymidten i Hedehusene

De udpegede lokalcentre

Derudover er der mulighed for at placere butikker uden for denne centerstruktur:

I aflastningscentret ved IKEA

I særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for placering af butikker til pladskrævende udvalgsvarer

Lokale butikker, gårdbutikker og lignende enkeltstående butikker

Centerstrukturen udgør hovedstrukturen for detailhandelens udvikling. Strukturen understøtter bymidternes funktion, som det levende, intense midtpunkt og mødested for byen. I bymidterne er der god tilgængelighed både for borgere uden bil og for bilisterne. Byens indkøbsmuligheder samles her til glæde for handelslivet og så transporten til indkøbsfunktionerne minimeres.

Aflastningscentret og de udpegede erhvervsområder til butikker for særligt pladskrævende varer anvendes til at aflaste bycentrene for butikstyper, som vanskeligt kan indpasses i bycentrene.

Planen sigter mod at styrke de eksisterende udbudspunkter gennem afgrænsning af bymidter, aflastningscenter og andre udpegede områder, samt gennem fastlæggelse af samlede rammer for udviklingen i disse. Endelig fastlægges maksimale butiksstørrelser i de enkelte områder.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bymidterne

Bymidten er byens hjerte. Bymidterne skal bestå af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service og administration, restauranter og hotelvirksomhed, kul­turelle funktioner, kommercielle forlystelser og lignende, der naturligt hører hjemme i et alsidigt bycenter. Bymidten er den primære lokaliseringsmulighed for byens detailhandel.

I bymidterne skal der tilstræbes en relativ stor bebyggelsestæthed, idet nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Det skal endvidere tilstræbes, at en væsentlig del af områdernes parkeringspladser, herunder specielt pladser udlagt til publikumsorienterede funktioner, udlægges som fællesparkering.

Der skal i rammerne for lokalplanlægningen fastlægges bestemmelser, som begrænser detailhandelens andel af det samlede etageareal samt maksimale butiksstørrelser.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Samlede rammer for detailhandelens udvikling

Rammerne for den samlede udvikling af detailhandelen i de udlagte områder er fastlagt for at fastholde og styrke områdets position i forhold til det potentielle marked, for at sikre at den størst mulige andel af den forventede forbrugsstigning kan dækkes gennem lokale indkøb samt for at sikre mulighed for den nødvendige fleksibilitet og dynamik i detailhandelens udvikling i områderne. Rammerne forventes at svare til den reelle efterspørgsel, tillagt en mindre buffer til at sikre fleksibilitet i planlægningen.

Bymidternes afgrænsning kan ændres med kommuneplantillæg efter den af miljøministeriet fastlagte metode for afgrænsning af bymidter m.v.

Der fastlægges følgende samlede rammer for lokalplanlægning for nye butiksarealer, i planperioden: 

Område/center

Samlet ramme for udvalgsvarer og dagligvarer (ekskl. særligt pladskrævende udvalgsvarer)m

Samlet ramme for særligt pladskrævende udvalgsvarer (m2)

Høje Taastrup by

52.000

0

Taastrup by

6.950

19.500

Hedehusene by

10.000

0

Kommunen i øvrigt

2.000*

10.500*

Tabel. Samlede rammer for detailhandelsudviklingen. Samtlige arealer er opgivet som m² bruttoetageareal. 

* En buffer til at sikre mulighederne for en fleksibel planlægning. Kan udnyttes gennem kommuneplantillæg, for eksempel i forbindelse med de øvrige udpegede udlæg.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Rammer for udvikling af detailhandel i de enkelte byer

Der fastlægges rammer for detailhandelens udvikling i de enkelte byer. Rammen for det regionale center, Høje Taastrup bymidte, er fastlagt ud fra målsætning om, at centret skal kunne fastholde sin position på det regionale marked.

Følgende tabeller viser rammernes fordeling på enkeltområder i byerne:

 detailhandelstabel_taastrup.pdf (110 KB)

 detailhandelstabel_hoje_taastrup1.pdf (148.4 KB)

 detailhandelstabel_hedehusene_1.pdf (104.9 KB)

 detailhandelstabel_sengelose_1.pdf (73.8 KB)

Lokalplaner med uudnyttet ramme til detailhandel kan revideres inden for planens ramme.

Bruttoetageareal

Planloven fastlægger, at beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes.

Beregning af bruttoetagearealet medtager således for eksempel: salgsarealer, lagerlokaler, teknikrum, kølerum, og lignende samt arealer til opbevaring af diverse maskiner for rengøring og/eller behandling af varer, overdækket varegård, interne adgangsarealer, cafeteria m.v.

Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m2.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Butiksstørrelser

Butiksstørrelser opgøres som bruttoetageareal opgjort i kvadratmeter, jævnfør ovenfor. 

I bymidterne kan dagligvarebutikker, hvor der ikke er anført andet i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til 3.500 m².

I lokalcentre kan eksisterende dagligvarebutikker bevares. Nye butikker for både dagligvarer og udvalgsvarer kan maksimalt være på 1.000 m².

Udvalgsvarebutikker i øvrigt kan, hvor der ikke er anført andet i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til 2.000 m².

I den regionale bymidte Høje Taastrup kan der dog lokaliseres 3 udvalgsvarebutikker større end 2.000 m².

I de udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer kan der etableres butikker med følgende maksimale butiksstørrelser: camping- og bådforhandlere 4.500 m², biler 5.000 m², planteforhandlere 9.000 m², møbler 10.000 m² og forhandlere af tømmer og byggematerialer 15.000 m². Møbelbutikker på mere end 2.000 m² tillades i områder til butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer. 

Møbelbutikker på under 2.000 m² skal lokaliseres i bymidterne. 

Mindre butikker til lokalforsyning, eller i direkte tilknytning til det område, de skal betjene, kan indrettes med følgende butiksstørrelser: Dagligvarebutikker på op til 500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 100 m². 

I tilknytning til fritliggende turistattraktioner, jordbrug, gartneri eller fremstilling af dagligvarer kan der etableres en butik på op til 250 m².

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Afgrænsning af områder til detailhandel

Udnyttelse af de generelle rammer for hver by, med undtagelse af rammerne for aflastningscentre, særligt pladskrævende varer, samt lokalcentre og butikker uden for hovedstrukturen, skal ske inden for bymidterne. Afgrænsningen af bymidter og lokalcentre sikrer, at det er muligt på samme tid at udvikle og at koncentrere udviklingen i de valgte områder.

Afgrænsningen af bymidter og øvrige områder til detailhandel er vist på ovenstående retningslinjekort 2.4.

Aflastningscenter

Det eksisterende aflastningscenter (IKEA og Electric City) kan videreføres, og bebyggelsen på arealerne kan omdannes inden for den eksisterende ramme. I det regionale aflastningscenter, delområdet IKEA - nord for Roskildevej, kan der ske omdannelse af bebyggelsen på arealet under forudsætning af, at bruttoetagearealet på 37.260 m² ikke øges.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Lokale centre

Gadehavecentret, Blåkildecentret og Fløngcentret er lokale centre. De lokale centre er mindre centre, der gør det muligt at foretage daglige indkøb i den bydel, hvor man bor. Lokalcentret fungerer som mødested i bydelen. Det er målet at opretholde centrene og sikre en begrænset mulighed for fleksibilitet og udbygning, der tilgodeser behovet for indkøb i lokalområdet. I lokalcentrene kan der samlet set ved nybyggeri eller nyindretning etableres 500 m² detailhandel. Det samlede bruttoetagearealet til butiksformål i det enkelte lokalcenter må dog ikke overstige 3.000 m².

For de lokale centre er der ikke fastlagt udvidelser af rammerne. Dette sker for ikke at sprede udviklingen for meget, idet der i planperioden ønskes en styrkelse af bycentrene.

Butikker uden for centerstrukturen

Enkeltstående, mindre butikker til lokal forsyning kan etableres uden for centerstrukturen eller i direkte tilknytning til det område eller den funktion, butikken skal betjene. Ligeledes kan der etableres enkeltstående butikker for fritliggende turistattraktioner, jordbrug, gartneri og lignende.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Særligt udpegede erhvervsområder til butikker for særligt pladskrævende varer

Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer kan etableres i særligt udpegede erhvervsområder, hvor der er god synlighed samt tilgængelighed med kollektiv transport. Derudover skal der være hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold. Aktiviteten må ikke påvirke bymiljøet uhensigtsmæssigt. Butikkerne kræver større lokaler, loftshøjde og/eller udendørs oplagsplads og kan derfor vanskeligt indpasses i centerområderne.

Områderne kan ses på retningslinjekort 2.4. 

Butikker for særligt pladskrævende varegrupper er i Planloven defineret som: butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog alene placeres i de særligt udpegede områder, hvis der kan redegøres for at en placering i bymidten ikke er mulig. I forbindelse med butikker for tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit for udvalgsvarer, der ikke i sig selv er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må ikke være større end 2.000 m². 

Målet med at udpege områder til butikker for særligt pladskrævende varer er at supplere indkøbsmulighederne i kommunen for disse varegrupper, så det bliver muligt at øge den lokale forsyning med pladskrævende udvalgsvarer samt at styrke de eksisterende områder, så de kan fastholde deres andel af markedet for disse varegrupper.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til toppen af dokumentet

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk