Kolonihaver i landzone

Retningslinjekort 3.2.3. Kolonihaver

3.2.3 Retningslinjer for kolinihaver i landzone

Lokalplanlægningen af kolonihaver skal sikre, at disse planlægges som en integreret del af den lokale og regionale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden.

Kolonihaver (overnatningshaver) kan etableres i de udpegede områder, som vist på retningslinjekort 3.2.3.

Arealer til kolonihaver i landzonen skal ligge i cykelafstand, højst 4 km, fra en station, og der skal ved lokalplanlægningen skabes god adgang for cyklister.

Arealer til kolonihaver må ikke ved lokalplaner overføres fra landzone til byzone.

Nye havelodder til kolonihaver må ikke være større end 400 m2 og må ikke anvendes til helårsbeboelse.

Lokalplanlægning for kolonihaver skal tilstræbe, at kolonihavehuse fastholdes som sådanne i deres udformning og materialevalg. Således at, kolonihaveområderne ikke giver anledning til helårsbeboelse eller indtryk af at være et sommerhusområde. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk