Friluftsområder

Retningslinjekort 3.4.1. Regionale friluftsområder.

Lag: Indre og ydre grønne kiler. Hedeland.

3.4.1. Retningslinjer for friluftsområder

Indre grønne kiler

Planlægningen i de indre grønne kiler i byfingrene skal sikre, 

 1. at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse,
 2. at områderne ikke inddrages til byzone,
 3. at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,
 4. at områderne friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug,
 5. at der ikke placeres støjende friluftsanlæg med mindre, der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes,
 6. at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transportkorridorer, trafik- og forsyningsformål, som angivet på retningslinjekort 2.6.8. (afsnit om overordnede tekniske anlæg)

Ved lokaliseringsområdet, Albertslund Golfbane, kan der uanset reglerne for de indre grønne kiler placeres specifikke fritidsanlæg. Se retningslinjekort 3.4.2. i afsnit om friluftsanlæg.

Der kan etableres mindre anlæg som støttepunkter til det almene friluftsliv og ske mindre udvidelser af eksisterende anlæg til det almene friluftsliv.

Der kan undtagelsesvis ske udvidelser af eksisterende kulturinstitutioner, som allerede er placeret i kilerne.

Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer etableres anlæg til klimatilpasning forudsat, at det bidrager til at styrke natur og friluftsliv.

De ydre grønne kiler

Planlægningen i de ydre grønne kiler skal sikre, 

 1. at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse,
 2. at områderne ikke inddrages til byzone,
 3. at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,
 4. at areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier,
 5. at støjende friluftsanlæg i videst muligt omfang undgås, men i givet fald placeres således, at de ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder og i fornødent omfang støjbeskyttes
 6. at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transport korridorer, trafik- og forsyningsformål jf retningslinjekort 2.6.8. afsnit om overordnede tekniske anlæg)

 Ved lokaliseringsområdet, Hedelandkan der uanset reglerne for de ydre grønne kiler placeres specifikke fritidsanlæg. Se retningslinjekort 3.4.2. i afsnit om friluftsanlæg.

 Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat at det bidrager til at styrke natur og friluftsliv.

 Lokale bynære friluftsområder

I landområdet uden for de regionale friluftsområder kan kommunen nærmere afgrænse og planlægge for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring byområderne i byfingeren.

Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden.

I den bynære zone kan der planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til det regionale stinet i landområdet.

Kommunen kan foretage en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed.

Som forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til lokale friluftsformål skal kommunen gennemføre en samlet planlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier og andre regionale interesser, sikrer en klar grænse mellem by og land og samlet konkretiserer placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk