Biologiske værdier

Retningslinjekort 3.3.2. Områder med biologiske værdier - Spredningskorridorer og kerneområder

 

3.3.2. Retningslinjer for biologiske værdier

De udpegede områder med biologiske værdier skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed.

Inden for de udpegede områder med biologiske værdier må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg eller ændret arealanvendelse, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe

  • de særlige værdier, som ligger til grund for udpegningen, eller
  • muligheden for at styrke eller genoprette disse værdier.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes biologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

Inden for områder med biologiske værdier, der samtidig er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete naturværdier i området.

Inden for områder med biologiske værdier skal der generelt tilstræbes størst mulig offentlig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

Spredningsmulig­hederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

Spredningskorridorerne må ikke overskæres, reduceres eller udsættes for indgreb, der forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

Internationale beskyttelsesområder

Inden for det udpegede Natura2000-område, må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne.

Se redegørelseskort 3.3.2

Småbiotoper

I det øvrige landområde uden for de udpegede områder med biologiske værdier skal naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper.

Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Se redegørelseskort 3.3.2. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

Både i de udpegede områder med biologiske værdier og i det øvrige landområde må der ikke ske forringelse af levesteder (yngle- og rasteområder) for de arter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IV.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk