Lavbundsarealer

Retningslinjekort 3.3.3. Lavbundsarealer, der kan genoprettes (potentielle vådområder) og øvrige lavbundsarealer

3.3.3. Retningslinjer for Lavbundsarealer

På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås.

Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbunds­areal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng.

Lavbundarealer, der kan genoprettes

Inden for de udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes (potentielle vådområder) kan der gennemføres undersøgelser, projekter og genopretning eller etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

I disse områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Når genopretning af et lavbundsreal (etablering af et vådområde) er gennemført, må arealet ikke anvendes til intensiv landbrugsdrift igen.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk