Strategi for landområdet

Rig på natur og oplevelser

Det åbne land i Høje-Taastrup Kommune udgør ca. 70 % af kommunens samlede areal, hvilket svarer tilt ca. 5.500 ha. En kortlægning af de rekreative oplevelsesværdier viser, at Høje-Taastrup Kommune er et mosaiklandskab, som foruden jordbrugsområder er beriget med grønne oplevelser i alle kategorier. Det historisk rige landskab byder på alt fra gamle moseområder i den nordlige del af kommunen, åbne kultur- og landbrugslandskaber med stjerneudskiftninger ved de gamle landsbyer til aktivitet og udfordringer i blandt andet Hedeland – den 16 ha store naturpark, som gradvist er anlagt og udsprunget af de gamle grusgrave.Skovfølelsen kan også opleves flere steder i kommunen for eksempel ved Vestskoven og Sengeløse Mose.

Tilgængelighed til den brede vifte af natur og rekreative oplevelser i det åbne land gør kommunen attraktiv som bosted for både nuværende og fremtidige borgere.

Det er derfor vigtigt fortsat at understøtte de mange oplevelser i landskabet i spændet fra oplevelsen af uforstyrret natur til oplevelsen af både nye og gamle kulturlandskaber. De sårbare naturtyper skal beskyttes samtidig med, at tilgængeligheden til de rekreative muligheder skal styrkes.

Der skal sikres gode oplevelser for borgerne samtidig med, at der tages hånd om fælles naturværdier. Det er vigtigt fortsat at skabe mulighed for udvikling i den biologiske mangfoldighed ved for eksempel planlægning for spredningskorridorer og vådområder, som kan fremme en større biodiversitet.

Klimatilpasning i det grønne og blå HTK

Den grønne hovedstruktur er lagt fast af statens plan for udvikling af hovedstadsområdet. De grønne bånd og kiler går på tværs af Høje-Taastrup Kommune og giver borgere mulighed for at nå regionale rekreative attraktioner som fjord og bugt samt større skovarealer i nord og herregårdslandskaber i syd. De blå elementer i form af vandhuller, moser og søer ligger spredt i kommunens landskab, og tilstedeværelsen og kvaliteten af vandet er vigtig for både mennesker og dyr.

Kommunen udarbejder handleplaner for de statslige vand- og naturplaner med henblik på at sikre vandkvaliteten i søer og grundvand samt beskyttelse af de udsatte naturtyper.

Mange af de grønne og blå elementer har både en rekreativ og teknisk funktion. Regnvandsbassiner skal afhjælpe oversvømmelser samtidig med, at de udgør en rekreativ oplevelse for borgerne, eksempelvis Selsmosen i Taastrup. Skove er vigtige for lagring af CO2 og kan optage større mængder regnvand. Skov er desuden et vigtigt rekreativt element og bosted for dyr. Klimatilpasning er en vigtig faktor i planlægningen af det åbne land.

Tilgængelighed til naturen

Lige så vigtigt det er at beskytte naturen, lige så vigtigt er det at sikre mulighed for benyttelse af de mange forskellige rekreative oplevelser i Høje-Taastrup Kommune. Tilgængelighed og synliggørelse af de rekreative oplevelser skal styrkes til gavn for både borgere og besøgende. En nem og hurtig adgang til rekreation fremmer en sund og aktiv livsstil. Der skal være en variation i udbuddet af stier, så det tilpasses flest mulige brugergrupper. Det skal også vær attraktivt at bevæge sig fra bolig til grønne oplevelser, del vil sige vejen til de grønne oplevelser skal i sig selv være en oplevelse. Dette kan styrkes ved at styrke de sammenhængende grønne strukturer, der binder by og land sammen. Længere ophold i de grønne arealer giver mulighed for mere intense oplevelser af naturen. Det er derfor vigtigt at forbedre overnatningsmuligheder i det åbne land og overveje behovet for nye støttepunkter.

De bynære rekreative områder

De bynære grønne områder spiller en særlig rolle, når den hurtige og nemme adgang til rekreative oplevelser skal understøttes.

Det er derfor i den bynære zone, at der særligt bør planlægges for oplevelser og udfoldelsesmuligheder, der kan understøtte en aktiv livsstil. Fritidsaktiviteter som rollespil, modelflyvebaner, rideskoler , spejdergrupper mv er eksempler på aktiviteter, der bedst placeres i det bynære rekreative område.

Selv i de bynære landområder er det er vigtigt at oplevelsen af at befinde sig i et landområde er til stede. Derfor er princippet om skarp adskillelse mellem byfunktioner og land vigtig at opretholde. Det åbne land kan dog inviteres ind i byen ved grønne kiler og stier. En visuel oplevelse af sammenhængen mellem by og land kan desuden opnås ved sammentænkning af beplantningen i byerne og det åbne land.

Nye urbane landskaber

Det er også i bynære landområder tæt på byranden, at der med fordel kan placeres tekniske anlæg, der er nødvendige for klimatilpasning af byer og landsbyer, hvis anlægget kan tilpasse hensigtsmæssigt ind i landskabet

Hermed er der også mulighed for udvikling af, nye urbane rekreative landskaber . De urbane landskaber opstår, når tekniske anlæg som eksempelvis regnvandsanlæg gøres offentligt tilgængelige og også kan opleves som et rekreativt område. Når færdiggravede grusgrave retableres til grønne bakker med offentlig adgang. Når grønne beplantningsbælter langs større veje gøres tilgængelige for rekreativ udfoldelse m.v. Fælles for de urbane landskaber er dobbeltfunktionen og udviklingselementet. Landskabet er i første omgang dannet ud fra et samfundsbehov som eksempelvis grusgravning, behov for regnvandsopsamling, støjværn mv. Samtidig har disse nye landskaber mulighed for udvikling og omdannelse til attraktive rekreative områder. Landskaberne er udbredt i kommunen, og må betragtes som en stor styrke og et særligt potentiale, som bør understøttes i planlægningen.

Grusgravene

De retablerede grusgrave skal ses som en unik mulighed for at forme fremtidens landskaber.

Et udviklingslandskab med fokus på rekreative oplevelser. Det fælleskommunale rekreative område Hedeland er et succesfuldt eksempel på omdannelse af grusgrave til et spændende rekreativt område. Og udviklingen og udvidelsen af Hedeland er dynamisk.

Vasby graveområde står for tur, når de sidste grusgrave er færdig gravede. Området har stort potentiale som nærrekreativt område for borgerne i byen.

Der er muligheder for spændende rammer, der gør det attraktivt at komme ud i naturen, og hvor naturens mange kvaliteter og muligheder fremvises og udnyttes på en ny måde for at skabe et område, der adskiller sig fra allerede eksisterende natur-og fritidsområder.

De færdiggravede grusgrave kan tilføre området et nyt landskabselement, som kan have stor rekreativ og oplevelsesmæssig værdi. De nye landskaber med de ofte store niveauforskelle i terræn kan danne spændende ramme for andre former for rekreative oplevelser end der typisk findes i de gamle naturmiljøer. Med omtanke for grundvandet og beskyttelsesværdier kan de færdiggravede grusgrave måske tiltrække nye typer af oplevelsesbaserede virksomheder og give offentligheden adgang til nye rekreative muligheder, som f.eks. midlertidige og/ eller permanente kunstneriske, sportslige eller kulturelle aktiviteter. Muligheder og aktiviteter, som også kan bidrage til branding af kommunen.

Der er behov for at se retableringsplanerne i relation til de omgivende områder og deres planlægning og derved skabe synergi mellem forskellige områder til gavn for borgerne, grundejere og virksomheder i området. Et eksempel på synergi i en fremtidig anvendelse i forhold til Det Regionale Fritidsområde, samt i forhold til Hedeland. Der er ligeledes behov for at retableringsplaner og fremtidig anvendelse fastlægges i respekt for beskyttelsesværdierne i området (natur, kultur mv.)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk