By, land og udvikling

1.2. Overordnede rammer og principper for planlægningen i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune er centralt placeret ved hovedstadsområdets større trafikale årer og grønne kiler og ringe. De regionale veje og stier binder kommunen sammen med det øvrige hovedstadsområde og andre regioner. Centrum for kommunen er Høje Taastrup by, som har status som regionalt trafikknudepunkt. Hedehusene og Taastrup er stationsbyer, mens Sengeløse og Reerslev er øvrige byer. Bymidter afgrænses til området omkring togstationer. Kommunen forbindes af lokale veje og stier, som skaber sammenhæng i byerne og mellem by og land. De overordnede rammer for planlægningen fastlægges af staten i Fingerplan 2013 for Hovedstadsregionen.

 

 

Principkortet viser de overordnede rammer for arealanvendelsen i Høje-Taastrup Kommune. De overordnede rammer består af byområder og bymidter (sorte ringe), overordnet infrastruktur (sorte pile) og regionale friluftsområder (lys grøn). Lokal grøn hovedstruktur (mørk grøn). Regionale og lokale stier og forbindelser (grønne pile).

Byområderne reserveres til bymæssige aktiviteter, og udnyttelse af byområderne skal ske på en måde, så det sikres at:

  • Regionale og lokale infrastrukturanlæg udnyttes bedst muligt
  • Byområdet ikke optager mere areal end nødvendigt, og at behovet for udlæg af nye byområder i Fingerbyen begrænses

Der skal sikres rekreative oplevelser og udfoldelsesmuligheder både i byerne og i landområdet. 

Landområdet forbeholdes jordbrug, rekreative funktioner af ikke-bymæssig karakter, samt arealer til dyre- og planteliv og andre beskyttelsesinteresser.

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk