Rækkefølge byudvikling

Retningslinjekort 1.2.3. Rummelighed og rækkefølge for byudvikling.

Lag: Rummelighed og rækkefølge for byudvikling samt byafgrænsninger.

1.2.3: Retningslinjer for Rækkefølge i byudvikling

Rammebestemmelser for enkeltområder fastlægger muligheder for byudvikling med denne samlede rummelighed og rækkefølge. 

Plan for udbygning af de enkelte områder kan ses i rækkefølgeplanen for udbygning af kommunen:

 stort_skema_rummelighed_og__tidsraekkefoelge.pdf (279.4 KB)

Udbygning af ledige arealer kan ske som anført i rækkefølgeplanen. Der kan dog i lokalplan fastsættes bestemmelser om, at ny bebyggelse kun må ibrugtages under forudsætning af tilstedeværelse af vej, friarealer og lignende.

Udbygning af erhvervsarealet i de tidligere grusgrave i den vestlige del af Hedehusene (rammeområde 3141, 3142, 3143, 3144, samt 3145) skal tilpasses kapaciteten i de eksisterende spildevandsanlæg.

Rammebestemmelserne for enkeltområder sigter for en række enkeltområder på at muliggøre en fortætning i det stationsnære område. For en række delområder vest for Halland Boulevard, syd for jernbanen er fortætningen dog afhængig af, at der etableres den fornødne vejadgang / vejkapacitet.

Udviklingsområder

En række store bymæssige udviklingsprojekter indgår i rækkefølgeplanen for kommunens udvikling, ligesom planen rummer rammebestemmelser for disse områder:

  • Nærheden i Hedehusene,
  • Høje Taastrup C, samt
  • Det regionale fritidsområde i Høje Taastrup.

Projekterne er så store, at realiseringen rækker ud over planperioden. En realisering af rummelighed ud over den i rækkefølgeplanen anførte kan således alene ske ved kommuneplantillæg.

Hedehusene sydøst

Et område i den sydøstlige del af Hedehusene er beliggende i landzone, udlagt til reservearealer, der kan inddrages til byformål efter planperioden (se retningslinjekortet her).  

Udbygning af reservearealerne skal ske i etaper i overensstemmelse med de muligheder, den kommunale økonomi tillader. Områdets udvikling vil ikke kunne påbegyndes, før det er afklaret, hvordan de trafikale forudsætninger samt den tilstrækkelige forsyning med kommunal service bliver etableret.

Udnyttelse af reservearealet i planperioden vil kunne ske gennem et kommuneplantillæg, som ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, og som fastlægger struktur og anvendelser med mere for området.

Fløng Vest

Et område i Hedehusene nordvest (Fløng Vest) er i Fingerplan 2013 udpeget som muligt fremtidigt byområde. Området er indarbejdet i Kommuneplan 2014 som udviklingsområde. Det fremgår af rækkefølgeplanen at NærHeden i Hedehusene sydøst skal realiseres, inden udviklingen af Fløng Vest påbegyndes. Fløng Vest planlægges derfor ikke udnyttet i planperioden. Området fremgår af retningslinjekortet her.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk