Kommunen i Hovedstaden

1.1. Målsætninger og overordnede principper for planlægningen

Med en placering tæt på hovedstaden er Høje-Taastrup Kommune en del af hovedstadsregionen, der med sin konkurrenceevne og tiltrækningskraft betegnes som ”europæisk vækstmotor”. Hovedstadsregionen har et godt udgangspunkt for at være dynamoen for hele landet i den internationale konkurrence mellem storbyerne. Og Høje-Taastrup kommune er godt placeret på udviklingsaksen Lund - Malmø - København - Høje-Taastrup - Roskilde.

Region Hovedstaden fokuserer i den regionale udviklingsplan blandt andet på at styrke væksten ved; at sikre de gode forbindelser til og fra regionen, god tilgængelighed på tværs af regionen og til turistmål, gode rammer for erhvervsklynger, mere klimavenlig transport i form af kollektivtrafik og cyklisme, muligheder for klimatilpasning og mere grønt og blå i byerne samt mulighed for nye rekreative områder ved omdannelse af eksempelvis erhvervsområder, infrastrukturarealer og råstofgrave.

Illustration af Høje-Taastrup Kommune i regionen (kilde: Udviklingsstrategi 2012-2024 for Høje-Taastrup Kommune).

De overordnede principper for kommuneplanlægningen har afsæt i statens planlægning for hovedstadsområdet, som fremgår af Forslag til Fingerplan 2013. Fingerplanen fastlægger den overordnede infrastruktur, byudviklingen og de regionale grønne områder i hovedstadsregionen. Kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den overordnede fingerby-struktur videreføres.

Illustration af Fingerbystrukturen: By og grønne kiler samt By og trafikal infrastruktur. (Kilde: Fingerplan 2013).

Arealer i kommunen udvikles som en del af den bæredygtige Hovedstadsregion.

Planlægningen skal sikre mulighederne for, at der kan skabes fremkommelighed og fremme af klimavenlige transportformer. Herunder er det et mål, at den nord- sydgående transportkorridor udbygges, og at de forskellige erhvervsarealer i kommunen kan udnytte den gode beliggenhed ved de forskellige typer af overordnet infrastruktur.

Kommunen skal med planlægningen sikre, at der etableres bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. Planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen, eksempelvis ved struktur, der blandt andet understøtter klimavenlige transportformer, herunder kollektiv transport og brugen af cykel og gang til den daglige transport.

Planlægningen skal medvirke til at kommunen opfattes som en attraktiv del af Hovedstadsområdet for bosætning og erhvervslokalisering. Herunder skal udviklingen af kommunen understøtte et sundt liv og fremme mulighederne for aktivitet og rekreation i det daglige liv.

Planlægningen skal i den videre udvikling fortsat sikre at der er forskel på, samt en klar grænse mellem land og by, herunder skal de regionale grønne kiler mellem byerne friholdes for byggeri og anlæg. Der skal planlægges for attraktive regionale og lokale grønne områder til rekreation og aktivitet.

Endelig skal planlægningen medvirke til at arealer med biologiske, landskabelige eller kulturhistoriske og andre værdier sikres, og at der sker en afvejning af hensynene til beskyttelse og benyttelse.

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk