Anden planlægning

Indholdsfortegnelse

Planloven

Landsplanredegørelse

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

Fingerplan 2013

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i Hovedstadsområdet

De statslige vand- og naturplaner

Kommuneplantillæg om HOFOR’s regionale vandindvinding

Regional udviklingsplan 2012

Regionplan 2005

Råstofplan 2012

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Kommuneplanens forhold til overordnede trafikplaner

 

Planloven

Byrådet er efter Planlovens § 11 forpligtet til at vedtage en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år. Inden udgangen af den kommunale valgperiodes første halvdel skal kommunalbestyrelsen offentliggøre kommunens udviklingsstrategi og herunder om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist. Den indeværende kommuneplan (Kommuneplan 2014) er en fuld revision.  Planloven fastlægger de emner, som kommuneplanen skal omfatte. Emnerne fremgår af Planlovens § 11 a også kaldet ”kommuneplankataloget”. Der skal være retningslinjer for alle de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog.

Af Planlovens § 11 e, skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Redegørelse fremlægges for Byrådet og offentligheden sammen med kommuneplanen.

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter særligt;

 • at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner,
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
 • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Kommuneplanen skal afspejle landsplanlægningen og skal være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Ligeledes skal statslige sektorplaner og handleplaner ligge til grund for den kommunale planlægning. Kommuneplanen er også bindeleddet til lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder og mellem landsplanlægningen og den konkrete administration i det åbne land.

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelsen skal udarbejdes efter hvert nyvalg til Folketinget og skal levere oplysninger og ligge til grund for kommunernes planlægning.

Kommuneplan 2014 og kommunens planlægning i øvrigt understøtter målene i Landsplanredegørelsen og Fingerplanen.

Kommunens planlægning understøtter fortsat en bæredygtig udvikling – dette sker med mange sideløbende virkemidler, idet:

 1. Kommunen arbejder således videre med byfortætning, byomdannelse og byudvikling inden for rammerne af Fingerplanen. Kommunen er en udbygningskommune, hvor væksten i erhverv og bosætning planlægges som en kombination af omdannelse, byfortætning og byudvikling. Kommunen rummer stadig store reservearealer for byudviklingen, som ikke planlægges udnyttet i den kommende planperiode. Aktuelt arbejdes med byfortætning i Høje Taastrup by, samt byfornyelse og byudvikling i Hedehusene by.
 2. Kommuneplanen udpeger stationsnære områder og kerneområder, som lokaliseringsstrategi for funktioner der er arbejdskraft- og besøgs-intensive. Kommunens planlægning arbejder med bymidterne i de 3 stationsbyer som centrum for et levende by- og handelsliv.
 3. Kommunen arbejder aktivt for en overordnet infrastruktur, herunder kollektiv trafik, der understøtter bæredygtige mål. Transportcentret i Høje-Taastrup er en vigtig del af dette, og der arbejdes for at udbygge Ring 5 i transportkorridoren mod nord og syd, og således fremme mulighederne for bæredygtig transport og pendling. Herunder hører muligheden for – på sigt - at udnytte transportkorridoren til jernbaneanlæg. Endelig arbejder kommunen for at der på sigt kan ske en videreførelse af letbanen langs Ring 3 (til en letbane-ring) fra Ishøj – gennem Høje Taastrup by, og videre mod Lyngby.
 4. Kommunen planlægning giver mulighed for klimalokalplaner, og det vurderes ved lokalplanlægningen, om det er hensigtsmæssigt med lokal nedsivning af regnvand. Arbejdet med bæredygtig udvikling og klima er en integreret del af kommunens opgaveløsning. Pt overvejes om kommunens klimaplan skal fornyes.
 5. Kommunen har blandt andet indarbejdet muligheder for anlæg til klimatilpasning i de regionale grønne kiler og i byernes grønne områder.
 6. Der foreslås mulighed for en enkelt større vindmølle i et erhvervsområde. Nærmere undersøgelser har vist at der ikke kan etableres store vindmøller i det åbne land i kommunen uden at overtræde de gældende regler om afstande til boliger, veje og jernbaner, samt under hensyn til den planlagte arealanvendelse og beskyttelsesinteresser.
 7. Kommuneplan 2014 forventes at rumme strategier for udviklingen af både byområderne og det åbne land, samt sammenhængen mellem by og land.
 8. Kommunens planlægning understøtter et aktivt liv og sundhed, blandt andet gennem planlægning af grønne områder til friluftsliv, stier, samt rekreative ruter og supercykelstier.
 9. Kommunen planlægger for grønne strukturer i både byer og det åbne land, samt sammenhængen på tværs af by og land. Kommunen arbejder for at de grønne kiler kan udnyttes til regionale friluftsformål, og at der skabes adgang til disse, samt på tværs af kommunegrænserne. Og kommunen understøtter skovrejsning og samarbejder med skovrådet herom.
 10. Der planlægges for beskyttelsesinteresser i både det åbne land og i byerne. Eksempelvis naturmæssige, kulturarv, samt landskabelige. Kulturarven indgår i planlægningen, eksempelvis er der netop gennemført en kortlægning af Industriens kulturarv på tværs af by og land, som grundlag for udviklingen af Hedehusene by.
 11. Kommunens planlægning understøtter vækst, forstået som både vækst i bosætning og vækst for erhvervslivet. Kommunens vækstpolitik angiver en lang række indsatsområder, der vil fremme væksten.

Det vurderes således samlet, at Kommuneplan 2014 er i overensstemmelse med Landsplanredegørelse 2013.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

Ifølge planlovens § 2a offentliggør miljøministeren hvert 4. år en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling i Danmark. Oversigtens enkelte afsnit gengiver de krav, som kommuneplanerne skal opfylde for at tilgodese de statslige interesser. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og KL. Ved udmøntningen af de enkelte krav i kommuneplanen kan det enkelte krav ikke ses isoleret. I planlægningen afvejes de enkelte krav, og afvejningen fremgår af kommuneplanens redegørelse.

Generelt set lægger bevarings- og beskyttelsesinteresserne en række bindinger og begrænsninger på mulighederne for at inddrage nyt areal til byformål og tekniske anlæg. Det er en politisk beslutning at finde den rette balance inden for de rammer, lovgivningen og krav til kommunerne sætter.

Miljøministeriet vedtog i 2012 ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 ”. De overordnede krav og interesser ligger til grund for Kommuneplan 2014.

Fingerplan 2013

Fingerplan 2013 blev udstedt af miljøministeriet 30. august 2013. Planen fastlægger de overordnede principper for Hovedstadsområdets udvikling, by- og trafikstruktur, samt retningslinjer og afgrænsning for byområdet, de grønne kiler, retningslinjer for det øvrige hovedstadsområde m.m.

Målet med Fingerplan 2013 har været at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, et alsidig udbud af bosætningsmuligheder og bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder.

Nyt i Fingerplan 2013, som er indarbejdet i Kommuneplan 2014:

 • Afgrænsning af byområdet områder ved Hedehusene Ø og SØ er justeret, så den følger grænsen for transportkorridoren. 
 • Der er mulighed for indpasning af klimatilpasningsanlæg i de grønne kiler.
 • Retningslinjer for klimatilpasningsanlæg i grusgrave er justeret.
 • Afgrænsning af Område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Hedehusene er justeret, så den følger matrikelskel i NØ hjørne af området.
 • Transportcentret ramme 242 udpeges som Område til transport og distributionserhverv. Område ved Nymølle i Hedehusene, som er udlagt til Område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udpeges også til Område for transport og distributionserhverv.
 • Sommerhusområde ved Kathrineberg udgår som udlæg til sommerhusområde.
 • Reservation til regionale rekreative stier og cykelstier.

En række emner i Kommuneplan 2014 videreføres i justeret form og fastlægges i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser og afgrænsninger:

 • Kommuneplanen angiver en rækkefølge for byudviklingen, som vurderes at stemme overens med behovet i kommunen og på egnen - se særskilt redegørelse herom.
 • Kommunens planer for udviklingen understøtter de statslige mål om udvikling af bymidterne samt målene om styrkelse af den kollektive trafik gennem byudviklingen. Byudviklingen understøtter desuden den eksisterende og besluttede overordnede infrastruktur.
 • Afgrænsningen af byområdet i det ydre storbyområde: Kommuneplanens afgrænsning er foretaget gennem de eksisterende kommuneplanrammer for byområderne. Byområdets afgrænsning af det ydre storbyområde er udført i meget grov skala og stemmer ikke i detaljerne overens med de faktiske forhold og med afgrænsningerne i kommune- og lokalplaner. Dette medfører, at Fingerplanens afgrænsning af det ydre storbyområde i mindre omfang i Kommuneplanen er justeret og tilpasset i forhold til de faktiske forhold. Der resterer dog mindre justeringer, som vil ske ved kommende Fingerplaner.
 • Afgrænsning og retningslinjer for et område i Hedehusene, som Fingerplanen reserverer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er indarbejdet i kommuneplanen. Området forbeholdes klasse-7 virksomheder, som ikke truer grundvandet, og som kan forenes med naboskabet til det regionale rekreative område Hedeland.
 • Retningslinjer og afgrænsning for regionale grønne kiler er indarbejdet i kommuneplanen
 • Retningslinjer og linjeføringer for Transportkorridoren er indarbejdet. 
 • Byudviklingsprojekter, beskrevet i kommuneplanens perspektivdel, vil, hvis der bliver behov for det i planperioden, blive søgt realiseret gennem kommuneplantillæg, som bl.a. kan ændre planens rækkefølgebestemmelser.
 • Støjkonsekvensområde omkring Roskilde Lufthavn.
 • Fingerplan 2013 udpeger stationer og knudepunktstationer. Disse udpegninger er indarbejdet i Kommuneplan 2014.
 • Kommuneplan 2014 viderefører tidligere kommuneplaners udpegning af stationsnære områder.
 • Med Kommuneplan 2014 udpeges derudover stationsnære kerneområder. Målet med udpegning af stationsnære kerneområder er jf. statens Fingerplan 2013 konkret at sikre, at der med udgangspunkt i 600 m gangafstand fra stationen kommer til at ligge store virksomheder med en stor tæthed af arbejdspladser samt større besøgsmål. I det ydre storbyområde, hvor kommunens 3 stationsbyer er beliggende, er stationsnære kerneområder udpeget efter princippet om en maksimal gangafstand fra stationerne på 600 m.

Det vurderes, at Kommuneplan 2014 er i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i Hovedstadsområdet

 • Landsplandirektivet angiver en metode til afgrænsning af bymidter, som kan anvendes, hvis kommunen ønsker at ændre afgrænsningen af bymidterne. Der er ikke p.t. behov for at ændre afgrænsningen, og Kommuneplan 2014 viderefører derfor den afgrænsning af bymidterne, som fremgik af Kommuneplan 2010.
 • Høje Taastrup bymidte er i direktivet udpeget, så der kan lokaliseres udvalgsvarebutikker, der er større end de 2000 m2, der er den maksimale størrelse planloven fastlægger for øvrige udvalgsvarebutikker. Kommuneplan 2014 fastlægger bestemmelser, så denne mulighed kan udnyttes.
 • Aflastningsområdet ved IKEA er i landsplandirektivet ikke tildelt større udviklingsmulighed eller muligheden for lokalisering af store udvalgsvarebutikker, som foreslået af Byrådet. Miljøministeriet har i høringsnotat til direktivet beskrevet, at aflastningsområdet ikke opfylder kravene til at være velbeliggende i forhold til kollektiv trafik eller kravene om store eksisterende regionale centre. Kommuneplan 2014 viderefører derfor bestemmelserne fra Kommuneplan 2010 for aflastningscentret.

Det vurderes, at Kommuneplan 2014 er i overensstemmelse med landsplandirektivet.

Statslige vand og naturplaner

Vand- og Naturplaner er statslige sektorplaner, der skal understøttes og overholdes i Kommuneplanen. De statslige vand og naturplaner skal følges op af kommunale handleplaner. Disse handleplaner er ligeledes bindende for kommunens planlægning og kan rumme kommuneplantillæg, som i givet fald indarbejdes i den næstkommende kommuneplan.

Vandplaner

Vandplanerne opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i et områdes søer, vandløb, kystvande og grundvand. Forslag til statens vandplaner har været i 6 måneders offentlig høring frem til den 23. december 2013. Siden har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer i forslag til vandplanerne. Ændringer, som er omfattet af miljømålslovens § 30, har været i 8 ugers supplerende høring frem til 26. august 2014. Læs mere her; http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

De kommunale handleplaner vil blive udarbejdet, når de statslige vandplaner er endeligt vedtaget. Kommuneplan 2014 rummer derfor ingen ændringer som følge af vandplanlægningen. Eventuelle ændringer til kommuneplanen gennemføres til sin tid som kommuneplantillæg, der følger de kommunale handleplaner.

Forslag til statslige vandplaner og ændringer i kommuneplanen.

Hovedreglen i vandplanerne er, at områder med grundvandsinteresser (OSD og NFI)så vidt muligt bør friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. En række ændringer kan dog tillades, enten med baggrund i en supplerende redegørelse, eller med baggrund en vurdering af at ændringerne består af mindre justeringer. Naturstyrelsen har meldt ud at indtil vandplanerne er endeligt vedtaget vil de eksisterende regionplanretningslinjer om vand blive administreret efter de regler der fremgår af notat om vandplanernes retningslinie 40 og 41. Dette betyder, at ved ændringer i arealanvendelse eller udlæg af ny byzone indenfor de udpegede OSD og NFI områder skal der redegøres for grundvandsforholdene ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Kommuneplan 2014 rummer følgende ændringer til arealanvendelse, samt nyudlæg:

 1. I de stationsnære områder udpeges kerneområder, hvor der kan placeres store, intensive arbejdspladser. Områderne ligger i centrum af de 3 stationsbyer, Taastrup, Høje Taastrup og Hedehusene. Områderne er beliggende i OSD, det stationsnære kerneområde i Hedehusene er desuden beliggende i NFI-område.
 2. Justering af boligområde ved Mølleager i Hedehusene: Et mindre område ved Mølleager udpeges til boligudbygning (ca 20 boliger), som afrunding af et eksisterende boligområde. Området ligger i område udpeget til OSD, men ikke NFI.

Kommunen vurderer, at ovennævnte 2 ændringer i kommuneplanen er i overensstemmelse med statens forslag til vandplaner ud fra følgende betragtninger:

 1. Udpegning af stationsnære kerneområder:

Der er i kommuneplanen foretaget en mindre justering af hovedstruktur og rammer, som ikke har betydning for grundvandet. Der kan ikke etableres mere grundvandstruende virksomheder end tidligere i områderne. Formålet med ændringen er at understøtte den kollektive transport gennem at lokalisere de store intensive kontorarbejdspladser tæt ved stationerne jf. kravene i statens Fingerplan. 

     2. Justering af boligområde ved Mølleager:

Som følge af Fingerplan 2013 justeres bygrænsen i Hedehusene Ø, så den følger afgrænsningen af transportkorridoren. Dette har betydning for et område ved Mølleager, som dermed får status som byområde. Der er tale om et mindre delområde, som er en naturlig afrunding af et eksisterende boligområde. Der kan ikke etableres mere grundvandstruende virksomheder i området. Området er beliggende i OSD.

Ændringerne er dermed ikke omfattet af kravet om redegørelse i relation til vandplanernes retningslinje 40 og 41.

Se evt. Grundvandsredegørelsen

Naturplaner

De statslige Natura 2000-planer er en samlet plan for, hvordan der kan sikres fremgang i den vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Natura 2000-områder betegnes som særlig natur, der udgør habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Natura 2000 planen blev vedtaget i december 2011. Planen udpeger et område i Høje-Taastrup Kommune: nr 140 Vasby mose og Sengeløse mose. Den kommunale handleplan for Natura 2000 området i Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget af Byrådet 20. november 2012.

Kommuneplan 2014 rummer retningslinjer, der sikrer at kommunens administration og planlægning respekterer Natura-2000 området, ligesom vejledningen til planen (i planredegørelsen) redegør for udpegningen og henviser til den statslige Natura-2000 plan og den kommunale handleplan for områderne. Det vurderes derfor, at kommuneplanen er i overensstemmelse med Natura 2000 planen og den kommunale handleplan. 

Kommuneplantillæg om HOFOR’s regionale vandindvinding

Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg med VVM for HOFOR’s regionale vandindvinding. Styrelsen er kommuneplanmyndighed i sagen, da tilladelsen dækker flere kommuner.

Statens sammenfattende redegørelse har været sendt til udtalelse hos de berørte kommunalbestyrelser i perioden 6. november 2013 til 8. januar 2014. Herefter træffer Naturstyrelsen afgørelse om udstedelse af kommuneplanretningslinjer for projektet. Det endelige kommuneplantillæg udstedes, når de statslige vandplaner er vedtaget. Da de statslige vandplaner endnu ikke er vedtaget, er forslag til kommuneplantillæg for HOFOR's regionale vandindvinding taget ud af Kommuneplan 2014. Planlægning for for den regionale vandindvinding vil i stedet ske som kommuneplantillæg, når det endelige kommuneplantillæg om HOFOR's regionale vandindvinding er vedtaget.

Regional Udviklingsplan 2012

Hovedstadsregionens Regional Udviklingsplan 2012 er et inspirationsgrundlag for den kommunale planlægning og virker som en samlet udviklingsplan for alle regionens kommuner. Regional Udviklingsplan sætter visionen for den samlede udvikling, og den kommunale planlægningen skal forholde sig til Den regionale Udviklingsplan.

Region Hovedstaden fokuserer i den regionale udviklingsplan blandt andet på at styrke væksten ved; at der sikres de gode forbindelser til og fra regionen, god tilgængelighed på tværs af regionen og til turistmål, gode rammer for erhvervsklynger, mere klimavenlig transport i form af kollektivtrafik og cyklisme, muligheder for klimatilpasning og mere grønt og blå i byerne samt mulighed for nye rekreative områder ved omdannelse af eksempelvis erhvervsområder, infrastrukturarealer og råstofgrave.

Kommuneplan 2014 forholder sig til den Regionale Udviklingsplan ved planlægning for blandt andet bystrukturer der understøtter en bæredygtig udvikling herunder placering af detailhandel og arbejdsintensive funktioner tæt på stationer og kollektiv trafik. Planlægning for ny cykelsupersti og tilføjelse af retningslinjer, der skal sikre grønne strukturer og forbindelser i byerne og mellem by og land. Kommunen arbejder for at de gamle råstofgrave kan retableres til rekreative formål. Perspektivet for udviklingen af eksempelvis Vasby graveområde er beskrevet under afsnit om Udviklingsområder, som er projekter der fremgår af rækkefølgeplanens ”perspektivperiode”.

Det vurderes, at Kommuneplan 2014 er i overenstemmelse med Regional Udviklingsplan 2012.

Regionplan 2005

Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet blev vedtaget inden kommunalreformen ændrede opgavefordelingen mellem staten, regionen og kommunerne. Store dele af Regionplanen er afløst af bestemmelser i statens ”Fingerplan 2007” samt ”Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet”. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2010 blev de fleste af retningslinjerne fra Regionplan 2005 ophævet. De resterende gældende regionplanretningslinjer for vand har retsvirkning som landsplandirektiv og er derfor stadig bindende for kommunens planlægning. Kommuneplan 2014 forholder sig til resterende gældende retningslinjer i Regionplan 2005, indtil de ved kommuneplantillæg erstattes af nye statslige vandplaner og bestemmelser på vandområdet som følge af HOFOR's regionale vandindvinding.

Det fremgår af følgende oversigt, hvilke af de resterende retningslinjer fra Regionplan 2005, som stadig er gældende.

 regionplan_2005_retningslinjer_gaeldende.pdf (157 KB)

Kommuneplan 2014 er dermed i overensstemmelse med landsplandirektivet HUR's Regionplan 2005.

Råstofplan 2012

Råstofplan 2012 er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, der omfatter sand, grus og ler. Den regionale råstofplan er bindende for den kommunale planlægning, og udgør Byrådets administrationsgrundlag for afgørelser om råstofindvinding.

Planlægning og administration af råstofindvinding sker i henhold til råstofloven, men har også sammenhæng med en række andre love, der ifølge deres indhold og ordlyd har bestemmelser, der vedrører råstofindvinding, og som derfor skal inddrages i sagsbehandlingen, jf. Råstoflovens § 8 om samordningspligten.
Region Hovedstaden har 14. maj 2013 vedtaget Råstofplan 2012. Planen kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside. Råstofplanen blev dog påklaget, og Regionen har meddelt at klagen har opsættende virkning på planens ikrafttræden. Natur- og Miljøklagenævnet traf den 6. august delafgørelse vedr. klagens opsættende virkning på råstofplanen. Nævnet ophæver den opsættende virkning over planen med undtagelse af det graveområde som klagen omhandler. Råstofplan 2012 er derfor gældende med undtagelse af graveområde E12, Nymølle i Allerød Kommune.
Kommuneplan 2014 har indarbejdet planens udpegninger og retningslinjer, som gælder for Høje-Taastrup Kommune. Det vurderes, at Kommuneplan 2014 er i overensstemmelse med Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden.

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Den statslige trafikplan udarbejdes for den offentlige jernbanetrafik. I planen indgår beskrivelser af besluttede statslige projekter og dispositioner, der kan have betydning for den kommunale planlægning. Den statslige trafikplan ligger til grund for kommuneplanlægningen, og projekter og dispositioner udlagt i trafikplanen skal tilgodeses i kommuneplanen.

Kommuneplanens forhold til overordnede trafikplaner

Kommuneplanen understøtter de statslige overordnede mål for udvikling af Hovedstadsområdet og trafikafviklingen her: Kommunen rummer 3 stationsbyer med forskellige grader af betjening med kollektiv trafik. Kommuneplanlægningen sigter mod at koncentrere erhverv og befolkning i de 3 stationsbyer og udnytte de stationsnære arealer og særligt de stationsnære kerneområder så godt som muligt, for at understøtte brugen af den kollektive trafik og reducere trafikbelastningen i Hovedstadsområdet generelt. Særligt Transportcentret i Høje Taastrup by bidrager ved sine mange funktioner til at optimere godstransporten i området.

Kommuneplan 2014 rummer følgende arealreservationer til Transportkorridoren, samt til overordnede trafik- og forsyningsanlæg:

Transportkorridoren:

Udpegninger til Transportkorridoren jf Fingerplan 2013 er indarbejdet i Kommuneplan 2014. Der er indarbejdet retningslinjer i hovedstrukturen, der sikrer bestemmelserne i Fingerplanens om overordnet trafik.

Transportkorridoren gennemskærer Natura 2000 område ved Sengeløse. Kommunen har ikke myndighed til at ændre afgrænsningen af hverken Transportkorridoren eller Natura 2000 området. Eventuelle sager om konflikter mellem udpegningerne må løses ved kontakt til miljøministeriet.

Overordnede kollektive trafikanlæg:

Udpegninger til overordnede trafikanlæg jf Fingerplan 2013 er indarbejdet i Kommuneplan 2014. De kollektive trafikselskabers planer rummer ikke forhold, der kræver nye retningslinjer i kommuneplanen.

Overordnede vejanlæg:

Udpegninger til overordnede vejanlæg jf Fingerplan 2013 er indarbejdet i Kommuneplan 2014.

Overordnede energiforsyningsanlæg:

Eksisterende højspændingsluftledninger og naturgastransmissionsledninger i Transportkorridoren samt i det åbne land er indarbejdet i Kommuneplan 2014 jf. Fingerplan 2013.

Kommuneplan 2014 rummer følgende arealreservationer til Transportkorridoren, samt til overordnede trafik- og forsyningsanlæg.

Kommuneplanen som Vejplan

Vejplanlægning - og herunder vejplaner - er reguleret i Lov om offentlige veje. Her er det bestemt, at vejbestyrelserne (kommunerne og Vejdirektoratet) under hensyntagen til den øvrige planlægning i det enkelte område udarbejder planer for de anlæg af nye veje, større forlægning af bestående veje og andre større anlægsarbejder, der efterhånden tænkes udført på deres vejnet.

Vejlovgivningens krav til en vejplans tilvejebringelse og indhold betyder, at Kommuneplanen kan være en vejplan, hvis disse krav overholdes. Der er derfor i Kommuneplan 2014 indarbejdet de nødvendige dele, således at Kommuneplanen samtidig er kommunens vejplan.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk