Udviklingen i nabokommuner

Til Kommuneplan 2010 foretog Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med det tidligere Vestegnssamarbejdet en grundig analyse af rummelighed og rækkefølge for Høje-Taastrup Kommune og kommunerne i Vestegnssamarbejdet. Der vurderes ikke at være sket væsentlige ændringer, der forrykker den regionale balance eller ændrer behovet for nyudlæg væsentligt, hvorfor analysen videreføres som grundlag for Kommuneplan 2014. Mindre ændringer og justeringer af rækkefølge og rummelighed er foretaget, jf. retningslinjer og redegørelse.

 

Til Kommuneplan 2010 blev der i regi af 5 Vestegnskommuner udført en fælles detailhandelsanalyse af de regionalt betydende dele af detailhandelen. Denne undersøgelse behandler den regionale detailhandels udvikling i egnen som helhed. Der vurderes ikke at være sket væsentlige ændringer i grundlaget for detailhandelsanalyse, hvorfor analysen videreføres som grundlag for Kommuneplan 2014.

Kommuneplan 2014 indeholder en forlængelse af spredningskorridoren ved Enghave Å langs vandløbene gennem Maglemosen og videre mod vest, så der skabes sammenhæng til områder i Roskilde Kommune. Planlægning for forlængelsen af spredningskorridoren er i revisionsperioden koordineret med Roskilde kommune.

 

Med Kommuneplan 2014 introduceres en nye benævnelser af veje og stier samt planlægningen for lokale og regionale rekreative ruter. Der planlægges for nye linjeføringer af en række cykelstier samt nye gangstier i naturområder i den nordlige del af kommunen. Planlægningen er i revisionsperioden koordineret med nabokommuner.

 

Høje-Taastrup Kommune samarbejder fortsat med Greve og Roskilde kommuner om udvikling af det regionale naturområde Hedeland. Kommunen samarbejder i øvrigt med staten og de relevante nabokommuner om udvikling af de øvrige regionale grønne kiler. Kommunen har til Naturstyrelsen givet tilsagn om at indgå i et dialogprojekt om videreførelse af den regionale grønne kile mod Roskilde Fjord.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Redegørelse

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk