Detailhandel

Kommunens målsætninger i forbindelse med detailhandlen og udviklingen heraf er som følger:

  • Detailhandelen i kommunen skal bidrage til, at bymidterne opleves som byernes mødesteder. Bymidten er stedet for byens handels- og byliv.
  • Borgernes handel skal kunne ske lokalt. Detailhandelen i kommunen skal fastholde sin markedsandel og skal kunne udbygge sin andel af det forbrug, kommunens indbyggere har.
  • Det regionale center og aflastningsområdet skal kunne fastholde sine positioner på det regionale marked og skal samtidig bidrage positivt - som et supplement - til det lokale handelsliv.
  • Koncentration af detailhandelen i bymidter og regionale centre og områder for butikker til større pladskrævende varer skal medvirke til at forstærke udviklingen i disse områder. Afgrænsningen af områderne skal således forhindre en for stor spredning af handelslivet.
  • For varegrupper, som vanskeligt kan indpasses i bymidterne, skal der være mulighed for lokalisering ved overordnede veje og nær kollektiv trafik.
  • I de større landsbyer skal der være mulighed for lokalisering af den detailhandel, der er nødvendig for mindre daglige indkøb.

Forud for revision af Kommuneplan fra 2010, blev der i 2009 udført en omfattende detailhandelsanalyse af Institut for Center-Planlægning (ICP). Detailhandelsanalysen bygger blandt andet på beregninger foretaget i et regionalt perspektiv, vurdering af Høje-Taastrup Kommunes position i markedet, lokale forhold særligt indenfor dagligvareforsyning, og ICPs viden om den fremtidige konkurrencesituation i Hovedstadsregionen.

På grund af den generelle stagnation i den nationale økonomi er det vurderet, at der ikke er behov for indhentning nye oplysninger. Detailhandelsanalysen fra 2009 samt detailhandelsanalyse om behov for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer fra 2008 ligger derfor til grund for planlægning af detailhandel i Kommuneplan 2014. Læs mere om detailhandel i redegørelsen for detailhandel i Kommuneplan 2014.

Justerede rammer for detailhandel i Kommuneplan 2014

En række lokalplaner har i planperioden udmøntet en del af rammen for detailhandel. Derudover ændres planlægningen i et område for butikker for særligt pladskrævende varer i HøjeTaastrup by. Rammerne for detailhandel i Kommuneplan 2014 er derfor justeret som følgende:

Taastrup:

  • Lokalplanlægning i rammeområderne 136 (1360) og 189 (1890) udmønter hhv 2.000 m2 og 1.050 m2 af den samlede ramme for udvalgsvarer i Taastrup. Restramme for udbygning af udvalgsvare- og dagligvarebutikker i Taastrup justeres, så den i Kommuneplan 2014 udgør 6.950 m2 (10.000 m2 – 2.000 m2 - 1.050 m2).
  • Lokalplanlægning af Vindmøllegrunden (105A) (1051) udmønter 17.000 m2 af den samlede rammen for butikker med særligt pladskrævende varer i Taastrup. Den samlede ramme for udbygning af butikker med særligt pladskrævende varer i Taastrup justeres, så den i Kommuneplan 2014 udgør 19.500 m2 (36.500 m2 – 17.000 m2).

Høje Taastrup:

  • Ramme for butikker til særligt pladskrævende varer i Høje Taastrup by (rammeområde 208 (2080)) tages ud af planlægningen og den afsattes ramme på 6.500 m2 flyttes til samlede ramme (buffer) for særligt pladskrævende i HTK.
 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk