Landområdet

Målt efter areal er Høje-Taastrup Kommune en af de større Hovedstadskommuner. Kommunen rummer 3 stationsbyer, samt en række landsbyer og åbne landområder.

Knap 30% af kommunens samlede areal på i alt 7.827 ha udgøres af byområderne. Resten, dvs. ca. 70% og i alt ca. 5.500 ha udgøres af åbent land, som rummer blandt andet: fritidsområder, jordbrugsområder og vådområder. 

Neden for opsummeres hovedtrækkene ved kommunens landskaber. I vejledning til kommuneplanens retningslinjer i planredegørelsen findes en uddybende beskrivelse af grundlaget for kommuneplanens udpegninger i det åbne land til brug for administrationen og de interesseafvejninger, der foretages i de enkelte sager. I kommuneplanens hovedstruktur findes en strategi for det åbne land, der beskriver de vigtigste udfordringer og potentialer for planlægningen af det åbne land. Derudover angiver kommunens grønne politik de overordnede politiske mål for udviklingen af kommunens grønne områder.

Landskab og infrastruktur

Kommunen udgør en del af Hovedstadsområdets Fingerby og er beliggende ca. midt på den såkaldte Roskildefinger - dvs. strækningen mellem Købehavn og Roskilde. Som følge af beliggenheden gennemskæres kommunen af en række store infrastrukturanlæg, som forløber øst - vest: Roskildevej/Hovedgaden, Holbækmotorvejen samt jernbanen mellem København og Roskilde. 

Eksisterende nord-sydgående motorvej findes grænsende til kommunens østlige del, og den planlagte nord-sydgående transportkorridor findes mellem byområderne Høje Taastrup og Hedehusene.

Syd for kommunen findes arealer reserveret til yderligere øst-vestgående transportkorridor.  

Man kan sige at kommunen er beliggende i et infrastrukturelt kryds, hvor der er endog rigtig gode forbindelser mod både øst, vest, nord og syd. Dette udgør en stor styrke for byudviklingen i kommunen, men kan samtidig være en udfordring for udnyttelse af det åbne land, både på grund af støj fra trafikarbejdet og på grund af barrierevirkningen af de store infrastrukturanlæg.

 

 

Fremtidige store infrastrukturanlæg i det åbne land, som f.eks. det videre anlæg af Ring 5 mod nord, bør planlægges ud fra en samlet landskabsplan, der søger at indpasse anlægget bedst muligt i landskabet.

Rekreative områder

I kommunens åbne land findes store rekreative områder af regional karakter og betydning. I den vestlige del af kommunen findes det regionale fritidsområde Hedeland, som udgør en del af Hovedstadsområdets fjerde grønne ring. Den fjerde grønne ring forløber videre mod nord gennem Hedehusene/Fløng og dækker desuden moser, åforløb og engstrækninger. Mod syd, samt øst og vest har den grønne ring sammenhæng med Hovedstadsområdets øvrige grønne ringe og kiler og udgør dermed et sammenhængende grønt storbylandskab. Det grønne landskab er udpeget i statens Fingerplan 2013 og beskyttet gennem en række bestemmelser, som sikrer områdernes fremtidige anvendelse til rekreation for Hovedstadsområdets beboere og som levesteder for dyr og planter.  

Naturområder og skov

Kommunens nordlige del rummer en række naturområder, som på trods af påvirkning fra vandindvinding rummer store biologiske værdier. Her findes blandt andet Nybølle Vad, Nybølle å, Tyskemose, Porsemosen, samt Sengeløse og Vasby moser omkring åforløb. Mod nordvest fås forbindelse til Vestskoven, som er et stort, nyere, skovområde. Kommunens østlige del grænser op til Store Vejleådal, som sydøst for Taastrup har forbindelse ud af kommunen til Vallensbæk sø og Mose, samt stiforløb til Køge Bugt og blandt andet Strandparkerne her.

Al skov i kommunen er plantet - ligesom i det meste af den øvrige del af landet. Skov - og især bynær skov er en vigtig kilde til rekreation for bybefolkningen. Det er planen at skovarealet kan udvides gennem skovrejsning, og kommuneplanen udpeger derfor en række områder til dette. Ved udpegningen er det søgt at skabe bynær skov til rekreation, samt at skabe spredningskorridorer og sammenhæng mellem skov- og naturområder i det omfang det er muligt af hensyn til andre interesser. 

Beskyttede områder

Nord for Sengeløse ligger et Natura 2000 område (EF-Habitatområde nr. 124), Vasby Mose og Sengeløse Mose. Området er udpeget til habitatområde på baggrund af vandløb, søer, overdrev og krat på kalkholdig bund (orkidéer), tidvis våde enge på mager eller kalkholdig bund, kilder og væld med kalkholdigt vand, riskær, elle- og askeskov ved søer, vandløb og væld. Området kan ses på kortet.

 

 

Kortet viser EF-habitatområde 124 Vasby og Sengeløse moser. Kilde: Danmarks Arealinformation.

Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura 2000. Natura 2000 omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder.

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.

Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 med senere ændringer.

Derudover findes der i kommunen en række fredede områder samt fredede fortidsminder.

Jordbrug

Omkring 4.600 ha af arealerne i kommunen anvendes til jordbrugsformål. Der er hovedsageligt tale om planteavl, og der er ganske få landbrug med dyrehold. En del af jordbrugene er mindre, såkaldte "hobbylandbrug", hvor ejernes hovederhverv findes i andre brancher end jordbruget. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for særligt værdifuld landbrugsjord.

Geologi og råstoffer

Høje-Taastrup Kommune ligger i det område mellem Roskilde og København, som tidligere betegnedes som "Heden" - et stort, relativt fladt område med frugtbar lerjord. I kommunens vestlige del - i områder grænsende op til Roskilde findes store grusformationer i undergrunden, aflejret af istiden. Både ler og grus er gennem tiden udnyttet, og det flade "Hede"-landskab er derfor i store områder kraftigt præget af råstofindvindingen. Det rekreative område Hedeland er et eksempel på, hvordan de terrænforskelle, som er opstået som følge af grus og lerindvindingen, udnyttes til at skabe et rekreativt landskab.

I andre områder er råstofgravene efter færdigudgravning blevet anvendt til forskellige formål, eller er blevet fyldt op - enkelte steder findes gamle lossepladser, andre steder er opfyldningen sket med jord, idet man tilstræbte at områderne kunne gå tilbage til landbrugsformål efter endt udgravning.

I Vasby graveområde - råstofområdet mellem Hedehusene og Sengeløse, er råstofindvindingen i en del af de udgravede områder ved at være tilendebragt. Nyere tids lovgivning giver ikke mulighed for at fylde råstofgraven op med jord i samme omfang som tidligere. Det må derfor forventes, at store dele af Vasby graveområde ikke kan retableres til landbrugsformål, men må søges udnyttet til andre formål.

Kommuneplanen angiver derfor mulighed for, at der i dette område kan udarbejdes lokalplaner for visse rekreative formål m.m., men selvfølgelig under hensyntagen til at store dele af området indgår i den regionale fjerde grønne ring, og at store dele af området indgår i den nord-sydgåede Transportkorridor, med de muligheder og begrænsninger det giver for anvendelse af området.

Kommuneplanen rummer udpegning af få geologiske enkeltlokaliteter. Derudover findes i Planredegørelsen et afsnit, som resumerer retningslinjer fra Råstofplanen, som er af betydning for Høje-Taastrup Kommune.

Udpegningsgrundlag for kommuneplanens retningslinjer i det åbne land

Ved sidste kommuneplanrevision blev retningslinjer for det åbne land fra Regionplan 2005 indarbejdet i Kommuneplan 2010. Retningslinjer og udpegninger beror på analyser af landområdets kvalitet og funktion. Udpegningsgrundlaget for regionplanens retningslinjer ikke er opdateret i planperioden. I forbindelse med revision af Kommuneplan 2010 er det vurderet, at der bør foretages en ny grundig landskabsanalyse, eksempelvis en landskabskarakterkortlægning, før en større revision af retningslinjer og udpegninger i det åbne land kan foretages.

Retningslinjer for arealanvendelse samt udpegninger i det åbne land er derfor med få undtagelser videreført uændret til Kommuneplan 2014. Enkelte retningslinjer er redaktionelt justeret for at sikre tydeligheden med retningslinjen. For enkelte temaers vedkommende er der foretaget ændringer i udpegningen med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig planlægning, eks skovtemaet og biologiske værdier. Ændringen er foretaget på baggrund af en grundig analyse af udpegningsgrundlag og vurdering af landområdet øvrige interesser og den samlede planlægning. Derudover er åben land udpegninger, der ligger inden for byområdet udlagt af Fingerplanen, justeret så grænsen for udpegningen i videst muligt omfang grænser ved byområdet. Se også Oversigt over ændringer til Kommuneplan 2014.

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk