Byens grønne struktur

Redegørelse for byens grønne strukturer

Mål

Det er vigtigt for Høje-Taastrup Kommunes fortsatte vækst, at der udvikles attraktive byer. 

En blomstrende og grøn by er attraktiv som bosted og opholdssted. Grønne strukturer i kombination med rekreative ruter understøtter borgernes mulighed for en aktiv livsstil og rekreative oplevelser.

En varieret beplantning i byerne og særligt bevaringsværdige træer bidrager væsentligt til byernes identitet og arkitektoniske udtryk. Træerne i byen giver et sundere miljø.

Uddybning af retningslinjer

Grønne strukturer

Byernes grønne struktur udgøres af parker, stier, vejrabatter, byggegrunde, og beplantning.

Den overordnede grønne struktur i byerne fastholdes og udvikles således, at der fortsat skabes grønne forbindelser og visuelle grønne sammenhænge i på tværs i byen og med kobling til det åbne land.

Byens grønne strukturer skal understøtte oplevelsen af sammenhængen mellem by og land. Den visuelle grønne sammenhæng understøtter ligeledes oplevelsen af kort afstand mellem bolig og rekreation.

Grønne byrum

Grønne rum i byen udgøres af parker eller andre små og større arealer og opholdsteder, som er beplantet.

Beplantning

Det er vigtigt, at sikre en stor variation i beplantningen og samtidig have enkelte gennemgående beplantningselementer, der knytter den enkelte bydel sammen og adskiller den fra andre bydele.

Beplantning ved stier, parker, byrum, bygningsmasse mv skaber visuelle og fysiske sammenhænge i bybilledet og i overgange mellem land og by. Beplantning og grønne strukturer understøtter også de forskellige bydeles særpræg og skaber liv til karakterløse byrum og vejarealer.

Som hjælp til vurdering af eksisterende beplantnings eventuelle bevaringsværdighed henvises til Høje-Taastrup Kommunens register for bevaringsværdier træer.

Kildeliste

Grøn politik for Høje-Taastrup Kommune

Grønt atlas for Høje-Taastrup Kommune

Strategi for Høje-Taastrup Kommunes træer

Bevaringsværdige træer i Høje-Taastrup Kommune 

(Et bilag til: Strategi for Høje-Taastrup Kommunes Træer, der blev vedtaget den 18. november 2008 af Byrådet).

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk