Byer

Redegørelse 

Arealanvendelsen i byerne fastlægges med henblik på at skabe gode og levende byer. Byerne består af bydele med hver deres karakter.

Arealanvendelse og mulighederne for samspil eller adskillelse fra andre bymæssige aktiviteter skal fastlægges ud fra følgende kriterier:

  • For større sammenhængende områder fastlægges en primær arealanvendelse. Det sker med henblik på at undgå uhensigtsmæssige, miljømæssige konflikter mellem boliger og erhverv og mellem forskellige erhvervstyper. Fastlæggelsen sker med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse og med henblik på at samordne arealanvendelse og trafikanlæg under en fælles målsætning om en bæredygtig udvikling.
  • For hver af de tre hovedbyer afgrænses en bymidte, hvor vægten lægges på at skabe et levende bymiljø gennem mange bymæssige aktiviteters samspil.

Der udpeges konkrete lokaliteter til placering af større tekniske og/eller miljømæssige anlæg.

Der fastlægges et sæt af overordnede lokaliseringsprincipper, som indeholder retningslinjer for indplacering af andre funktioner i et område end angivet af den primære arealanvendelse. Der skal ved en sådan indplacering i fornødent omfang skelnes mellem nybyggeri og anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Inden for de stationsnære områder kan der gennem tillæg til kommuneplanen rækkefølge, rammeplan og rammer for enkeltområder eventuelt skabes mulighed for en mere intensiv arealanvendelse.

Både bymidter, bolig- og erhvervsområder har med mellemrum behov for et servicecheck for at vurdere, om der er behov for en særlig indsats for at sikre, at områderne lever op til både nutidens og fremtidens krav som attraktive områder. I givet fald kan sådanne byudviklingsprojekter, som ikke indgår i kommuneplanen, realiseres gennem kommuneplantillæg.

Læs mere om strategi for byerne og retningslinjer for arealanvendelsen i byerne her:

Byhieraki

Bystrategi

Stationsnære områder og kerneområder

Detailhandel

Byens grønne struktur

Arealanvendelse og rammer for enkeltområder

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk