Detailhandel

Redegørelse for detailhandel

Mål

Kommunens målsætninger i forbindelse med detailhandlen og udviklingen heraf er som følger:

 • Detailhandelen i kommunen skal bidrage til, at bymidterne opleves som byernes mødesteder. Bymidten er stedet for byens handels- og byliv.
 • Borgernes handel skal kunne ske lokalt. Detailhandelen i kommunen skal fastholde sin markedsandel og skal kunne udbygge sin andel af det forbrug, kommunens indbyggere har.
 • Det regionale center og aflastningsområdet skal kunne fastholde sine positioner på det regionale marked og skal samtidig bidrage positivt - som et supplement - til det lokale handelsliv.
 • Koncentration af detailhandelen i bymidter og regionale centre og områder for butikker til større pladskrævende varer skal medvirke til at forstærke udviklingen i disse områder. Afgrænsningen af områderne skal således forhindre en for stor spredning af handelslivet.
 • For varegrupper, som vanskeligt kan indpasses i bymidterne, skal der være mulighed for lokalisering ved overordnede veje og nær kollektiv trafik.
 • I de større landsbyer skal der være mulighed for lokalisering af den detailhandel, der er nødvendig for mindre daglige indkøb.

Lovgrundlag og overordnede planer

Planloven

§ 11a, nr 3

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r,

Kommuneplanen skal også forholde sig til lov om planlægning til butiksformål som fremgår af Planlovens kapitel 2d. Herunder bla;

§ 5 l. Planlægningen skal

1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer,

2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, og

3) fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

§ 5 m. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten).

Landsplandirektiv om detailhandel -2008:

Landsplandirektivet sætter rammerne for kommunernes planlægning. Direktivets regler er fastsat ud fra de statslige interesser i den statslige oversigt samt plalovens generelle bestemmelser for detailhandel.

Kommunerne i hovedstadsområdet skal ifølge § 5 i, stk. 1 i planloven planlægge på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed og sikre, at hovedprincipperne i den overordnede bystruktur videreføres. Byudvikling af regional karakter skal koordineres med udbygningen af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening.

Landsplandirektivet lægger vægt på:

 1. lokalisering af detailhandel i bymidterne.
 2. fortsat udvikling af fingerbystrukturen,
 3. en decentral detailhandelsstruktur,
 4. lokalisering af store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i de største butiksområder og
 5. en struktur, som understøtter den kollektive trafik.

Landplandirektivet fastlægger at Høje Taastrup bymidte har mulighed for op til 3 udvalgsvarebutikker hvert 4. år over 2000 m2.

Fingerplan 2013

Fingerplanen fastlægger (Bilag B), at Høje Taastrup station er et regionalt knudepunkt.

Der gælder særlige regler for placering af detailhandel i de stationsnære områder og stationsnære kerneområder.

§ 11, stk. 1

Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre,

Nr. 2. at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end 1.500 etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder.

3. at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer,

4. at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktsstationer skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Det er et statsligt mål, at der skal etableres bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering.

Det er et statsligt mål, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer.

Transportafstande til butikker skal begrænses, så afhængighed af biler ved indkøb mindskes. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, især gående, cyklende og kollektive trafik.

Den regionale Udviklingsplan 2012

Planlægning for detailhandel i bymidterne understøtter mål i Den regionale Udviklingsplan om bæredygtig byudvikling – herunder placering af detailhandel tæt på stationer og kollektiv trafik.

Kildeliste

Lovgivning

Overordnede planer

Andet

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk