Stationsnære områder og kerneområder

Redegørelse for stationsnære områder og kerneområder

Udpegningsgrundlag og metode for udpegning

Grundlaget for udpegningen af de stationsnære kerneområder er statens Fingerplan, som udpeger stationer og knudepunktstationer. Disse udpegninger er indarbejdet i Kommuneplan 2010 og videreføres i kommuneplan 2014.

Bymidterne udpeget i Kommuneplan 2010, indgår i grundlaget for udpegning. Der er ikke aktuelle planer om ændring af bymidternes afgrænsning, bortset fra den justering af afgrænsningen i Høje Taastrup by, som følger af projekt Down Town. Denne justering foretages samtidig med at der udarbejdes kommuneplantillæg og rammelokalplan for projektet, og er derfor ikke indarbejdet i forslaget til ny kommuneplan.

Med udgangspunkt i indgange til stationerne er som udgangspunkt fastlagt principielle kerneområder på 600 m gangafstand.

Det er overvejet i hvilken udstrækning det kan anbefales at der kan ske byfortætning og indpasning af store kontorvirksomheder mv. inden for områderne.

Som udgangspunkt er det vurderet at kerneområdet skal rumme så stor en del af den udpegede bymidte som muligt, at det er overvejet om øvrige erhvervsområder indenfor 600 m cirklen kan/bør udnyttes til de større intensive virksomheder, og om der skal skabes mulighed for omdannelse i øvrigt til formålet.

Der tages udgangspunkt i, at de 600 m gangafstand ”tæller” fra indgangen til ejendommen / matriklen.

Områderne er udpeget så vidt muligt med hele matrikler og/eller hele rammeområder i kommuneplanen – evt. er rammeområder deles op. (Hvis der ikke kan snappes til matrikelskel, kan der oprettes administrative grænser).

Veje, tekniske anlæg, jernbane mv. er medtaget, når det virker naturligt.

Samlede boligområder er ikke medtaget (eks. HT landsby, ældreboliger, rækkehusområder osv.) Eksisterende skole + friarealer hertil er ikke medtaget. Men ind imellem er der medtaget mindre boligområder, når der ikke kan ske en naturlig opdeling. Det betyder ikke at disse kan/skal omdannes.

Endelig er der medtaget områder, hvor det vurderes at der er basis for omdannelse til mere intensive formål.

Lovgivning og overordnede planer

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægger at:

”Udbygning af de stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegreret i byen, skal fremmes.

Byerne skal rustes til fremtidens udfordringer, og det er et mål, at planlægningen skaber og bevarer levende og varierede bymidter med blandet arealanvendelse til boliger, erhverv, handel, service mv. Det er et mål at sikre de eksisterende erhverv i byzone gode udviklingsmuligheder. Det er et mål, at kommunerne gennem deres planlægning etablerer bæredygtige bystrukturer i relation til detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering.

Planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen. Det er et mål, at boliger, arbejdspladser, institutioner og andre rejsemål placeres sådan, at behovet for transport reduceres, og således, at der sikres en sammenhæng mellem kommunernes planlægning og investeringer i infrastruktur. Det er bl.a. et mål, at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så det tilskynder til brug af kollektiv trafik.”

Målet med udpegning af stationsnære kerneområder er jf. statens Fingerplan, konkret at sikre at der med udgangspunkt i 600 m gangafstand fra stationen kommer til at ligge store virksomheder med en stor tæthed af arbejdspladser samt større besøgsmål.

Uden for de stationsnære kerneområder kan der kun på visse betingelser ligge store kontorvirksomheder/større besøgsmål.

Udpegningen kan skabe basis for en kommende byfortætning med store intensive(kontor) arbejdspladser mm.

I det ydre storbyområde, hvor kommunens 3 stationsbyer er beliggende, skal stationsnære kerneområder udpeges med en maksimal gangafstand fra stationerne på 600 m og de stationsnære områder skal tage udgangspunkt i 1200 m cirkelslag om stationen.

Udviklingsstrategi 2012

Udviklingsstrategien beskriver mål og visioner for kommunens udvikling. der er her lagt vægt på mulighederne for vækst, uddannelse og et aktivt liv.

Udpegning af stationsnære kerneområder vil understøtte vækststrategien, understøtte brugen af den kollektive trafik, samt øge rummeligheden indenfor den eksisterende byafgrænsning, og på den måde bidrage til udvikling af miljømæssigt bæredygtige byer.

 

Projekt Høje Taastrup C

Naturstyrelsen blev i forbindelse med offentlig høring af forslaget til kommuneplan, orienteret om planerne for projektet Høje Taastrup C, som understøtter stationsnær lokalisering og den statslige hensigt om fortætning af bebyggelse og aktiviteter i områderne nær stationerne. Styrelsen har tilkendegivet, at der bør tages stilling til den nærmere afgrænsning af det stationsnære kerneområde, når der foreligger mere konkrete projektplaner som oplæg til konkret planlægning. Dette kan ske ved kommuneplantillæg. Styrelsen har således tilkendegivet at man er enig i intentionerne i projekt Høje Taastrup C.

I forbindelse med kommende kommuneplanlægning skal der derfor i dialog med Naturstyrelsen tages stilling til, om og hvordan det stationsnære kerneområde kan udvides med hele eller dele af det areal, som ligger mellem gangstien ved City 2’s nordlige facade og rammeområde 2230 (den nuværende Blekinge Boulevard). Det vil i givet fald til den tid være hensigtsmæssigt at udskille arealet som en selvstændig ramme.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk