Geologiske enkeltlokaliteter

Redegørelse for geologiske enkeltlokaliteter

Mål

Det er et mål; at værdifulde geologiske lokaliteter skal bevares til brug for forskning og formidling, og at værdifulde geologiske profiler bliver tilgængelige for offentligheden.

Baggrund for retningslinjer

Hvad er værdierne

De geologiske interesser knytter sig til områder og lokaliteter, som indeholder markante landskabsdannelser og terrænformer, og som viser den geologiske udviklingshistorie lige fra istiden og helt op til i dag.

For at skabe et overblik over geologiske bevaringsværdier i Danmark har Miljøministeriet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejdet et samlet kort over geologiske områder i Dan mark af international, national eller regional værdi. Ingen af disse områder ligger i Høje-Taastrup Kommune.

Kommuneplanen udpeger på den baggrund ikke større sammenhængende områder af geologisk interesse i Høje-Taastrup Kommune og indeholder således ikke retningslinjer for geologiske interesseområder eller øvrige områder med geologiske værdier.

Der er derimod udpeget to enkeltlokaliteter af geologisk interesse. De geologiske lokaliteter omfatter graveprofiler i Hedeland og Kallerup Grusgrav. Udpegningen af de to lokaliteter er sket ud fra et overordnet ønske om at kunne studere undergrundens struktur. Udpegningen knytter sig ikke til en bestemt graveprofil i de to råstofgrave og ændres derfor i takt med råstofindvindingen.

Formålet med udpegningen er at sikre muligheden for at kunne opleve særlige terrænformer og geologisk dannelse samt undervise og forske i de geologiske processer. Dette kan ske ved at synliggøre og formidle elementer fra det oprindelige landskab. I Reerslev Grusgrav i Hedeland er opsat en informationstavle om undergrundens dannelse. Der er offentlig adgang til grusgraven. I Kallerup Grusgrav er der ikke adgang for offentligheden.

Hvad er værdierne sårbare overfor

Graveprofilerne er især sårbare overfor tilgroning og sammenstyrtninger. Graveprofilerne kan vedligeholdes ved med få års mellemrum at grave 1-2 m af profilen. Graveprofilen holdes derved skarp, så man tydeligt kan se aflejringerne. Der sker ikke i dag en egentlig vedligeholdelse af graveprofilerne, da Reerslev Grusgrav og Kallerup Grusgrav begge er aktive.

Graveprofilerne i Hedeland og Kallerup Grusgrav er ikke sikret gennem Københavns Amts indvindingstilladelse eller efterbehandlingsplan. Dette vil eventuelt kunne ske i forbindelse med ny indvindingstilladelse eller en revision af efterbehandlingsplanen.

Hvordan tages hensyn til værdierne

I Hedelandsområdet bør der så vidt muligt som led i råstofgravningen og efterbehandlingen løbende efterlades og vedligeholdes geologiske profiler, så istidens dannelsesprocesser og lagserier kan studeres.

I forbindelse med udarbejdelse af efterbehandlingsplaner for råstofgrave generelt bør både geologiske og naturmæssige forhold indgå i vurderingen af, hvordan efterbehandlingen skal foregå. Der kan ofte opnås både geologiske værdier og store naturværdier ved f.eks. at lade skrænter stå uden egentlig efterbehandling.

Lovgrundlag og overordnede planer

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi jf. § 11a, stk. 1, nr. 17

Statens interesser i kommuneplanlægningen 2013

Landskaber med særlige karakteristiske geologiske formationer, der illustrerer landets geologiske udvikling og processer, har stor betydning for oplevelsen og forståelsen af det danske landskabs dannelse. De karakteristiske geologiske formationer har også stor betydning for forskning, undervisning og sammenhæng til befolkningens natur- og landskabsforståelse og skal sikres ved kommunens retningslinjer.

Staten ønsker, at landskaber og kystlandskaber med forskellige geologiske formationer og særlig geologisk værdi, herunder deres indbyrdes overgange og sammenhænge, sikres.

Kildeliste

Lovgivning:

Overordnede planer:

Andet:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk