Landsbyer

Redegørelse for landsbyer

Mål

Det er et mål at bevare værdigfulde kulturhistoriske træk i landsbyerne i landzone samtidig med, at landsbyerne fortsat udvikles til attraktive områder for de lokale beboere.

Baggrund for retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune har landsbyerne; Marbjerg, Soderup, Vadsby og Vridsløsemagle beliggende i landzone, jf. retningslinjekort 3.2.1.

Landsbyerne i landzone har deres oprindelse i middelalderen og er udpegede som landsbyer af kulturhistorisk interesse. Kommunen har gennemført kortlægning af bevaringsværdier i en række landsbyer.

Marbjerg, Soderup og Vadsby er beliggende i det øvrige hovedstadsområde vest for den fjerde grønne ring, og byudvikling er derfor kun mulig, hvis det er af lokal karakter og som afrunding af eksisterende bysamfund, jf. Fingerplanens § 19, stk. 1, nr. 1. Vridsløsemagle er beliggende i det øvrige hovedstadsområde øst for den 4. grønne ring, og her er der ikke mulighed for byudvikling.

Landsbyerne i landzone reguleres via lokalplanlægning, planlovens landzonebestemmelser og gældende bygningsreglement.

Lovgivning og overordnede planer

Planloven

§ 1 og Bemærkninger til L571, § 11a, stk. 1, nr. 1.

Kommuneplanens retningslinjer for landzoneadministrationen skal sikre, at spredt bebyggelse til boliger og erhverv i det åbne land undgås.

Formålet med kravet er, at kommunerne skal fastsætte retningslinjer for deres landzoneadministration, der forebygger spredt bebyggelse til boliger og erhverv i det åbne land, og at byvækst skal placeres i byzone.

§ 11b stk. 1.

Mulighederne for byggeri ved landsbyer i landzone skal angives ved at afgrænse landsbyerne på kort og fastsætte bestemmelser for byggeri mv. i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Nye arealer til erhvervs- og boligbyggeri kan i begrænset omfang placeres i eksisterende byer eller bysamfund i landzone som huludfyldning eller afrunding af landsbyen.

Fingerplan 2013

Landzonelandsbyerne reguleres via lokalplanlægningen og Planlovens landzonebestemmelser.

Marbjerg, Soderup og Vadsby er beliggende i det øvrige hovedstadsområde vest for den fjerde grønne ring, og byudvikling er derfor kun mulig, hvis det er af lokal karakter og som afrunding af eksisterende bysamfund, jf. Fingerplanens § 19, stk. 1, nr. 1. Vridsløsemagle er beliggende i det øvrige hovedstadsområde øst for den 4. grønne ring, og her er der ikke mulighed for byudvikling jf. fingerplanens retningslinjer.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land, samt at bevare de værdifulde landskaber. Ligeledes tilsigter formålet at udvikling sker der, hvor kommunen på baggrund af en sammenfattende planlægning, har udlagt områder til byudvikling. Områder i landzone skal derfor som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Det er et mål, at landzoneadministrationen skal sikre areal til jordbrugserhvervet og de særlige karaktertræk, der gælder for det danske landskab med åbne vidder og klare grænser mellem land og by. Dette sikres ved ikke at give tilladelse til spredt bebyggelse af boliger og industri i det åbne land med konflikter samt tabte landskabstyper og tabte herlighedsværdier til følge.

Kildeliste

Lovgivning:

 Overordnede planer:

Andet materiale

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk