Lavbundsarealer

Redegørelse for lavbundsarealer

Mål

Det er Høje-Taastrup Kommunes mål,

 • at bevare den eksisterende natur og de kulturhistoriske spor i lavbundsarealerne og sikre mulighed for genopretning af natur og miljø
 • at holde lavbundsarealerne fri for byggeri og anlæg og sikre, at der ikke sker grundvandssænkninger i og omkring lavbundsarealer
 • at nogle af kommunes lavbundsarealer kan indgå i en fremtidig sikring mod oversvømmelser i forbindelse med større nedbørsmængder, og at dette giver nye muligheder for naturområder og for områder til oplevelser og aktiviteter

Baggrund for retningslinjer

Hvad er lavbundsarealer

Lavbundsarealer er lavtliggende områder. Det kan være tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt eller udyrkede arealer som f.eks. de store moseområder i den nordlige del af kommunen.

Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af ældre kort, oplysninger fra det tidligere Landbrugsministeriums Arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning. En del af lavbundsarealerne er desuden udpeget som potentielt egnede som vådområder.

Nogle af kommunens vådområder er endvidere udpeget som områder med landskabelige værdier. Det drejer sig om arealer nord for Soderup og om arealer omkring Vridsløsemagle. I henhold til kommuneplanen skal tilgængeligheden til disse naturbeskyttelsesområder gennem anlæg af stier m.v. øges under hensyn til de udpegede beskyttelsesinteresser.

De samlede lavbundsarealer fremgår af retningslinjekort 3.3.3 i kommuneplanens hovedstruktur.

Lavbundsarealer

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er generelt at bevare den eksisterende natur eller sikre mulighed for gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe nogle af de naturtyper - enge, moser og lavvandede søer - som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning, dyrkning og byvækst.

De naturmæssigt højest prioriterede lavbundsarealer ligger inden for kommuneplanens biologiske kerneområder og spredningskorridorer.

Det er vigtigt at hindre grundvandssænkning på lavbundsarealerne og i de tilgrænsende områder, både fordi det påvirker naturens og miljøets tilstand, og fordi der netop her ofte findes kulturhistoriske spor, f.eks. bopladser, som ødelægges ved udtørring. En del af de udyrkede lavbundsarealer er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandplaner og klimaforandringer

Forslagene til de statslige vandplaner stiller krav til en ændret vedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring i en række af kommunens vandløb. Det mindre vedligehold forventes at øge de arealer, som bliver oversvømmede langs med vandløb og søer.

Samtidig forventes det, at vi over de næste mange år vil opleve, at vores klima ændrer sig. Klimaændringerne fører til kraftigere regnskyl, der kan forårsage oversvømmelse af store arealer både i byerne og i det åbne land. Lavbundsarealerne udgør i den sammenhæng et vigtigt potentiale ved at kunne tilbageholde de store vandmængder midlertidigt. Når vandet afledes over et længere tidsrum og vandføringen udjævnes nedsættes risikoen for oversvømmelse af lavtliggende byområder mv.

Potentielle vådområder

Formålet med udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnet til vådområder, er at reducere miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor fra landbruget og øge naturkvaliteten ved at genoprette tidligere vådområder, som naturligt kan tilbageholde stofferne. Vådområderne kan bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra gødskning til kystvandene. Genopretning af vådområder består i at genskabe den naturlige vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning. Genopretning af vådområder kan medvirke til opfyldelse af såvel de nuværende kvalitetsmål for vandkvaliteten, som de kommende mål i den statslige vandplan, som kommuneplanen skal tage højde for.

Roskilde og Københavns Amt etablerede i 2003 under Vandmiljøplan II et vådområde ved Enghave Å mellem Gundsø og Høje-Taastrup Kommune. Vådområdet, der er omkring 30 ha, er etableret ved at hæve bunden i åen samt at afskære dræn omkring projektområdet. Når et genopretningsprojekt er gennemført, må lavbundsarealerne ikke anvendes til normal intensiv landbrugsdrift igen.

Hvordan tages hensyn til lavbundsarealer

Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning til vådområde eller andre naturområder mv. Der kan ikke gives tilladelse til konkrete bygge- og anlægsarbejder, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på lavbundsarealer, der er udpeget til at kunne genoprettes til vådområder.

Lovgrundlag og overordnede planer

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder jf. § 11a, stk. 1, nr. 13.

Statens interesser i kommuneplanlægningen

Staten ønsker, at der skal ske en række indsatser i lavbundsarealer ved bl.a. genopretning af vådområder og ådale med henblik på at opnå et vandmiljø af god kvalitet. Mulighederne for opfyldelse af såvel de nuværende mål, der bygger på de tidligere amtslige regionplaner, samt de kommende mål i vandplaner, ikke forringes.

Der er fokus på at forbedre og skabe sammenhængende naturområder med øget biodiversitet ved omlægning og ekstensivering og pleje af ådale, herunder genoprettelse af lavbundsarealer. Det er et mål, at kommunerne arbejder på at skabe sammenhæng mellem Natura2000-områder, nationalparker og andre store naturområder ved udlæg af nye naturområder eller med økologiske forbindelser.

Kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer, herunder lavbundsarealer der kan genoprettes til vådområder, skal medvirke til at sikre, at målene om en reduktion af kvælstof og fosfor gennem nye vådområder og ådalsprojekter indfries.

Nye vådområdeprojekter placeres inden for kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer. Hvis et projekt lokaliseres helt eller delvist uden for lavbundsarealudpegningen, kan projektet ikke realiseres, før der foreligger et kommuneplantillæg eller en revideret kommuneplan.

Der må ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder.

Væsentlige kulturhistoriske interesser skal integreres i forbindelse med naturgenopretningsprojekter eller når vandløb reguleres for at genskabe en tilfredsstillende natur- og miljøkvalitet, skal.

Den regionale udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan redegør for, at grønne arealer og vådområder er en del af nøglen til at løse klima- og miljøproblemer med et potentiale i forhold til klimatilpasning med tilbageholdelse af regnvand. Områderne skal opretholdes og om muligt forbedres gennem klimatilpasningen, men deres potentiale som aflastning for regnvandssystemerne bør ikke overskygges af deres rekreative og naturmæssige betydning.

Kildeliste

Lovgivning:

 • Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 (Planloven)
 • Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 (Naturbeskyttelsesloven)
 • Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven)
 • Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 

 Overordnede planer:

 Andet:

 • Arealer, der kan genoprettes som vådområder, regionplantillæg nr. 5 til regionplan 1997, Københavns Amt 2000
 • Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen, HUR 2001
 • Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, HUR 2005
 • Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
 • Natura2000-plan for Sengeløse- og Vasby Mose
 • Natura2000-handleplan for Sengeløse- og Vasby Mose

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk