Rækkefølge og byudvikling

Prognose for Boligudbygningen

Boligbyggeprognosen giver en oversigt over den rummelighed, der er i kommunen til boligbyggerier. Generelt bygger prognosen på den rummelighed, der er i allerede vedtagne planer (kommuneplan og lokalplaner) suppleret med vedtagelser om ændringer og/eller igangværende overvejelser jf. noterne til prognosen.

Kun for byggerier, hvor kommunen selv er grundejer, kan kommunen styre tidspunktet for et byggeris påbegyndelse. For alle andre byggerier er det ikke muligt for kommunen at fastlægge, hvornår de private grundejere skal påbegynde byggeriet. Kommuneplanen og lokalplanerne kan således alene give grundejerne mulighed for at få byggetilladelse, men kan ikke gennemtvinge byggerier.

Boligbyggeprognosen er derfor "bedste bud" på, hvornår byggerierne vil blive realiseret, som grundlag for prognoser for den kommunale serviceudvikling og udvikling af infrastruktur m.v.

I det omfang byggerier vil medføre øget kommunal service, f.eks. skole- og institutionskapacitet, vil tidspunktet for igangsætning af disse byggerier kunne reguleres ved IKKE at vedtage lokalplan for byggeriet og efterfølgende ændre kommuneplanen.

Oversigten angiver ikke, om byggerierne finansieres med kommunal støtte. I det omfang Byrådet ønsker at støtte byggerier, tages der konkret stilling til dette gennem den procedure, der er fastlagt i lovgivningen om støttet byggeri.

Kommunens boligbyggeprognose kan ses i bilag til Planredegørelsen.

Udbygning af erhvervsområder

Den opgjorte rummelighed til erhvervsbyggerier er dannet på grundlag af kommuneplanrammerne og de vedtagne lokalplaner i disse områder, i det omfang de foreligger.

Opgørelsen angiver byggeriernes rummelighed i samlede antal etagemeter i de enkelte områder og en rækkefølge for disse, som tager udgangspunkt i, om byggeriet kan opføres i første eller anden halvdel af planperioden, eller om byggeriet først kan opføres efter planperioden, dvs. efter 2022.

Hvis en grundejer ønsker et byggeri rykket frem i rækkefølgen, kan der optages konkrete forhandlinger med kommunen herom. Kommunen vil her bl.a. tage stilling til, om øvrige byggerier er udført som forudsat, samt om det givne byggeri vil kunne rummes inden for den forudsatte kommunale ramme for service og anlæg.

Opgørelsen over rummeligheden i erhvervsområder kan ses i bilag til Planredegørelsen.

En samlet vurdering af kommunens rummelighed i planer for bolig- og erhvervsudbygning i forhold til den forventede udvikling på egnen kan ses i planredegørelsens afsnit om kommuneplanens sammenhæng med planlægningen i nabokommunerne.

Samlet opgørelse over rummeligheden til boliger og erhverv, Høje-Taastrup Kommune 2014-2022 samt perspektivperioden

 

 

Høje-Taastrup Kommune

Samlet rummelighed boliger

(antal)

Samlet rummelighed erhverv*

(etm)

Liberale erhverv

(etm)

Centerformål

(etm)

Produktion

(etm)

1. halvdel (2014-2019)

1.719

746.599

175.208

33.125

507.866

2. halvdel (2020-2025)

1.398

351.375

228.750

33.125

82.500

Perspektivdel

(efter 2026)

2.212

325.150

162.575

77.750

84.825

I alt

5.329

1.423.124

561.533

144.00

675.191

* inkl. eksisterende uudnyttede lokalplaner på bar mark

Plan for udbygning af de enkelte områder kan ses i i rækkefølgeplanen for udbygning af kommunen:

 stort_skema_rummelighed_og__tidsraekkefoelge.pdf (279.4 KB)

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk