Affaldsanlæg

Lovgrundlag, planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af forbrændings- og deponeringsanlæg § 11 a, stk. 1 nr. 5 og 6.

Affaldsbehandlingsanlæg er omfattet af VVM-reglerne jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

De statslige interesser:

  • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenhed af forbrændingsanlæg og større affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg.
  • Affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg skal så vidt muligt placeres der, hvor varmen kan udnyttes. Arealudlæggene skal størrelsesmæssigt og lokaliseringsmæssigt følge kommunens affaldsplanlægning (i overensstemmelse med Affaldsstrategi 2009-12 og affaldsstrategi 10). Gældende arealreservationer skal så vidt muligt opretholdes – ophæves de gældende arealreservationer skal der udpeges nyt areal med tilsvarende deponeringskapacitet.
  • Udpegninger til lokalisering af affaldsanlæg, herunder deponeringsanlæg, må ikke være i konflikt med statslige miljø- og naturinteresser, herunder grundvandsinteresser.
  • Affalds- og deponeringsanlæg er omfattet af krav gældende for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
  • Nye anlæg bør placeres maksimalt 15 km ind i landet (udenfor den kystnærezone), jf. deponeringsbekendtgørelsen. Er det ikke muligt, skal anlæggene placeres under størst mulig hensyntagen til natur og marine vandområder.
  • Ved lokalisering og placering af affalds- og deponeringsanlæg skal andre forhold som transport til og fra anlægget medregnes i placering og VVM.

Fremtidige mål og planer for affaldshåndtering fastlægges i kommunens affaldsplan. Der henvises til den gældende Affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune.

Affaldsbehandlingsanlæg

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med Vestforbrænding og AV-miljø, der driver affaldsforbrænding- og deponeringsanlæg. I kommunen er der placeret forskellige behandlingsanlæg for affald og genbrugsmaterialer.

Nogle anlæg er placeret i tidligere eller nuværende grusgrave. En række af disse grusgrave retableres i de kommende år, og anlæggene lukkes samtidig ned. Fremtidig placering af sådanne anlæg forudsætter, at der tages vidtgående hensyn, så forureningsmæssige gener undgås. Det er især problemer omkring tung trafik, støv og lugt, og for grusgravområdernes vedkommende grundvandsforureningen, der er i højsædet for kommunens bestræbelser for at beskytte indbyggere og miljø.

Placering af affaldsbehandlingsanlæg i kommunen kan ske med tidsbegrænsning og med krav om, at det i det væsentligste er kildesorteret materiale, der behandles.

Planlægning for nye affaldsanlæg

Det er kommunens ansvar at udpege arealer til nye affaldsanlæg primært til deponering og forbrænding. Som grundlag for arealudpegningen skal kommunen redegøre for anvendelsen af den eksisterende kapacitet til deponering og forbrænding samt behovet for yderligere kapacitet.

Følgende områder, 205, 311 og 314A samt 314C er udpeget til mulig placering af affaldsanlæg.

Skulle der i planperioden vise sig yderligere behov for udlæg af områder til affaldsanlæg, kan dette ske ved et kommuneplantillæg med en forudgående idéfase.

Nye affaldsanlæg er omfattet af krav om miljøgodkendelse og reglerne i VVM bekendtgørelsen.

Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Afstandskrav mellem affaldsanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse

For at skabe sammenhæng mellem miljøbeskyttelse og planlægning er der fastsat afstandskrav mellem forureningsfølsom arealanvendelse og en række forskellige typer affaldsanlæg. Afstandskravene er fastlagt ud fra en vurdering af, hvilke gener hver type anlæg kan tænkes at påføre omgivelserne. Dette kan være risiko for lugtgener, støj, støv samt trafikbelastning. Vurderingen er foretaget af HUR jf. Regionplan 2005 og vil blive anvendt af kommunen ved fremtidig ny planlægning.

Affaldsanlæg

Afstands- krav (meter)

Deponeringsanlæg Biogasanlæg Regionale komposteringsanlæg for haveaffald Komposteringsanlæg for andet end haveaffald Nedknusningsanlæg

500 500 500 500 500

Komposteringsanlæg for haveaffald

300

Affaldsforbrændingsanlæg Slamforbrændingsanlæg

150 150

Slammineraliseringsanlæg Slamtørringsanlæg

100 100

Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og ovennævnte affaldsanlæg bliver mindre end de anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, f.eks. hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Afstandskravene gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende affaldsanlæg i forhold til arealer, der i kommune- eller lokalplan er udlagt til forureningsfølsom anvendelse. Risikoen for lugtgener fra komposteringsanlæg forøges, hvis anlægget modtager andre fraktioner end haveaffald. Afstandskravene til de forskellige typer af komposteringsanlæg er derfor differentieret.

Mobile nedknusningsanlæg for bygningsaffald, som anvendes midlertidigt i forbindelse med nedrivningsprojekter, er ikke omfattet af ovenstående.

Spildevandsanlæg

Kommuneplanen udpeger et spildevandsanlæg ved Kallerup.

Spildevandsanlæg herunder regnvands- og rensebassiner udpeges derudover i kommunens Spildevandsplan. Kort i Spildevandsplanen udpeger planlagte regnvands- og rensebassiner og ledsages af retningslinjer for administration af planen. Der henvises derfor til den aktuelle Spildevandsplan for placering og retningslinjer for spildevandsanlæg.

Der henvises også til, at lokalplanlægningen skal imødese udpegninger i Spildevandsplanen i den konkrete sagsbehandling. Kun meget store eller omfattende regnvandsbassiner er lokalplanpligtige indenfor byområderne.

Spildevandsplanen er under revision, hvorfor der muligvis vil ske ændringer i udpegningerne.

Konkret sagsbehandling skal overholde udpegninger i Spildevandsplanen, inkl. evt. tillæg.

Flysikkerhed

Der må ikke etableres affaldsanlæg, der kan tiltrække fugle inden for en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt flyveplads. Jf. Statens Luftfartsvæsen - bestemmelser om civil luftfart BL 3-16, udgave 4, 31. januar 2004.

Kildeliste

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk