Klima

Lovgivning/krav og overordnet planlægning

Den 1. juli 2012 trådte Lov 2012-06-18 nr. 579 om ændring af lov om planlægning i kraft. Loven indførte nye regler om:

Anvendelse af klimatilpasning og forurening som planlægningsmæssig begrundelse ved udarbejdelse af lokalplaner.

Statens Fingerplan 2013 rummer nye retningslinjer om indpasning af klimatilpasningsanlæg i de regionale grønne kiler. 

Opfølgning fra Udviklingsstrategi 2012 og politikker

Klima og Miljø er et af punkterne under indsatsområdet "Vækst" i Udviklingsstrategi 2012-2024, og kommunen har som klimakommune fastsat ambitiøse mål for bl.a. nedbringelse af CO2 udledning. Kommunen har derudover tilkendegivet, at klimaplanen, som løber frem til 2016, vil blive efterfulgt af en ny klimaplan, hvor man vil udvikle og afprøve mulighederne for involvering af borgerne.

Nyt i kommuneplanen om klima

Både før og efter lovændringen var der mulighed for at klimaplanlægge i kommuneplanen. Lovændringen har således ikke ændret ved dette, og ændringen er derfor uden den store betydning for kommuneplanen.

Lovændringen har alene den følge rent planlægningsmæssigt, at forebyggelse af følgerne af klimaændringer nu er en lovlig planlægningsmæssig begrundelse ved udarbejdelse af lokalplaner. Det er derimod ikke en lovlig planlægningsmæssig begrundelse at forebygger selve klimaændringen.

Sammen med de nye regler om klimalokalplaner, er indført mulighed for, at anvende forebyggelse af forurening som begrundelse for kommunens planlægning. Høje-Taastrup Kommune vil derfor i den fremtidige planlægning have fokus på at identificere områder, hvor det vil være relevant at vedtage regler som sikrer, at Høje-Taastrup kommune er på forkant med følgerne af ændringer i klimaet.

Der er ikke for tiden planer om at udarbejde klimalokalplaner, og det kan derfor ikke vurderes, om disse til sin tid vil kræve kommuneplantillæg. Det vil derudover heller ikke være muligt at tage højde for eventuelle fremtidige klimalokalplaner i kommuneplanen, da der ikke er viden om, hvilke områder de vil dække eller, hvilket indhold de vil få.

Hvis der skal udarbejdes klimalokalplaner, skal de udspringe af kommuneplanen, sådan at det sikres, at der ikke er modstrid mellem indholdet af kommuneplanen og lokalplanerne.

Jævnfør aftale mellem KL og miljøministeren, er kommunerne blevet pålagt at udarbejde klimatilpasningsplaner. Hvis dette medfører behov for ændring af kommuneplanen, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Hvis kommunen har til hensigt at anvende de nye lokalplanmuligheder, vil det dog være relevant, at foretage en tilføjelse om dette i retningslinjerne i kommuneplanens hovedstrukturafsnit. Derfor foreslås det, at indføre Byrådets praksis vedrørende lavenergibebyggelse og at indskrive, at det ved udarbejdelse af lokalplaner skal undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at indskrive bestemmelser som tager højde for følgerne af klimaændringer (herunder om det er hensigtsmæssigt at sætte bestemmelse for nedsivning, belægninger eller anden håndtering af regnvand).

Kommunen er pt ved at udarbejde en klimatilpasningsplan, som i nødvendigt omfang vil blive udmøntet i et kommuneplantillæg. I Kommuneplanen 2014, afsnittet om grønne rum i byerne foreslås det dog allerede at indarbejdet denne retningslinje, som følger op på retningslinjer i statens Fingerplan 2013, og understøtter indsats for klimatilpasning:

  • Grønne rum i byen skal medvirke til at forbedre bevægelse og opholdsmuligheder i byen, fremme en biologisk mangfoldighed og lokal opsamling af regnvand.

Derudover foreslås det at implementere den mulighed, der er givet med Fingerplan 2013, nemlig at der kan indpasses klimatilpasningsanlæg i de regionale grønne kiler. I Kommuneplan 2014 er det derfor indarbejdet i afsnittet Friluftsområder, om de regionale grønne kiler:

  • Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat at det bidrager til at styrke natur og friluftsliv.

Disse ændringer kan ses i afsnittene om Friluftsområder og Byernes grønne strukturer.

Bæredygtig udvikling

Der gælder to sideordnede regelsæt, når der skal tages stilling til, hvorvidt det er i overensstemmelse med planloven at skrive bestemmelser ind i en lokalplan. Dels gælder der de nye regler om klimalokalplaner (planlovens § 15, stk. 1) og dels gælder der reglerne i lokalplankataloget (planlovens § 15, stk. 2).

De nye regler om klimalokalplaner giver alene mulighed for at lokalplanlægge med henblik på at afhjælpe følgerne af klimaændringer, hvorimod der ikke kan lokalplanlægges med henblik på at forebygge selve klimaændringerne. Det er således muligt at planlægge for regnvandsbassiner, mens det derimod ikke muligt at udarbejde lokalplaner om, at det i en bebyggelse ikke skal være tilladt at anvende brændeovn, fordi de udleder for meget CO2.

De allerede eksisterende regler i lokalplankataloget rummer dog en mulighed for klimamæssige tiltag. Der gives her mulighed for, at huse skal bygges i en bestemt kote og uden kælder for at undgå oversvømmelser (§ 15, stk. 2, nr. 6), bebyggelsesprocent og boligtæthed, så det sikres, at der er mulighed for nedsivning (§ 15, stk. 2, nr. 7), udformning af de ubebyggede arealer, således at de henstår ubefæstede og giver mulighed for nedsivning (§ 15, stk. 2, nr. 9), at stille krav om lavenergihuse (§ 15, stk. 2, nr. 22) og at regnvand skal opsamles og bruges til toiletskyld og tøjvask (§ 15, stk. 2, nr. 25), men ud over disse specifikke muligheder, kan man planlægge med det formål at forebygge klimaændringer.

Uanset at forebyggelse af klimaforandringer således ikke generelt kan anvendes som planlægningsmæssig begrundelse, er der indskrevet retningslinjer om lavenergibyggeri og forebyggelse af følgerne af klimaændringer i hovedstrukturens afsnit om retningslinjer for Klima.

Klimatilpasningsplan og Kommuneplantillæg nr 7 om Klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen med tilhørende kommuneplantillæg er endeligt vedtaget af Byrådet.

Klimatilpasningsplanen og tillægget til Kommuneplanen kan ses her.

Kildeliste

Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan

Udviklingsstrategi 2012-2024

Statens Fingerplan 2013

Planloven

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk