Overordnede energiforsyningsanlæg

Lovgrundlag, Planloven

I henhold til planlovens § 11 a stk. 1 nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg herunder Kommunikations- og forsyningsanlæg.

Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet

Fingerplan 2013 fastlægger reservationer til overordnede energiforsyningsanlæg mm., som skal indarbejdes i kommunens planlægning.

Højspændingsanlæg og naturgasanlæg

Det er statslige mål:

  • At planmyndigheden samarbejder med den systemansvarlige virksomhed i dens arbejde med at udarbejde en samlet, langsigtet planlægning af højspændingsnettet til sikring af forsyningssikkerheden, sikring af velfungerende konkurrencemarkeder, indpasning af vedvarende energi samt beredskabsmæssige hensyn.
  • At den samlede, langsigtede planlægning af højspændingsnettet sker på grundlag af de principper, der er fastlagt i rapporten, Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg, fra 1995 og suppleret med udmeldinger i regeringens Energistrategi 2025.
  • At den fremtidige kommunalplanlægning fortsat åbner mulighed for arealreservationer til andre naturgastransmissionsanlæg og naturgaslagre m.v..

Statslige krav til den kommunale planlægning

Reservationer til de fremtidige ændringer/udbygning af luftledningsnettet over 100kV skal fastlægges i kommuneplanerne i forbindelse med revisionen hvert 4. år.

De mere detaljerede retningslinjer for højspændingsanlæg skal fastlægges i særlige VVM-tillæg forud for konkrete projekter til luftledninger på mindst 2 km med tilhørende stationer på 150/132 kV og 400 kV.

Eksisterende arealreservationer til naturgasnettet i kommuneplanen skal opretholdes.

Omkring Energinet.dk’s transmissionsledninger er der tinglyst en zone på 2x20 m indenfor hvilken der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker.

I særlige tilfælde kan ny bebyggelse eller ændret anvendelse i nærheden af eksisterende transmissionsledninger medføre krav om ændring af den planlagte anvendelse eller ændring af ledningsplacering.

Jf. Statslige interesser i kommuneplanlægning 2013, 5.1.1.

Jf. Planlovens § 11a, stk.1 nr. 5.

Oplysninger om overordnede energiforsyningsanlæg

Energinet har link samt opdaterede oplysninger om overordnede energiforsyningsanlæg, samt om sikkerhedsafstande mellem vindmøller og overordnede energiforsyningsanlæg her:

energinet.pdf (163.5 KB)

Naturgastransmissionsledninger

Energinet.dk har 2 naturgastransmissionsledninger placeret i Høje-Taastrup Kommune. Den ene ledning går ind i kommunens sydvestlige del ved Torslundevej og har et forløb frem til en regulatorstation beliggende på Lundemosevej 40, 2635 Ishøj og videre herfra mod øst, hvor den forlader kommunen ved vejkrydset Hveens Boulevard/Taastrup Hovedgade. Den anden ledning udgår fra regulatorstationen ved Lundemosevej og går mod nord, hvor den forlader kommunen ved Ågesholmvej ved Sengeløse.

Af hensyn til gensidige påvirkninger og lynnedslag anbefales det, at placere høje konstruktioner (vindmøller, antennemaster etc.) i en afstand af min. 2 x den maksimale byggehøjde fra gasledningen. Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, ønsker Energinet.dk at blive hørt i ansøgningsfasen, så en individuel vurdering af evt. jordingsanlæg kan foretages inden en tilladelse foreligger.

Der må ikke graves nærmere gasledningen end 20 m, og anlægget skal som udgangspunkt udføres med anlæg 2( 2 m. hen og 1 m. ned). Der henvises til "Vejledning om råstofindvinding på arealer, der er reserveret til naturgasnettet", 28. 11.1980.

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealerne nær eksisterende gastransmissionsledninger kan i særlige tilfælde betyde, at Arbejdstilsynet eller Energistyrelsen stiller særlige krav. Energinet.dk ønsker derfor dialog med kommunen i forbindelse med lokalplanforslag og zonelovsansøgnninger vedrørende arealer inden for en afstand af 200 m på hver side af gastransmissionsledningen. Oversigt over berørte områder udarbejdet af Energinet.dk ses her:  energistyrelsenhoeringssvarseptember2009.pdf (518.7 KB).

Biogasanlæg

Kommunen er forpligtet til at udpege egnede lokaliteter til placering af biogasanlæg, men da Kommunen ikke har et tilstrækkeligt stort og økonomisk bæredygtigt landbrug til at understøtte biogasanlæg, frafalder denne pligt.

Varmeplanlægning

Ændringer i varmeplanerne sker ved konkrete projektforslag, som alene godkendes af kommunen. Et projektforslag udarbejdes inden for rammerne af varmeforsyningsloven og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005.

Telemaster

Opstilling af telemaster og antennesystemer til radiokommunikationsformål forudsætter normalt ikke tilvejebringelse af kommuneplanretningslinjer, men kan ske på baggrund af en konkret vurdering hos landzonemyndigheden eller bygningsmyndigheden inden for byzonen. IT og Telestyrelsen har udsendt en vejledning om placering af maste- og antennesystemer. Vejledningen indeholder en gennemgang af eksisterende regelsæt i bl.a. bygge-, plan- og naturbeskyttelseslovgivningen samt masteloven.

Ledningsoplysninger

Fra 1. september 2005 skal graveaktører (entreprenører m.fl.) forespørge i Ledningsejerregistret LER, før et gravearbejde påbegyndes.

Ledningsoplysninger for vand- og kloakledninger, under selskaberne HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S samt tele- og datakabler ejet af Høje-Taastrup Kommune, ekspederes af HTK Forsyning A/S. Høje-Taastrup Kommune har ikke indmålt vejafvandingsledningerne. I de fleste tilfælde vil man dog på baggrund af placeringen af vejriste og meterbrønde kunne regne ud, hvor vejafvandingsledningerne er placeret. Ved tvivlstilfælde kan kommunens vejvæsen kontaktes.

Kildeliste

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Energistyrelsens høringssvar til kommuneplanen med oplysninger om overordnede energiforsyningsanlæg

 energinet.pdf (163.5 KB)

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk