Overordnede trafikanlæg

Redegørelse for overordnede trafikanlæg

Lovgrundlag

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg jf. Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 4

Fingerplan 2013

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med reglerne for transportkorridor og overordnede arealreservationer til trafik jf. Fingerplan 2007 § 21, § 22a og § 23f, i og u.

Mange trafikanlæg er også omfattet af VVM-reglerne, jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

 • At den fysiske planlægning og investeringer i infrastruktur spiller sammen og er med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringerne i øvrigt kan understøtte udviklingen. At den kollektive og individuelle trafik, herunder cykel- og gangtrafik, sikres høj fremkommelighed og god trafiksikkerhed.
 • At der sikres arealer til infrastrukturanlæg herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.
 • At den fysiske planlægning bliver helhedsorienteret, og at der gennem den mellemkommunale koordinering sikres en sammenhængende overordnet transportstruktur.
 • At der sker en koordinering mellem den kommunale og statslige transportplanlægning.
 • At kommuneplanlægning bidrager til en reduktion i væksten af trafikarbejdet under hensyntagen til mobilitets- og arbejdsmarkedsforhold.
 • At der ikke lokaliseres nye lokale trafikanlæg i internationale naturbeskyttelsesområder og så vidt muligt heller ikke i uforstyrrede landskaber.
 • At godstransporttunge erhverv placeres tæt på den overordnede infrastruktur.
 • At der ved placering og udformning af lokale trafikanlæg i det åbne land tages hensyn til naturen - herunder økologiske forbindelseslinjer - og til de landskabelige værdier og udpegede kulturmiljøer.
 • At der undgås barrierevirkning for dyr, planter og mennesker, når der placeres og udformes lokale trafikanlæg i det åbne land.

Regional Udviklingsplan 2012

Det fremgår af den Regionale Udviklingsplan for hovedstadsområdet, at den overordnede målsætning for de trafikale udfordringer er at sikre en høj mobilitet, så borgerne overalt i regionen har gode muligheder for effektivt og sikkert at bevæge sig mellem boliger, arbejdspladser og fritidsaktiviteter, samtidig med at virksomhederne skal sikres hurtige og effektive trafikforbindelser både internt i regionen og i en global sammenhæng.

Trafikken skal kunne afvikles let, stabilt og pålideligt, og det skal være let at skifte internt mellem de forskellige kollektive transportformer. Samtidig skal infrastrukturen udvikles i et tæt samspil med nye bolig- og erhvervsområder, så der i planlægningen og lokaliseringen af de regionale funktioner tages hensyn til, hvor meget transport de skaber. 

Kildeliste

 Lovgivning:

 • Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010
 • Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 (Vejloven), Transportministeriet
 • Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 (Planloven), Miljøministeriet
 • For en oversigt over aktuelle og relevante anlægs- og projekteringslove: http://trm.dk/da/lovstof.aspx

Overordnede planer:

Andet materiale:

 

     

 

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk