Reservationer til særlige virksomheder

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt områder forbeholdt Transport og distributionsvirksomheder

Lovgrundlag, Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav jf. Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 6.

De fleste af disse virksomheder er omfattet af VVM-reglerne, der henvises til Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 7. Endvidere er størstedelen af virksomhederne omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om godkendelse af listevirksomheder (bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006).

Fingerplan 2013

§ 11, stk. 5: Område udpeget som egnet lokaliseringsområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 7 virksomheder): Hedehusene Vest.

§ 11, stk. 6: Område udpeget som egnet til Transport- og distributionsvirksomhed i Høje Taastrup by (Transportcentret).

Arealerne kan kun udgå af kommuneplanen på baggrund af et landsplandirektiv.

Udviklingen og de statslige interesser

Udviklingen inden for forureningsbegrænsende foranstaltninger og renere teknologi gør, at mange virksomheder kan reducere eventuelle emissioner og dermed begrænse deres påvirkning af de umiddelbare omgivelser. Sådanne virksomheder med ingen eller få emissioner bør placeres i byområder, enten integreret med andre byfunktioner eller i særlige erhvervsområder. Der vil dog fortsat i begrænset omfang være virksomheder og anlæg, der ikke kan placeres i byernes erhvervsområder, eller som har behov for en særlig beliggenhed uden for byerne.

Virksomheder der er omfattet af retningslinjer om særlige beliggenhedskrav

Virksomheder, der på grand af støj, røg, vibrationer eller udledning er særligt forurenende eller medfører meget tung trafik, er generelt klassificeret som virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7).

Klasse 7 virksomheder defineres jævnfør håndbog om Miljø- og Planlægning. Den anbefalede afstand til boligområder er 500 meter.

Kommuneplan 2014 rummer planlægning i to delområder i Hedehusene vest for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Miljøzone om kraftværker

Omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW (megawatt) indfyret effekt må der i kommune- og lokalplanlægningen ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW (megawatt) og 100 MW (megawatt) er den tilsvarende afstand 200 m.

Roskilde Lufthavn. 13 km zone og støjkonsekvensområder

Indenfor en zone af 13 km fra Roskilde Lufthavn bør der være særlig opmærksomhed på placeringen anlæg, der kan tiltrække fugle. Dette er blandt andet gældende for lossepladser, kunstigt anlagte søer, mergelgrave, vandfyldte grusgrave, rensningsanlæg og lignende.

I forbindelse med planlægning for nævnte eller lignende anlæg, bør Roskilde Lufthavn høres.

Fingerplanen udlægger et område om Roskilde Lufthavn, hvor der, afhængigt af støjbelastningen, er en række begrænsninger på arealanvendelsen, med mindre det kan påvises at der ikke er miljømæssige problemer forbundet med det. Se retningslinjekortet og retningslinjerne herom.

Kildeliste

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk