Støj

Mål

Det er et mål for planlægningen at forebygge støjkonflikter og fremme folkesundheden ved så vidt muligt at forebygge at boligområder udsættes for støj.

Fra Statslige interesser i kommuneplanlægningen:

3.5.1 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Udlæg af støjbelastede områder til boliger, rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, forudsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8 og § 15a og Bekendtgørelse1309 af 21/12/11 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner, § 25 og 26. Reglen betyder, at de fremtidige beboere sikres mod støjulemper samtidig med, at de eksisterende, lovligt etablerede, støjende virksomheder samt forsvarets øvelsesanlæg, støjende fritidsanlæg mv., ikke udsættes for krav om øget støjbekæmpelse. Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den pågældende anlægstype (vejstøj, støj fra jernbaner, virksomheder, Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner og skydebaner, støjende fritidsanlæg, flyvepladser, Forsvarsministeriets flyvestationer m.v.).

Støjbekendtgørelsen, som implementerer EU’s støjdirektiv, fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner, der kan forebygge og reducere ekstern støj, navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige virkninger for menneskers sundhed.

Høje-Taastrup Kommune er ikke omfattet af bekendtgørelsens krav om støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Høje-Taastrup Kommune ønsker at nedbringe antallet af støjbelastede boliger, og har i 2013 udarbejdet Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 (LINK).  Planen er et redskab til, at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger over den vejledende støjgrænse. Byrådet har afsat 1 mio. kr. i hvert af de kommende fire budgetår (2013 - 2016) til bekæmpelse af trafikstøj.

Miljøstyrelsen har for de væsentligste typer støjende anlæg udstedt støjregulerende bekendtgørelser samt vejledninger, hvor der er fastsat vejledende grænseværdier, og som beskriver metoder til beregning af støjkonsekvensområderne omkring anlæggene. Planlægges der for støjfølsom arealanvendelse inden for et sådant støjkonsekvensområde, skal der samtidigt fastlægges bestemmelser, der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Kommuneplanens redegørelse for planens forudsætninger skal vise de støjbelastede

områder og stilleområder kortlagt i henhold til Støjbekendtgørelsen. Planlovens § 11e, stk.1, nr. 3.

For at forebygge konflikter mellem støjende anlæg og støjfølsom anvendelse, skal kommuneplanerne fastholde støjkonsekvenszoner omkring flyvepladser, flyvestationer, forsvarets skydebaner samt skyde- og øvelsesområder, trafikanlæg og fritidsanlæg. Er det nødvendigt, skal behov for støjkonsekvenszoner opdateres og suppleres med nye støjkonsekvensområder for de veje, virksomheder mv., der ikke har været medtaget.

I Kommuneplan 2014 er der indarbejdet støjkonsekvenszoner for Roskilde lufthavn med tilhørende retningslinjer. Disse kan findes i afsnittet om tekniske anlæg. I samme afsnit kan findes retningslinjer, der muliggør planlægning for en vindmølle i Transportcentret. I forbindelse med en evt. konkret ansøgning om planlægning for en vindmølle vil der blive fortaget en screening og evt. en miljøvurdering eller en VVM, således at planlægningen kan sikre omgivelserne mod støj fra møllen.

5.5.7 Udlæg af arealer til byzone og sommerhusområder skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter, herunder planlagte udvidelser af områderne til støjende aktiviteter. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8.

Det er en statslig interesse at forebygge konflikter om støj mellem arealer udlagt bl.a. til statslige trafikanlæg (lufthavne, infrastrukturanlæg, Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, motorveje mv.) og udlæg af arealer til støjfølsomme arealanvendelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5 om støjbelastede arealer for yderligere oplysninger om krav, der skal begrænse støjgener.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Der kan kun lokalplanlægges for et areal til støjfølsom anvendelse inden for støjbelastet område, hvis det af kommuneplanens rammer fremgår under hvilke forudsætninger (om fx støjafskærmning), arealet er udlagt.

Dette er derfor indarbejdet i den kommuneplanramme, som med Kommuneplan 2014 muliggør et nyt boligområde ved Mølleager i Hedehusene.

Forebyggelse af støj og eksisterende boligområder mm:

Grænseværdierne (for støj) er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. (kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside)

Kildeliste

Vejledninger, love og regler om støj kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsens vejledninger om støj kan ses her

Høje-Taastrup Kommunes Trafikstøjhandlingsplan 2013

Se eventuelt også denne anbefaling om nye veje.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk