Vand

Forslag til kommuneplantillæg med VVM for HOFOR's regionale vandindvinding er efteråret 2013 offentliggjort, og har dermed retsvirkning.

Retningslinjerne i Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet er (efterår 2013) gældende. Regionplanens retningslinjer forventes afløst af statens vandplaner, som efterår 2013 er i offentlig høring.

Sideløbende med politisk behandling af kommuneplanen udarbejdes derfor forslag til kommunale handleplaner som følger af statens vandplaner, samt en kommunal plan for Klimatilpasning. I det omfang der er brug for det, vil disse planer rumme kommuneplantillæg.

 

Grundvandsbeskyttelse

Ved planlægning af ny byzone eller ved visse ændringer i arealanvendelsen skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse jf. vandplanernes retningslinje 40 og 41, samt styrelsens notat herom.

Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen, som i givet fald skal suppleres med bilag for den konkrete planlægning.

 grundvandsredegoerelse_byudvikling.pdf (833.6 KB)

Kilde:

Naturstyrelsen, 2012: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande.

Bilag til den statslige udmelding.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk