Vejplan

Kommuneplan 2014 er samtidig kommunens vejplan efter reglerne i lov om offentlige veje. Lovbekendtgørelse nr 1048 af 03. november 2011.

Vejplanen kan principielt omfatte alle nye veje og alle større vejprojekter i øvrigt. Virkningen af, at en vej (eller et projekt) er optaget på vejplanen, er dog reelt begrænset til, at vejen kan sikres med byggelinjer, at der kan tages stilling til adgangsforhold, og at der om fornødent kan erhverves ejendomme ved ekspropriation, selvom vejanlægget endnu ikke er endeligt besluttet af vejbestyrelsen.

Kommuneplan 2010 optager derfor ikke mindre vejanlæg og projekter på vejplanen, men alene de få overordnede vejprojekter, der forventes behov for at sikre som beskrevet efter vejlovgivningens bestemmelser.

For vejprojekter, som enten har sammenhæng med eller som skærer en overordnet vej, skal en anden kommune have mulighed for at udtale sig, hvis vejen vil skære eller få forbindelse med den anden kommunes veje. Tilsvarende skal Vejdirektoratet have mulighed for at udtale sig, hvis vejen vil skære eller få forbindelse med en bestående eller planlagt hovedlandevej eller en bestående rutenummereret vej i øvrigt. Kravet om Vejdirektoratets udtalelsesmulighed er således ikke begrænset til Vejdirektoratets egne veje, men gælder også en rutenummereret vej, der bestyres af en kommune.

Med Kommuneplan 2014 høres omgivende kommuner og Vejdirektoratet om følgende veje:

 • Ring 5: videreførelse mod nord, samt evt. regulering ved skæringen af Sydvej. Etablering af rampeanlæg ved Ågesholmsvej og udbygning til fuldt rampeanlæg ved Roskildevej. Videreførelse mod syd og etablering af niveaufri krydsning med Sydvej.
 • Fortsat fuldt rampeanlæg ved motorvejen når Ring5 videreføres.
 • Sydvej: videreførelse mod vest frem til Brandhøjgårdsvej og evt. samtidig udretning ved skæringen af Ring 5. Forbindelse mod nord til Hedesvinget.
 • Hedelandsvej: videreførelse mod nord  i Roskilde Kommune) samt tilslutning til betjening af nyt erhvervsområde syd for Roskildevej
 • Etablering af vejforbindelse fra Sønderled mod vest til Roskilde kommune.
 • Forlængelse af Nørreled mod øst nord om Kalleruphaverne til Kallerupvej.
 • En forbindelse mellem Hedesvinget og Hovedgaden. En underføring af vej og sti under jernbanen fra Hedehusene sydøst til Hovedgaden.
 • Forlængelse af Blekinge Boulevard mod vest drejende mod syd til Bohus Boulevard
 • Ændring af tværprofilerne for Blekinge og Skåne Boulevarder i området mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard.
 • Etablering af fulde motorvejsrampeanlæg ved Klovtoftekrydset og ved Hveen Boulevard.
 • Der reserveres areal til niveaufri stiforbindelse ved Ågesholmsvejs skæring med Ring 5.

Efter Kommuneplanens vedtagelse udgør disse vejprojekter derfor kommunens vejplan.

Derudover er der i Kommuneplanen indarbejdet en række konkrete retningslinjer og udpegninger for veje og stier, overordnede trafikreservationer m.v..

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk