Vindmøller

Lovgrundlag

Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg jvf Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5.

Udviklingen og de statslige interesser

Der er fortsat behov for opstilling af vindmøller på land. Det forventes, at der fremover vil være en forøget elproduktion ved vindenergi på nationalt plan. Det er derfor undersøgt hvilke muligheder, der er for at placere større vindmøller i kommunen.

Der er dog en række afstands, støj og sikkkerhedskrav, der gør det vanskeligt at placere større vindmøller i kommunen. Se nærmere redegørelse i COWI’s rapport. Dok. 65807/13.

 screening_af_lokalisering_vindmoeller.pdf (13.3 MB)

Muligheder for vindmøller i Høje-Taastrup Kommune

Små vindmøller, det vil sige møller op til 25 m totalhøjde, også kaldet husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering opstilles i landzonen i Høje-Taastrup Kommune på basis af en landzonetilladelse med nærmere vurdering af beskyttelseshensyn mv.

På Vindmøllegrunden ved IKEA er der ifølge lokalplan nr. 1.10.15 mulighed for en vindmølle, når dette kan ske i overensstemmelse med gældende lovgivning for vindmøller. Vindmøllen kan have en tårnhøjde på op til 54 meter og en vingediameter på 52 meter, således at den samlede højde til vingespids holdes under 80 meter.

I et område ved Copenhagen Markets i Høje Taastrup kan der opstilles en større vindmølle, efter nærmere vurdering af VVM, blandt andet støj og sikkerhed. Møllen vil kræve lokalplan.

Uddybning af retningslinjer

VVM og vindmøller

Vindmøller bør generelt screenes for VVM-pligt.

Ifølge bestemmelser i Planloven kan også mindre vindmølleprojekter i særlige tilfælde udløse VVM-pligt. Dette vurderes konkret af kommunen i forhold til en lang række kriterier, bl.a. det pågældende områdes evt. særlige følsomhed. I særlige tilfælde skal der udarbejdes en redegørelse for Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse). Formålet er at undersøge og vurdere alle miljøkonsekvenser for omgivelserne.

Hvis der indefor 28 gange vindmøllens totalhøjde findes kirker, skal forholdet til disse vurderes i VVM-redegørelsen - se folderen "Fokus på kirker og Vindmøller".

Nabobeskyttelse

Miljøministeriets notat af 2. juli 2012, redegør for at naboer kan blive påvirket af støj og visuelle påvirkninger som skygger, lysglimt, og lysafmærkning. Vindmøllecirkulæret og vindmøllebekendtgørelsen rummer derfor regler om beskyttelse af nabobeboelser. Der er fastlagt afstandskrav og støjkrav.

Støj

Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastlægger regler om, at nærmeste nabobeboelse højst må påføres et støjniveau fra vindmøller på 45 dB målt på opholdsarealet ved boligen. Ved boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse må støjniveauet fra vindmøller ikke overstige 40 dB. Overholdelse af disse krav skal dokumenteres i ansøgningsfasen. Det anbefales, at støjgrænsen også overholdes til beboelsen på den ejendom, hvor møllerne opstilles.

Kommunen er myndighed, når støjbelastningen fra vindmøller skal godkendes jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Udseende

For at sikre et harmonisk helhedsindtryk, og for at møllerne bedst muligt falder ind i omgivelserne, anbefaler det tidligere HUR i Regionplan 2005, at møllerne udformes som lukkede rørtårne i en ens lysegrå farve med ikke-reflekterende overflader. Belysning, skilte og reklamer bør ikke anbringes på vindmøllerne.

Husstandsvindmøller

Definition på husstandsvindmølle: Enkeltstående mølle med spinkel konstruktion og navhøjde op til 15 m. Totalhøjde maksimalt 25 m og med en installeret effekt på 25 kV eller derunder.

Totalhøjde på vindmøller: Højden målt til vingespids, når spidsen er højest over terræn.

Opstilling af husstandsvindmøller kan kun ske efter landzonetilladelse eller på baggrund af en bonuslokalplan. Ved opstilling af husstandsvindmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelse og til de øvrige kommunale interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder hensyn til de naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier samt hensyn til råstofindvinding og jordbrug. Inden for de regionale friluftsområder skal der vises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af husstandsvindmøller, jf. retningslinjer for de regionale og lokale friluftsområder. I forbindelse med landzoneadministrationen skal der altid foretages en konkret vurdering af nye husstandsvindmøller ud fra landskabelige forhold m.v..

Naturgastransmissionsledninger

Af hensyn til gensidige påvirkninger og lynnedslag, anbefales det at placere vindmøller i en afstand af min. 2 x den maksimale byggehøjde fra gasledningen. Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, ønsker Energinet.dk (se link i højreboks) at blive hørt i ansøgningsfasen, så en individuel vurdering af evt. jordingsanlæg kan foretages inden en tilladelse foreligger.

Radiokæder

I områder hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, vil tilladelse til opstilling af vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

Ved placering af møller ved radiokædeforbindelser skal indhentes tilladelse fra Telestyrelsen. Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 m fra overordnede radiokædeforbindelser til vindmøller.
Kommuneplanen skal sørge for at radiokæder, der indgår i regional, interregional eller international telekommunikation, ikke forstyrres af vindmøller. Disse kan, hvis højden overstiger 20 meter, forstyrre transmissionen af radiosignalerne.

Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser i kommunen kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen

Materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller i nærheden af en overordnet radiokæde skal sendes til de relevante radiokædeoperatører, som findes tilgængelige på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

Hensyn til luftfart

De højdebegrænsede indflyvningsplaner omkring den offentlige flyveplads ved Roskilde Lufthavn skal respekteres. De højdebegrænsede servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der bør ikke anbringes vindmøller i nærheden af disse anlæg, som kan forringe luftfartens sikkerhed, uden at sådanne projekter har været forelagt Statens Luftfartsvæsen til udtalelse.

Vindmøller på 100 meter og derover skal afmærkes som krævet i BL 3-11 af hensyn til luftfartens sikkerhed.

Hensyn til overordnede veje, jernbaner og transportkorridoren

Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, samt jernbaner. Reglerne om afstande fra vindmøller til overordnede veje og baneanlæg findes i Vindmøllecirkulæret.

Afstandskravene revurderes løbende. Udgangspunktet pt. er at møller ikke placeres nærmere end 1,7 gange møllens totalhøjde, dog ikke nærmere end 250 m. BaneDanmark og Vejdirektoratet høres om konkrete placeringer, og kan fravige/skærpe kravene.

Transportkorridoren er reserveret til fremtidige overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Landzonearealer i transportkorridoren skal friholdes for permanente anlæg og bebyggelse, der ikke har landbrugsmæssig funktion. Se i øvrigt ”Vejledning om administration af transportkorridoren i Hovedstadsområdet”.

Energinet anbefaler, at placering af vindmøller ikke medfører en risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis vindmøllen skulle vælte. Det betyder, at det anbefales, at vindmøllen som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledningen svarende til vindmøllens fulde højde. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at lederne på højspændingsanlægget brydes, kan få store følger for højspændingsanlægget. For vindmøller gælder, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere

end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).

 energinet.pdf (163.5 KB)

Kildeliste

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk