VVM samt risikovirksomheder

Lovgrundlag, Planloven

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden og udformningen af enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, jf. § 11 a, stk. 1. nr. 7.

Planlovens § 11 g indeholder bestemmelser om kommuneplanprocessen for at vurdere et anlægs virkninger på miljøet. Hvis et anlæg er VVM-pligtigt, skal der altid indkaldes til ideer og forslag samt udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer for det pågældende anlæg. Dette gælder også selv om anlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen.

Statslige interesser

Det er et statsligt mål, at anlæg og projekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, placeres og udformes miljømæssigt rigtigt.

Uddybning af retningslinjer

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet og omfatter konkrete anlæg eller projekter, hvor der er en bygherre. Formålet med VVM er, at virkningerne på miljøet tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt, før der gives tilladelse til at påbegynde et anlæg, og at offentligheden inddrages i beslutningsprocessen.

En typisk VVM-sag starter ved at en bygherre anmelder et konkret anlæg. Kommunen vurderer om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed forudsætter en VVM-redegørelse. De VVM-pligtige anlæg vil normalt blive vurderet i tillæg til kommuneplanen, hvor miljøredegørelsen indgår som en del af den redegørelse, der skal følge planforslaget.

Kommuneplanens områdeudpegning vil kunne indgå i vurderingen af, hvornår et påtænkt anlæg er omfattet af VVM-pligten. Derimod vil kommuneplanens retningslinjer ikke kunne fritage kommunen for i hvert enkelt tilfælde at vurdere om anlægget eller projektet er VVM-pligtigt.

Hvis kommuneplanen indeholder retningslinjer for VVM-pligtige anlæg eller projekter, uden at der har været foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet og altså udarbejdet en VVM-redegørelse, vil kommuneplanretningslinjerne alene udgøre en arealreservation eller generelle kriterier for en lokalisering, som senere skal følges op af et kommuneplantillæg VVM-redegørelse, før det konkrete projekt eller anlæg må realiseres.

Planlægning for anlæg i det regionale fritidsområde ved Høje Taastrup

Der er foretaget VVM vurdering af planlagt anlæg, se tidligere regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt, som er videreført ved Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Tillægget er ved kommunalreformen ophøjet til Kommuneplantillæg til Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan. Tillægget videreføres med Kommuneplan 2014.

Da der er gået mere end tre år efter VVM-tilladelsen uden at den er udnyttet, er selve VVM- tilladelsen bortfaldet. Et nyt anlægsprojekt i området skal derfor vurderes for VVM-pligt.

Der henvises til rammebestemmelser for området.

Risikovirksomhed i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune rummer en enkelt virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsens §4. Virksomheden (Statoil) er beliggende i et område i Hedehusene, Beredskabsvej, som er udpeget til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der henvises til retningslinjekort 4.2.6

Risikovirksomhed er defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Risikobekendtgørelsen tager højde for farlige virkninger som forurening, sikkerhed, og eks. herunder fysiske skader som følge af brand og eksplosion, samt sundhedsskader som

følge af giftige udslip.

Kommunalbestyrelsen skal jf. cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 inddrage hensynet til risikoen for større uheld, hvis der i en kommune- eller lokalplan fastlægges bestemmelser for arealanvendelsen, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m fra en risikovirksomhed.

Omkring eksisterende og planlagte virksomheder, der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen, må der i kommune- og lokalplanlægningen ikke udlægges arealer til følsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med sikkerheds- eller miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW (megawatt) og 100 MW (megawatt) er den tilsvarende afstand 200 m.

Visse arealer i Hedeland og erhvervsområdet Hedehusene sydvest ligger indenfor 500 m. fra risikovirksomheden på Beredskabsvej 8, men da der ikke findes beboelser i disse områder vurderes det, at der ikke findes store miljømæssige eller personfarlige / sikkerhedsmæssige risici forbundet med dette.

Ved planlægning omkring risikovirksomheder skal der foretages en høring af miljømyndigheden og redningsberedskabet. Ved planlægning af nyanlæg omkring risikovirksomheden bør der foretages en risikovurdering af virksomheden, således at virksomheden ikke retrospektivt afkræves sikkerhedsforanstaltninger i forhold til senere anlagt bebyggelse og brug. Jf. Risikobekendtgørelsen, BEK nr 1666 af 14/12/2006.

Kildeliste 

  • "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning", lovbekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, Miljøministeriet
  • "Lov om planlægning", lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008 (Planloven)
  • "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning
  •  vvm_multiarena.pdf (910.1 KB)
 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk