Zoner om Roskilde lufthavn

Roskilde Lufthavn. 13 km zone og støjkonsekvensområder

Indenfor en zone af 13 km fra Roskilde Lufthavn bør der være særlig opmærksomhed på placeringen anlæg, der kan tiltrække fugle. Dette er blandt andet gældende for lossepladser, kunstigt anlagte søer, mergelgrave, vandfyldte grusgrave, rensningsanlæg og lignende.

I forbindelse med planlægning for nævnte eller lignende anlæg, bør Roskilde Lufthavn høres.

Fingerplanen udlægger et område om Roskilde Lufthavn, hvor der, afhængigt af støjbelastningen, er en række begrænsninger på arealanvendelsen, med mindre det kan påvises at der ikke er miljømæssige problemer forbundet med det. Se retningslinjekortet og retningslinjerne herom.

Kildeliste

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Retningslinjer

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk