Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014

Plannavn
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014

Status
Vedtaget

Dato for vedtagelse
9. september 2014

Dato for ikrafttræden
30. september 2014

Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.


Byrådet har besluttet at foretage ændringer i Kommuneplan 2014 for at muliggøre vedtagelse af en ny lokalplan for Helgeshøj Allé 34. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplaner, der tilvejebringes indenfor det nye område, der får betegnelsen 2411.

Område 2411 omfatter matriklerne 9n samt del af 9d, begge Høje Taastrup By Høje Taastrup, som vist på vedhæftede kortbilag 2.


Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 1 tilvejebringes som grundlag for vedtagelsen af lokalplan 2.03.6, der udlægger området til hotelvirksomhed og kontor- og servicevirksomhed. Det nye område får betegnelsen 2411.

Området benævnes Helgeshøj Allé 34 og ligger ud til krydset Helgeshøj Allé og Hveen Boulevard som vist på oversigtkort, bilag 1.

Tillægget afløser de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens område 2410, der udlægger området til lettere industri.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 2.03.6 har Byrådet besluttet at muliggøre en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne til også at omfatte hotelvirksomhed ud over kontor- og servicevirksomhed.

Den nuværende bebyggelsesprocent for matr. 9n er ca. 48 og overskrider dermed de 40 %, som er gældende for område 2010. Derfor fastsættes en bebyggelsesprocent på 50 for det nye område, område 2411.

Bebyggelsens højde er fastlagt til 12 meter for område 2410, men den eksisterende bebyggelses højde er ca. 13,70 meter. Derfor fastlægges der en højde på højst 14 meter for det nye område, område 2411.


I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af planer for arealanvendelse, der enten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, potentielt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller som er opført i bilag 3 og 4 til loven.


Kommunen har foretaget en miljøscreening af tillæg nr. 1 til kommuneplan 2014. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at
der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Byrådets beslutning offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med forslag til lokalplan 2.03.6.


Områdets anvendelse

Området anvendes til hotelvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed.


Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.


Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 14 m


Der må højst bygges i 3 etager.


Opholdsarealer

Der skal på den enkelte grund anlægges velbeliggende udeopholdsarealer svarende til 10 % af bruttoetagearealet.


Parkering

Der etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.


Stationsnærhed
Området er ikke stationsnært.

Detailhandel
Ikke udlagt som område for detailhandel.

PDF
pdf tillaeg_1.pdf (1824 KB)


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk