Byafgrænsning

Fingerplan 2013 har justeret afgrænsningen af to områder i den sydøstlige del af Hedehusene. Det drejer sig om

  • Mølleager (nord og syd for jernbanen), der er blevet inddraget i byafgrænsningen, og
  • området mod syd langs transportkorridoren, der i dag ligger inden for transportkorridoren og dermed uden for byafgrænsningen.

Som konsekvens af ændringen i Fingerplan 2013 udlægger Høje-Taastrup Kommune i Forslag til Kommuneplan 2014 området nord for jernbanen ved Mølleager til boligområde. Ændringen giver mulighed for at udvide boligområdet ved Liselundager/Georg Hansens Ager med ca. 20 boliger som åben, lav boligbebyggelse.

Området ved Mølleager syd for jernbanen foreslås udlagt som reserveområde for fremtidig byudvikling af Hedehusene sydøst. 

Den lyserøde markering viser byafgrænsningen i Kommuneplan 2010. Den gule markering viser afgrænsningen for transportkorridoren.

 

Kortet viser ændringerne i Fingerplan 2013. Område 1 udgår som byområde. Område 2 er indarbejdet i Fingerplan 2013 som en del af byområdet.

 

Udviklingsmål

Udviklingsstrategien lægger vægt på at øge væksten i kommunen. Mulighederne for bosætning er et spor i dette tema. Med den foreslåede korrektion af Hedehusene øst vil der blive mulighed for at udvide boligområdet ved Liselundager/Georg Hansens Ager mod syd med ca. 20 boliger som åben, lav boligbebyggelse.

Konsekvenser

En række åben land temaer i området ved Mølleager justeres som følge af ændring af byafgrænsningen. De miljø- og sundhedsmæssige påvirkninger af disse temaer er ikke vurderet, da der er tale om ”afgrænsningsunøjagtigheder”, som følge af en teknisk kortmæssig sammenlægning af de tidligere regionplantemaer, statens fingerplan og tidligere kommuneplanudlæg. En spredningskorridor ved Hedehusene syd er udtaget af byområdet og parallelforskudt i sydlig retning. Der er ikke sundheds- og miljøvurderet på ændring af spredningskorridoren, da omfanget af udlægget ikke er ændret væsentligt.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Det vurderes på baggrund af screeningen, at justeringen af de pågældende byafgrænsninger ikke har sundhedsmæssig indflydelse. Forslaget om at indarbejde et nyt område med 20 nye boliger ved Mølleager bør screenes mere detaljeret for sundhedskonsekvenser, hvis det besluttes i en kommende lokalplan.

Jord og vand

Hvis arealerne nord og syd for jernbanen bliver bebygget med boliger skal kapaciteten i regnvandssystemet vurderes. De tilstødende boliger i området nord for jernbanen er separat kloakeret. Overfladevandet bliver ledt til Baldersbæk, der er et ikke-målsat vandløb.

De to landejendomme nord for jernbanen er drikkevandsforsynet ved egne vandboringer. Det forventes, at de nye boliger vil blive tilsluttet den offentlige drikkevandsforsyning.

Bosætning og bykvalitet

Etablering af kvalitetsboliger vil medvirke til at gøre kommunen mere attraktiv at bosætte sig i. Etablering af ca. 20 nye boliger som åben, lav bebyggelse vil kunne tiltrække ressourcestærke borgere til kommunen, hvilket vil påvirke bosætningen og lokale arbejdspladser positivt.

Alternativer

Kommunen har i Forslag til Kommuneplan 2014 foreslået at udlægge området ved Mølleager til fremtidigt boligområde. Udviklingsstrategien lægger vægt på at øge væksten i kommunen, hvilket bl.a. kan ske ved at gøre kommunen attraktiv at bosætte sig i.

Et fremtidigt attraktivt boligområde vil kunne udvikles som en udvidelse af den nuværende boligbebyggelse ved Liselundager og Georg Hansens Allé.

Endelig afklaring af områdets anvendelse, herunder boligform og grønne områder, vil ske i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.

Hvis kommunen lader området forblive i sin nuværende anvendelse til jordbrugsmæssigt formål, vil kommunen ikke opnå denne vækstmulighed.

Afbødende foranstaltninger

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og gennemførelse af konkret projekt tages stilling til om hele området nord for jernbanen skal tilsluttes den offentlige drikkevandsforsyning.

Det skal desuden vurderes, om der er kapacitet i det eksisterende regnvandssystem til at lede overfladevand til Baldersbæk, eller om de ekstra boliger gør det nødvendigt at etablere et forsinkelsesbassin. For at begrænse tilledningen til Baldersbæk kan det overvejes at fastsætte en øvre grænse for det befæstede areal i lokalplanen og undersøge muligheden for lokal nedsivning.

I rammerne for området ved Mølleager indskrives, at det ved den senere lokalplanlægning skal sikres, at de vejledende støjgrænser om støj fra jernbanen skal overholdes.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk