Biologiske værdier

Forslag til Kommuneplan 2014 indeholder udpegning af

  • en ny spredningskorridor, der forlænger spredningskorridoren ved Enghave Å langs vandløbene gennem Maglemosen og videre mod vest og
  • udvidelse af det biologiske kerneområde langs Brandhøjgårdsvej i Hedeland

Begge områder bliver i dag anvendt til landbrug og er flere steder omfattet af naturbeskyttelsesinteresser.


Oversigtskort. Forslag til ny spredningskorridor og udvidelse af eksisterende kerneområde.


Den nye spredningskorridor skal forbedre spredningsmuligheder for flora og fauna mellem området omkring Enghave Å og naturområder i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune overvejer at forlænge spredningskorridoren ud til Roskilde Fjord i forbindelse med deres kommuneplanrevision.

Hedeland udvides løbende med nye arealer i takt med, at råstofindvindingen afsluttes. Disse arealer indgår herefter i det store samlede naturområde, der udvikler sig over tid. Der er ikke sket en opdatering af det biologiske kerneområde i mange år. Der er derfor behov for at udvide kerneområdet, så det svarer til de faktiske forhold.

Der er i Forslag til Kommuneplan 2014 sket en redaktionel ændring af retningslinjerne for beskyttelsesområderne og for områder med biologiske interesser, herunder spredningskorridorer og kerneområder. For beskyttelsesområderne er der fortsat bestemmelser for byggeri, anlæg og ændret anvendelse samt for råstofindvinding og adgangsforhold. For områder med biologiske værdier er der fortsat bestemmelser om områderne skal bevares og forbedres med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed. Disse bestemmelser vil med vedtagelsen af Kommuneplan 2014 også omfatte de nye udpegninger.

Udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2012-2024

Udviklingsstrategien har mål om at arbejde for at beskytte og bevare sårbare naturområder i kommunen. Den nye spredningskorridor og udvidelsen af kerneområdet understøtter på den måde udviklingsstrategiens mål om, at arbejde for at det åbne land fortsat skal rumme stor biodiversitet, varierede landskaber og rig natur.

Sundhedsstrategi

  • Indretning af de rekreative områder, så de i højere grad inviterer til bevægelse.

Idræts- og Bevægelsespolitik

  • Forbedre mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og få flere til at dyrke motion og bevægelse i nærmiljøets omgivelser ved at skabe rammerne herfor.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Etableringen af biologiske spredningskorridorer er med til at sikre en rig og varieret natur med stor biodiversitet i Høje-Taastrup Kommune. Dette har en positiv betydning for de borgere, der bruger kommunens naturområder til rekreation og bevægelse.

En udvidelse af kerneområdet i Hedeland medvirker til at sikre borgerne tilgængelighed til rekreative områder i det åbne landskab. Mange forskellige foreninger bruger Hedeland til sundhedsfremmende aktiviteter. Der er for eksempel skibakke, rideklubber, golfklub, fiskesøer, knallertbane og meget andet. Derudover bruges Hedeland af mange institutioner og børnefamilier.

Adgangsmulighederne for kørestolsbrugere og gangbesværede er begrænsede. Det må derfor anbefales at indtænke tilgængelighed i forhold til denne målgruppe i udviklingen af området i Hedeland.

Biologisk mangfoldighed og skov

Forlængelse af spredningskorridoren og udvidelsen af kerneområdet forventes at forbedre spredningsmuligheder og levevilkår for dyre- og plantelivet. Både inden for de to områder, men også i kommunen som helhed.

Af de nye foreslåede retningslinjer for spredningskorridorerne fremgår det,

  • at de udpegede kerneområder og spredningskorridorer skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed.
  • at spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder og
  • at spredningskorridorerne ikke må overskæres, reduceres eller udsættes for indgreb, der forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

Formålet med udpegningerne er at fastsætte rammer, der kan styrke spredningsmuligheder og levesteder for flora og fauna. Inden for de udpegede områder må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg eller ændret anvendelse, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe de særlige værdier som ligger til grund for udpegningen eller muligheden for at styrke eller genoprette disse værdier. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes værdier.

Området til den nye spredningskorridor bliver anvendt jordbrugsmæssigt. I området er flere mindre søer og moser, der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Området til udvidelsen af det biologiske kerneområde, er en del af Hedeland, og bliver anvendt rekreativt.

Rekreation og lokal mobilitet

Af de foreslåede retningslinjer fremgår det, at der inden for de biologiske kerneområder og spredningskorridorer generelt skal tilstræbes størst mulig offentlig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Den almene adgang kan begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

Bosætning og bykvalitet

De nye udpegninger forventes ikke at få betydning for antallet af arbejdspladser i kommunen eller bosætningsmulighederne.

Udpegningerne begrænser muligheden for byggeri og anlæg i områderne, men stiller ikke krav til at ændre anvendelsen af arealerne. Formålet med udpegningerne er at fastsætte rammer, der kan styrke naturindholdet, herunder spredningsmuligheder og levesteder for flora og fauna.

Af de foreslåede retningslinjer fremgår det, at der inden for de udpegede områder kun må meddeles tilladelse til byggeri, anlæg eller ændret arealanvendelse, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn. Der skal desuden være en konkret planmæssig vurdering af, om det kan ske uden at forringe de særlige værdier, som ligger til grund for udpegningen eller muligheden for at styrke eller genoprette disse værdier.

Alternativer

Forlængelsen af spredningskorridoren er foreslået for at skabe sammenhæng med naturområderne i Roskilde Kommune, på sigt hele vejen til Roskilde Fjord. Udvidelsen af kerneområdet i Hedeland er foreslået for at bringe udpegningen i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ændringerne er ikke baseret på en total gennemgang af kommunens kerneområder og spredningskorridorer.

Da adgangen til Hedeland er begrænset for kørestolsbrugere og gangbesværede, kan det med udgangspunkt i Sundhedsstrategiens målsætning om lighed i sundhed samt Handicappolitikken, anbefales at etablere nemmere adgang til området for disse borgere.

Det er væsentligt fortsat at arbejde for at forbedre levevilkår for dyre- og plantelivet i kommunen. Hvis ændringerne ikke bliver indarbejdet i Kommuneplan 2014, vil der ikke kunne forventes den styrkelse af dyre- og plantelivet, som er beskrevet.

Afbødende foranstaltninger

Den nye spredningskorridor og udvidelsen af kerneområdet giver ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger, da de ikke forventes at have en negativ effekt på hverken sundhedsmæssige eller miljømæssige forhold.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk