Detailhandel

Detailhandel kan lokaliseres i bymidterne i Taastrup og Hedehusene, i det regionale center (bymidten i Høje Taastrup by), samt i de udlagte lokalcentre. Derudover kan visse typer af detailhandel lokaliseres i det regionale aflastningscenter ved IKEA, samt i særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer.

Endelig er det muligt at lokalisere butikker uden for centerstrukturen, eksempelvis mindre butikker til lokal forsyning, gårdbutikker, enkeltstående butikker ved fritliggende turistattraktioner, servicestationer og lignende enkeltstående butikker. Sådanne butikker kan etableres i områder, hvor der i rammerne for lokalplanlægningen og landzonebestemmelserne er mulighed herfor.

Rammeområde 208 (det tidligere postcenter, Roskildevej 325) er udlagt til lokalcenter for detailhandel og erhvervsformål, der er forenelige hermed. I området kan indpasses butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer. Muligheden for at etablere detailhandel har ikke været udnyttet i planperioden for Kommuneplan 2010. Den aktuelle erhvervsanvendelse er lager for computere og distribution af disse samt administration i forbindelse hermed.

Kommuneplan 2014 foreslår, at kommuneplanramme 208 bliver ændret, så området i fremtiden alene kan anvendes til erhvervsformål. Området kan således ikke længere anvendes som lokalcenter for detailhandel eller til salg af pladskrævende udvalgsvarer.

Ændringen foreslås, fordi der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel til at etablere dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer i rammeområdet. Ændringen forventes at styrke detailhandlen i bymidterne og koncentrationen af butikker med særligt pladskrævende varer. Den eksisterende ramme til butikker for pladskrævende varer flyttes til den samlede bufferramme for Høje-Taastrup Kommune.

Udviklingsmål

Det er et statsligt mål, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer.

Udviklingsstrategi 2012-2024

Udviklingsstrategien har en vision for kommunens særlige erhvervsprofil, hvor blandt andet styrkepositioner inden for detailhandel, forretningsservice og transporterhverv skal yderligere styrkes.

Udviklingsstrategien har fastsat mål om, at Byrådet skal arbejde for at fortsætte arbejdet med at skabe optimale rammebetingelser for erhverv og en strømlinet erhvervsservice.

Vækstpolitik 2013-2017

Byrådet har i 2013 vedtaget en vækstpolitik der skal sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed.

Gennem vækstpolitikken vil Byrådet arbejde for at sikre optimale rammer for at etablere og drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune. Både for at bistå de virksomheder, der allerede er i kommunen, men også for at tiltrække nye virksomheder og erhverv.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Det vurderes, at planændringerne ift. detailhandel ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, da udtagelsen af de to butikstyper justeres, så det passer til faktiske forhold. Borgerne vil fortsat og uafhængigt at denne justering have god adgang til dagligvareindkøb i lokalområdet. Koncentration af handelen i andre udbudspunkter vil styrke disse.

Bosætning og bykvalitet

Muligheden for at etablere detailhandel i området er ikke blevet udnyttet. Kommunen vurderer, at det er vigtigt at styrke udviklingen af detailhandlen i Høje Taastrup C samt udvikling og koncentrationen af butikker med særligt pladskrævende varer i Taastrup. En styrkelse af bykernerne forventes at være til gavn for arbejdspladser og bosætningen i kommunen.

Den eksisterende ramme til butik for pladskrævende varer i Høje Taastrup forventes flyttet til den samlede bufferramme i Høje-Taastrup Kommune. Ændringen forventes ikke at påvirke beboerne eller handelslivet i området omkring ramme 208.

Alternativer

Høje-Taastrup Kommune kan vælge at bibeholde rammebestemmelse 208, og således fortsat give mulighed for at etablere detailhandel i området. Udviklingen af det regionale fritidsområde lader vente på sig, og der har i planperioden for Kommuneplan 2010 ikke vist sig behov for detailhandel i denne del af kommunen.

Kommunen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at prioritere udviklingen i bykernerne, for derigennem at styrke byernes handelsliv.

Afbødende foranstaltninger

Fjernelsen af muligheden for at etablere detailhandel i det tidligere postcenter i kommuneplanramme 208 forventes ikke at have en negativ effekt på hverken sundhedsmæssige eller miljømæssige forhold. Ændringen giver derfor ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk