Emner og miljøparametre

Kommuneplan 2014 indeholder ændringer, der vil kunne få væsentlig betydning for miljøet i bred forstand, herunder befolkningens sundhed. Sundheds- og miljøvurderingen gennemgår konsekvenserne af de væsentligste foreslåede ændringer, og redegør for kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet i forhold til det brede miljøbegreb, som loven foreskriver.

Sundheds- og miljøvurderingen vurderer konsekvenserne ved kommuneplanens ændringer i nedenstående emner:

 • Afgrænsning af byerne
 • Områder nær stationerne
 • Detailhandel
 • Grøn struktur i byerne
 • Veje og stier
 • Tekniske anlæg
 • Vindmøller
 • Kulturhistorie
 • Skovrejsning
 • Biologiske spredningskorridorer
 • Vådområder
 • Sommerhuse og kolonihaver

Afgrænsning af byerne

Justering af byafgrænsningen ved Hedehusene by mod øst og sydøst mod Transportkorridoren.

Områder nær stationerne

Afgrænsning af de stationsnære kerneområder i kommunens tre stationsbyer; Taastrup, Høje-Taastrup og Hedehusene. Afgrænsningerne foreslås indarbejdet i hovedstruktur og rammebestemmelser.

Detailhandel

Ramme 208 (Roskildevej 325, tidligere postcenter) foreslås udtaget som lokalisering af detailhandel (lokalcenter samt område for butikker med pladskrævende varer). Området er i dag lokalplanlagt til disse formål, samt til forskellige andre erhvervsformål. Forslaget er i overensstemmelse med ejendommens nuværende anvendelse.

Grøn struktur i byerne

Indarbejdelse af nye retningslinjer, der understøtter og styrker byernes grønne strukturer og byrum, bl.a. i forbindelse med lokalplanlægning.

Veje og stier

Opdatering af kommuneplanens tema for veje og for stier. Forslag om planlægning for supercykelsti og en række nye gangstier i naturområderne i den nordlige del af kommunen.

Tekniske anlæg

Ændring af ramme 205, så der ikke længere er mulighed for at etablere affaldsvarmeværk i området. Det foreslås, at der gives mulighed for at de eksisterende bygninger i området også kan benyttes i forbindelse med fritidsmæssige og kulturelle formål i det omgivende regionale fritidsområde.

Vindmøller

Gennemgang af kommuneplanens afsnit om planlægning for vindmøller. Der foreslås mulighed for at planlægge for en større vindmølle i Transportcentret ved Høje Taastrup.  

Kulturhistorie

Generel opdatering af de kulturhistoriske interesseområder, herunder nye retningslinjer for kommunens bevaringsværdige bygninger samt kulturhistorie i byerne.

Skovrejsning

Områder ved Katrinebjerg og Sengeløse samt Hovmarksvej foreslås ændret fra neutralområder til områder, hvor skovrejsning er uønsket. Forslag om at udpege et nyt skovrejsningsområde ved Solhøj Fælled. Området er i dag neutralt område. Herudover foreslås en række mindre justeringer.

Biologiske spredningskorridorer

Forslag om at udvide det biologiske kerneområde i Hedeland og udvide spredningskorridoren ved Enghave Å. Spredningskorridorerne forbinder kerneområderne med hinanden, hvilket forbedrer spredningsmulighederne for flora og fauna. Udvidelsen af spredningskorridoren ved Enghave Å sker i samarbejde med Roskilde Kommune.

Vådområder

Forslag om nyt vådområde øst for motorvejsudfletningen ved Store Vejle Å. Der foreslås en ny retningslinje, der sikrer etablerede vådområder mod intensiv landbrugsdrift.

Sommerhuse og kolonihaver

Generel gennemgang og justering af rammerne for sommerhusområderne. Der foreslås en begrænsning i størrelse af sommerhuse, så der maksimalt kan bygges 150 m² sommerhus uanset sommerhusgrundens størrelse.  

Der foreslås en ny retningslinje, der skal sikre at kolonihavehuse fastholdes som sådanne i udformning og materialevalg. Formålet er, at kolonihaver ikke giver anledning til helårsbeboelse eller benyttelses som sommerhuse.

Afgrænsning af emner

Ændringer i kommuneplanen, der ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, vil ikke indgå i sundheds- og miljøvurderingen, da sådanne ændringer ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Redaktionelle ændringer uden væsentlig indvirkning på miljøet, vil ligeledes ikke blive vurderet.

Strategier og politikker, der ligger til grund for kommuneplanen, bliver først vurderet, når de bliver udmøntet i form af rammebestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplan 2014 indarbejder de statslige og regionale planer, der er bindende for kommunens planlægning og administration, herunder Fingerplan 2013, Natura 2000-plan, Vandplan og Råstofplan 2012. Planerne forventes indarbejdet uden ændringer og indgår derfor ikke i kommuneplanens sundheds- og miljøvurdering.

Afgrænsning af sundheds- og miljøparametre

Høje-Taastrup Kommune har gennemgået de emner, der forventes ændret og har foretaget en afgrænsning (scoping) af de parametre, der er relevante for sundheds- og miljøvurderingen. 

  

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk