Kulturhistorie

Høje-Taastrup Kommune ønsker at styrke de kulturhistoriske værdier i kommunen. Der indføjes derfor en ny retningslinje, som sikrer, at man ved ny lokalplanlægning i byerne kortlægger og vurderer de kulturhistoriske værdier i det område, der planlægges for.

Det kan eksempelvis være:

  • Landsbyer integreret i byerne (eks: Høje Taastrup, Baldersbrønde, Klovtofte, Taastrup Valby)
  • Industrikultur i Hedehusene (eks: Industribyen, Kaffesurrogatfabrikken, boligkvarterer)
  • Stationsbyen i Taastrup (jf. lokalplan 1.56)
  • Planlægning af Høje Taastrup by – eksempler på funktionalismens by- og boligplanlægning.

Der indføres desuden en ny retningslinje som fastlægger bevaring af de kulturhistoriske værdier og kulturmiljøer, som er beskyttet via anden lovgivning og planlægning.

Der er med de nye retningslinjer ikke tale om konkrete arealudlæg eller fysiske tiltag. Retningslinjerne gælder fremadrettet for lokalplanlægningen og anden fysisk planlægning for at fremme det kulturhistoriske aspekt.

Udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2012-2024

Udviklingsstrategien behandler ikke emnet kulturhistorie specifikt, men kulturhistorien har betydning for udviklingen af temaer i Udviklingsstrategien.

  • Byudviklingen skal understøtte kommunens strategi for vækst, herunder bosætning. Her kan kulturhistorien spille en vigtig rolle i at danne identitet for byerne og være et aktiv for bosætningen.
  • Udviklingsstrategien fastlægger, at byudviklingen skal respektere hver enkelt bys egenart og arkitektoniske udtryk, og bygge videre herpå. Et vigtigt led heri er, at der sker en kortlægning og en aktiv stillingtagen til hvad egenarten består af, og hvad der kan bygges videre på.
  • Landsbyerne i kommunen har deres egenart som skal bevares og beskyttes. De kulturhistoriske bevaringsværdier og kulturmiljøer er en vigtig del af landsbyernes egenart.

En væsentlig indsats i Udviklingsstrategien er at fortsætte udviklingen af Hedehusene, blandt andet via projekt Områdefornyelse. Projektet sætter bl.a. fokus på industriens kulturarv som grundlag for byens udvikling.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Den ny retningslinje skal bidrage til at sikre, at man ved lokalplanlægning i byerne kortlægger og vurderer de kulturhistoriske værdier og derved understøtter Høje-Taastrup Kommune som et lokalområde med høj kulturel værdi. De fysiske rammer, man bor i, har stor betydning for menneskets sundhed, idet et trøsteløst miljø kan påvirke menneskets psyke i større eller mindre grad. Sikring af kulturhistorien spiller derfor sammen med de øvrige temaer i Kommuneplanen en vigtig rolle i forhold til at sikre et fortsat attraktivt lokalmiljø med høj kulturel værdi for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Kulturarv og landskab

Ved at gøre kulturarven til en integreret del af planlægningsprocessen kommer kulturarven med i overvejelserne hver gang, der skal træffes en beslutning. En kortlægning og vurdering af de kulturhistoriske værdier og interesser i et område forventes at have positiv betydning for områder med by-arkitektonisk værdi og at reducere behovet for dispensation fra fredningskendelser.

Et større kendskab til og bevidsthed om de kulturhistoriske værdier i et område kan medvirke til at fremme det eksisterende kulturliv. Undersøgelse udarbejdet af Kulturstyrelsen i 2005 viser, at et flertal blandt både borgere og virksomheder ønsker en bolig med kulturarvsværdier og er indstillet på at betale en højere husleje for disse værdier.

Bosætning og bykvalitet

Et større fokus på og kendskab til et områdes kulturhistorie kan være identitetsskabende for borgerne i området og give et større engagement i lokalområdet.

Undersøgelse udarbejdet af Kulturstyrelsen i 2005 peger på, at kulturarven skaber lokal udvikling, tiltrækker borgere, understøtter erhvervsudvikling, tiltrækker turister, og at borgerne ønsker en aktiv kulturarvspolitik.

Alternativer

Høje-Taastrup Kommune kan undlade at integrere de kulturhistoriske værdier i den fremadrettede planlægning. Kommunen vil i så fald ikke opnå de gevinster, der kan være forbundet ved at sætte større fokus på bevarelsen af de kulturhistoriske værdier.

Kommunen kan vælge at målrette indsatsen i områder med f.eks. særlige værdier, større byomdannelsesprojekter eller hvor borgerne er særligt engagerede.

Afbødende foranstaltninger

Et øget kendskab til kommunens kulturhistoriske værdier og en bedre integration i planlægningen forventes udelukkende at have positiv indvirkning. De nye retningslinjer for de kulturhistoriske værdier giver derfor ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk