Områder nær stationerne

Kommuneplan 2010 skelner mellem ”stationsnære områder” og ”områder med en gangafstand på 600 m fra stationen”. De stationsnære områder er i Kommuneplan 2010 vist på kort. I Kommuneplan 2014 foreslås der skelnet mellem ”stationsnære områder” og ”stationsnære kerneområder”. Begge områdetyper bliver med Kommuneplan 2014 konkret markeret på kort.

 • Stationsnære områder har en principiel afstand på 1.200 m fra stationen, dog kan afgrænsningen udformes som en amøbe.
 • Inden for de stationsnære områder ligger de stationsnære kerneområder, der har en maksimal afstand på 600 m fra stationen, målt i gangafstand.

Inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder skal placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter.

Målet med udpegningen af de stationsnære kerneområder er at sikre, at der inden for disse områder kommer til at ligge store virksomheder med stor tæthed af arbejdspladser samt stort besøgstal. Det skal ske for at boliger, arbejdspladser, institutioner og andre rejsemål placeres sådan, at behovet for transport reduceres, og således at der sikres en sammenhæng mellem kommunernes planlægning og investeringer i infrastruktur. Det er bl.a. et mål, at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så det tilskynder til brug af kollektiv transport.

Udviklingsmål

Det er et statsligt mål, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierede handelscentre, og planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer.

Transportafstande til butikker skal begrænses, så afhængighed af biler mindskes. Arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikanter, især gående cyklende og kollektiv trafik.

Kommuneplanen med de nye retningslinjer for de stationsnære kerneområder understøtter:

 • Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
 • Sundhedspolitik
 • Sundhedsstrategi 2012-2104
 • Seniorpolitik
 • Idræts- og Bevægelsespolitikken
 • Handicappolitik

Sundhedspolitik

 • Høje-Taastrup Kommune understøtter gennem den fysiske indretning af byområderne, at det sunde valg gøres til det lette valg for borgerne.

Sundhedsstrategi

 • Høje-Taastrup Kommune arbejder for at indrette byen, således at den i højere grad inviterer til bevægelse.

Seniorpolitik

 • Ved indretning af byens rum og offentlige transportmuligheder tages der hensyn til seniorer og bevægelseshæmmede borgere.

Idræts- og Bevægelsespolitik

 • De fysiske rammer understøtter mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt, motion og bevægelse i nærmiljøets omgivelser.

Handicappolitik

 • Der er gode fysiske rammer for, at mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kan færdes på egne betingelser.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Den korte afstand fra stationerne og ud til arbejdspladser, serviceydelser og andre besøgsmål understøtter kommunens målsætning om at gøre det sunde valg til det lette valg, idet indretningen inviterer til, at borgerne benytter den kollektive transport samt går og cykler i stedet for at køre i bil. Denne udvikling tager hensyn til kommunens mange seniorer og kan på sigt medføre større trafiksikkerhed i form af mindre bilisme.

De stationsnære kerneområder er samtidig med til at skabe rammer for flere sociale og kulturelle aktivitetsmuligheder i områderne omkring stationerne. Der er fokus på udviklingen af attraktive mødesteder, et rigt handelsliv og et levende kultur- og foreningsliv i lokalområdet. Der åbnes op for tættere boligbebyggelse og flere attraktive erhvervsmuligheder. Udviklingen indenfor de stationsnære kerneområder medvirker til, at stationsbyerne i Høje-Taastrup Kommune fremover vil være attraktive steder at bo og leve for borgerne.

Trafik

Planen indebærer at byfortætning i nærheden af stationerne fortrinsvis sker med større intensive arbejdspladser eller besøgsmål. Det sker for at fremme brugen af den kollektive trafik, og begrænse trængselen på det overordnede vejnet i Hovedstadsområdet. På den måde bidrager forslaget til at udvikle bæredygtige byer. Når en større del af trafikken sker via kollektiv trafik forventes trafiksikkerheden øget.

Kulturarv og landskab

Udnyttelse af byggemulighederne skal ske med omtanke for arkitektoniske værdier og kulturhistorie mm.

Større besøgsmål, herunder større kulturinstitutioner skal som udgangspunkt lokaliseres i de stationsnære områder, alternativt skal adgangen til institutioner mv. fremmes ved supplerende trafikale virkemidler. Adgangen til disse besøgsmål vil derfor blive lettere for personer, der benytter kollektiv trafik.

Rekreation og lokal mobilitet

En fortætning af de stationsnære kerneområder kan risikere at reducere byernes grønne struktur, herunder parker, legepladser, stier og andre grønne rum i byen.

Bosætning og bykvalitet

Forslaget fremmer lokalisering af større arbejdskraftintensive virksomheder/større besøgsmål i stationernes nærområder. I disse områder kan der derfor udvikles en større tæthed af arbejdspladser.

Alternativer

Hvis store virksomheder med stor tæthed af arbejdspladser samt virksomheder med stort besøgstal placeres længere væk fra en station end 600 m, vil færre benytte den offentlige transportmulighed. Det vil skabe øget individuel trafik, øget behov for p-pladser og vil ikke understøtte kommunens politikker om sundhed.

Afbødende foranstaltninger

Byggeri og lokalisering af store virksomheder med stor tæthed af arbejdspladser samt virksomheder med stort besøgstal bør ske under hensyntagen til byens arkitektoniske værdier, skyggedannende og udsigtsreducerende forhold omkringliggende byggeri, og bør ske uden at begrænse muligheder for at videreudvikle den grønne struktur i byerne. Desuden bør der ske en vurdering af kulturhistoriske værdier og eventuel bevaringsværdier i forbindelse med den konkrete planlægning.

For at bevare bykerne levende bør det overvejes at undgå større arbejdskraftintensive virksomheder i stueplan i facaderne til Taastrup Hovedgade, Høje Taastrup Boulevard, Hovedgaden samt stationsområdet i Hedehusene Bymidte.

Fortætning i områderne nær stationerne bør ske under hensyntagen til kommunens ønske om at udvikle den grønne struktur i byerne. Den overordnede politik om, at der skal bygges tættere og højere i områder nær stationerne medfører, at de enkelte bebyggelsers interne friarealer bliver mindre. Det stiller øget krav til borgernes offentlige fælles friarealer.

Konkrete byggeprojekter vil blive vurderet i forbindelse med kommunens byggesagsbehandling og kan være omfattet af regler om VVM-vurdering (vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk