Overvågning

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommunen overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Dette skal ske for at kunne identificere negative virkninger på et tidligt trin og for at være i stand til at træffe eventuelle afhjælpende foranstaltninger.

Både Kommuneplan 2007 og Kommuneplan 2010 indeholder en redegørelse for

 • hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, og
 • hvilke tiltag kommunen agter at gennemføre for at undgå, begrænse eller opveje eventuelle væsentlige, negative indvirkninger på miljøet som følge af planens gennemførelse, jf. § 11, stk. 1.

Høje-Taastrup Kommune har ikke igangsat et særskilt overvågningsprogram i forbindelse med de to kommuneplaner. Kommunen følger kommuneplanens miljømæssige effekter gennem den fortløbende planlægning, herunder lokalplaner og sektorplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og sektorplaner bliver der foretaget en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering, og relevansen og omfanget af et konkret overvågningsprogram bliver i den forbindelse vurderet.

Opfølgning på Kommuneplan 2010

Miljøvurderingsrapporten for Kommuneplan 2010 redegør for sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet ved ændringer i kommuneplanens bestemmelser om vindmøller, skovrejsning, butiksstørrelser og erhvervsområder.

Vindmøller

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2010 blev kommuneplanramme 613 udtaget. Det betød, at der ikke længere er mulighed for at opstille vindmøller øst for Reerslev. Der var i området mulighed for at opstille op til tre vindmøller med en højde op til 50 m. Rammebestemmelsen blev udtaget, fordi vindmøller af den størrelse ikke længere er økonomisk rentable, og kun i yderst begrænset omfang kan bidrage til kommunens el-forbrug og reduktion af CO2–udledningen. Der er ikke mulighed for at opstille store – og dermed økonomisk rentable – vindmøller i dette område.

Af miljøvurderingen fremgår det, at der i forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen kan overvejes andre muligheder for at nedbringe kommunens CO2–udledning. Det kan f.eks. ske ved at indgå aftale med en partner om etablering af store vindmøller på kommercielt relevante arealer, f.eks. på havet ud for Avedøre. En anden mulighed kan være, at købe el som ”grøn energi” fra de almindelige udbydere.

Til nedbringelse af CO2–udledning i kommunen vedtog Byrådet den 16. februar 2010 Klimaplan 2009-2013. For perioden 2009-2013(15) har planen mål om

 • at reducere henholdsvis elforbruget og CO2 -udledningen med 2 % om året (10 %) i forhold til 2008 – i kommunen som virksomhed,
 • at arbejde for at reducere CO2 -udledningen med 2 % om året (10 %) i forhold til 2008 – i kommunen som helhed og
 • at planlægge og etablere en ”Ny CO2–neutral bydel” til 6.-7.000 indbyggere frem mod 2015 (7 år).

Af klimaplanen fremgår det, at CO2-udledningen ønskes nedbragt ved bl.a. at udbygge fjernvarmenettet i byområderne, at fremme infrastrukturen til el-biler samt ved at energirenovere private boliger, virksomheder og kommunens egne bygninger.

I november 2010 indgik kommunen og DONG Energy en klimapartneraftale, der bl.a. omfatter køb af grøn strøm i 2011-2013 fra vindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Anholt.

I Forslag til Kommuneplan 2014 er der givet mulighed for at etablere én vindmølle på Litauen Allé 13. Ejendommen er ejet af Copenhagen Markets A/S. Vindmøllen må have en totalhøjde mellem 80-100 m. Vindmøllens bidrag vil være et skridt i den rigtige retning mod at nedbringe CO2-udledningen i kommunen.

Skovrejsning

I Kommuneplan 2010 blev udpeget et nyt skovrejsningsområde på 110 ha. Området blev udpeget som erstatning for to andre skovrejsningsområder, der blev ændret til områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Det nye skovrejsningsområde ligger i indvindingsoplandet til Snubbekors Værket, og bidrager på den måde til forbedring af beskyttelsen af kommunens drikkevandsinteresser. Der er i planperioden for Kommuneplan 2010 ikke fremkommet ønske om at plante skov i det nye udlagte skovrejsningsområde.

Høje-Taastrup Kommune har i planperioden for Kommuneplan 2010 modtaget to anmeldelser om skovrejsning. Ét område i Stærkende hvor der ønskes plantet privat skov på 14 ha, hvoraf 2,4 ha ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Høje-Taastrup Kommune meddelte tilladelse til skovrejsning på hele det ansøgte areal. Høje-Taastrup Kommune har desuden modtaget en anmeldelse om skovrejsning på et område nord for Holbækmotorvejen nord for Taastrup, hvor Naturstyrelsen ønsker at etablere et skov- og naturområde. Arealet er på ca. 12 ha og udlagt til skovrejsningsområde.

I Forslag til Kommuneplan 2014 er der blevet udpeget

 • 44,3 ha mere skovrejsningsområde
 • 320,5 ha mere areal som skovrejsning uønsket
 • 364,8 ha mindre areal som neutralområde

Kommunen har med de nye udpegninger taget konkret stilling til om områderne er egnede til skovrejsning. En del af områderne bliver i Kommuneplan 2014 foreslået udlagt til skovrejsning uønsket grundet ønske om at bevare kulturhistoriske landskabstræk. Det samlede areal i kommunen der er udlagt til skovrejsningsområde bliver øget med 44,3 ha med vedtagelsen af Kommuneplan 2014.

Butiksstørrelser

Den samlede ramme for detailhandel og de maksimale butiksstørrelser blev ændret i Kommuneplan 2010. Ændringen skete for at følge med den generelle udvikling og opretholde den regionale balance.

I planperioden for Kommuneplan 2010 er følgende m² blevet udmøntet:

 • I planramme 189 er 2.000 m² blevet udmøntet i lokalplan
 • I planramme 136 er 1.050 m² blevet udmøntet i lokalplan
 • I planramme 105A er 17.000 m² blevet udmøntet i lokalplan

Restrammer for detailhandel videreføres i Kommuneplan 2014. Der er ikke med Kommuneplan 2014 foreslået ændringer i bestemmelserne om butiksstørrelser og de samlede rammer, da planen bygger på den analyse, som lå til grund for Kommuneplan 2010.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Afgrænsningen for virksomheder med særlige beliggenhedskrav blev i Kommuneplan 2010 justeret, så den var i overensstemmelse med udlægget i Fingerplan 2007.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 udarbejdet lokalplan 4.41, der omfatter den vestlige del af arealet, der er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalplan 4.41 blev vedtaget af Byrådet den 28. august 2012. Lokalplanens formål er, at ”fastlægge de fysiske rammer for en erhvervsbebyggelse. Erhvervsområdet skal i overensstemmelse med Fingerplanen give mulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det vil sige virksomheder, der kan give anledning til miljøbelastning af omgivelserne.”

Lokalplanen har pt. ikke givet anledning til en ændret arealanvendelse. Området har gennem en årrække været anvendt til sortering af grusmaterialer tilført fra Nymølle Grusgrav i Roskilde Kommune. Sorteringsaktiviteten ophørte 1. juli 2012. Virksomheden skal have afsluttet oprydnings- og efterbehandlingsarbejdet 1. juli 2014.

Erhvervsområder

Kommuneplan 2010 gav mulighed for at omdanne et erhvervsområde (planramme 351) i den vestlige del af Hedehusene til kontor og service. Ejendommen ligger stationsnært. Kommunen ønsker en fortætning af de stationsnære områder.

Høje-Taastrup Kommune modtog i 2010 to skitseforslag med eksempler på en mulig fremtidig udnyttelse af ejendommen, der skulle ændre ejendommens anvendelse fra at blive benyttet til udstilling og salg af campingvogne m.m. til kontor- og serviceerhverv. Gennemførelse af projektet ville medføre, at alle eksisterende bygninger på ejendommen skulle nedrives. Den nye kommuneplanramme (planramme 351) er pt. ikke blevet udnyttet.

Ejendommen er i forbindelse med Områdefornyelse, Hedehusene blevet kortlagt som område med Industri-kulturarv. I forbindelse med Kommuneplan 2014 er foreslået retningslinjer som sikrer, at kommunen ved ny planlægning tager stilling til bevarelse af kulturarven i området.

Oversigt over sektorplaner udarbejdet i planperioden for Kommuneplan 2010

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2010 har kommunen udarbejdet følgende sektorplaner eller tillæg til sektorplaner:

Varmeforsyningsplan

Byrådet vedtog på deres møde den 18. december 2012 en udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme. Udbygningsplanen erstatter den seneste plan fra maj 2009.

I udbygningsplanen anmodes Høje Taastrup Fjernvarme om, i videst muligt omfang, at fremskynde konverteringsprojekter i områder med boliger, der er opvarmet med olie, og om muligt at tilbyde midlertidige varmeløsninger til disse boliger. Udbygningsplanen indeholder desuden ønske om at Høje Taastrup Fjernvarme årligt fremsender en opdateret prognose for udbygningstakten for fjernvarme i de enkelte projektområder.

Udbygningen af fjernvarmenettet i kommunens byområder forventes at indeholde rammer for konkrete fremtidige anlægstilladelser, og skal derfor miljøvurderes efter miljøvurderingsloven.

Affaldsplan

Der er ikke i indeværende planperiode for Kommuneplan 2010 udarbejdet en affaldsplan for kommunen.

Spildevandplan

Høje-Taastrup Kommune har i løbet af planperioden for Kommuneplan 2010 udarbejdet to tillæg til Spildevandsplan 2004-2007. De to spildevandstillæg (spildevandstillæg nr. 3 og 4) er miljøscreenet efter miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Byrådet har den 30. august 2011 vedtaget Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2004-2007. Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for at kloakere 110 ejendomme i det åbne land. Tillæg nr. 4 til spildevandsplan blev vedtaget af Byrådet den 19. juni 2012. Planen omhandler kloakeringen af 103 ejendomme i det åbne land.

Ejendommene kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning ved f.eks. nedsivning via faskine.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Kommunerne har gennem den seneste årrække revideret og udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. I planperioden for Kommuneplan 2010 er der arbejdet med følgende indsatsplaner:

 • Taastrup Nord: Vedtaget maj 2010. Planen er ikke miljøvurderet, da indsatsplanen ikke fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser og /eller medfører væsentlig påvirkning af internationalt beskyttelsesområde. Høje-Taastrup Kommune er tovholder.

Planen indeholder et overvågningsprogram, der består i, at der er udvalgt et net af eksisterende boringer, hvorfra der skal pejles og analyseres for relevante forureningsparametre for at følge truende forureninger. Udgifterne til dette afholder af vandindvinderen (bl.a. KE og Snubbekors Værket) og Region Hovedstaden. Der er indgået aftaler med disse om økonomien i forbindelse hermed.

 • Nybølle: Forslag forventes sendt i høring i maj 2013. Forsinket på grund af ny kortlægningsdata fra Naturstyrelsen. Planen skal miljøscreenes. Høje-Taastrup Kommune er tovholder.

Planen indeholder et overvågningsprogram, der består i, at der er udvalgt et net af eksisterende boringer, hvorfra der skal pejles og analyseres for relevante forureningsparametre for at følge truende forureninger. Udgifterne til dette afholder af vandindvinderen (bl.a. KE og Snubbekors Værket) og Region Hovedstaden. Der er indgået aftaler med disse om økonomien i forbindelse hermed.

 • Ishøj: Planen er under udarbejdelse. Ishøj Kommune er tovholder.
 • Solhøj Kildeplads: Vedtaget af Københavns Amt juni 2004. Der er ikke taget stilling til, hvornår planen skal revideres. Høje-Taastrup Kommune er tovholder.

Handleplan for Natura-2000 område

Staten offentliggjorde i december 2011 de endelige naturplaner. Planen fastlægger de langsigtede mål samt indsatsprogram for første planperiode. Den overordnede målsætning for planen er, at Vasby Mose og Sengeløse Mose skal udgøre et moseområde med en sammenhængende natur af god kvalitet.

Høje-Taastrup Kommune udarbejdede i foråret 2012 en konkret handleplan for Natura 2000 området, der skal sikre, at opfyldelsen af de statslige mål bliver nået. Byrådet har den 22. maj 2012 vedtaget ”Forslag til Natura 2000 handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose, Natura 2000-område nr. 140”. Planforslaget var i høring til og med den 7. august 2012. Endelig vedtagelse af Natura 2000 handleplanen skete på Byrådets møde den 20. november 2012.

Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at screene handleplanen i henhold til miljøvurderingsloven, fordi indsatserne i kommunens handleplan alene gengiver foranstaltningerne i den statslige Natura 2000 plan.

Handleplan for vandområder

Staten offentliggjorde i december 2011 de statslige vandplaner. Vandplanerne har hjemmel i EU´s Vandrammedirektiv. Udgangspunktet er, at alle vandområder skal have ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. De statslige vandplaner blev påklaget. Efter en tilretning er planerne blevet sendt i fornyet offentlig høring frem til den 23. december 2013.

Høje-Taastrup Kommune udarbejdede i foråret 2012 en handleplan, der beskriver hvilke indsatser og virkemidler, der skal gennemføres i kommunen for at nå de mål, der er opstillet i de statslige vandplaner. Byrådet besluttede på mødet den 19. juni 2012, at udsende ”Forslag til Vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune 2010-2015” i 8 ugers høring frem til den 21. august 2012. Den endelige vedtagelse af vandhandleplanen forventes at ske i løbet af 2014, når de statslige vandplaner er vedtaget.

Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at screene handleplanen i henhold til miljøvurderingsloven, fordi indsatserne i kommunens vandhandleplan alene gengiver foranstaltningerne i statens vandplaner.

Detailhandelsanalyse

ICP (Institut for Centerplanlægning) har i 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Høje-Taastrup Kommune. Rapporten indeholder ICP’s vurdering af behov for udbygning af detailhandlen, mulighed for udvidelse af rammen til detailhandel og redegørelse for sammenhæng med planlægning for detailhandel i nabokommuner. Det vurderes, at der ikke er behov for indhentning nye oplysninger. ICP rapporten fra 2009 udgør derfor også en bilag til redegørelsen for detailhandel i forslag til kommuneplan 2014.

Trafikstøjhandlingsplan

Høje-Taastrup Kommune har i planperioden for Kommuneplan 2010 udarbejdet to handlingsplaner for trafikstøj i kommunen.

Den første handlingsplan, Trafikstøjhandlingsplan 2009, blev vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2010. Planen indeholder en kortlægning af trafikstøjen for boligerne langs Hveen Boulevard, Roskildevej, Sydvej og Holbækmotorvejen. Det fremgår, at ca. 9.900 personer langs de omhandlede veje er påvirket af støj over 55 dB (Lden i 1,5 m højde). Hovedparten af personerne er påvirket af støj fra Holbækmotorvejen. Personer langs de kommunale veje, der er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB (Lden i 1,5 m højde) er opgjort til ca. 690 personer.

Planen er miljøscreenet i henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, fordi planen indeholder forslag til en række støjdæmpende foranstaltninger, herunder etablering af støjvolde.

Med ændring af bekendtgørelsen i 2010 om støjkortlægning om støjhandlingsplaner er Høje-Taastrup Kommune ikke omfattet af krav om at støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for kommunen. Byrådet besluttede på deres møde den 26. oktober 2010, at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan uafhængig af bekendtgørelsens bestemmelser.

Trafikstøjhandlingsplan 2013 blev vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. Planen er udarbejdet som en digital plan. Planen omfatter følgende fem boligområder, der vurderes at være særlig belastet af trafikstøj

 • Sydvej
 • Roskildevej i Taastrup
 • Roskildevej i Hedehusene
 • Vesterled i Hedehusene
 • Holbækmotorvejen i Taastrup syd

Overvågning af Kommuneplan 2014

Høje-Taastrup Kommune finder ikke anledning til at igangsætte et særskilt overvågningsprogram for konsekvensen af ændringerne i Kommuneplan 2014. Miljøeffekterne af Kommuneplan 2014 vil i stedet blive fulgt gennem den fortløbende planlægning, herunder lokalplaner og sektorplaner.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommende planer vil der blive foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering, og i givet fald blive udarbejdet en miljørapport med et konkret overvågningsprogram.

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af næste kommuneplan blive fulgt op på, om udviklingen har været som forventet.

Overvågning af folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune

Sundhedsprofil

I Høje-Taastrup Kommune overvåges udviklingen i folkesundheden gennem den nationale sundhedsprofil for regioner og kommuner, der udarbejdes hvert fjerde år. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt data og statistikker fra nationale registre og giver et overordnet billede af folkesundheden i kommunen. Sundhedsprofilen indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd hos borgerne, der benyttes i arbejdet med at planlægge sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunen. Den næste sundhedsprofil udkommer i 2014.

Sundhedsstrategi

Høje-Taastrup Kommunes Sundhedsstrategi skal sikre, at der på tværs af fagområder i Høje-Taastrup Kommune ar­bejdes i samme retning. Strategien skal understøtte de indsatser, der gøres for at sikre, at borgerne kan leve så sunde liv som muligt. Indsatsområder og aktiviteter justeres hvert 4. år, når der kommer en ny sundhedsprofil. Samtidig justeres de enkelte sundhedsaktiviteter og valget af målgrupper løbende ud fra den seneste viden på området.

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk