Resume

Høje-Taastrup Kommune har gennemført en sundheds- og miljøvurdering sideløbende med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2014. Revisionen af kommuneplanen er en såkaldt fuld revision. Det vil sige, at alle temaer i kommuneplanen er gennemgået og revideret i det omfang, det er vurderet nødvendigt.

Forslag til Kommuneplan 2014 indeholder ændringer, der vil kunne få væsentlig betydning for miljøet i bred forstand, herunder befolkningens sundhed. Sundheds- og miljøvurderingen gennemgår konsekvenserne af de væsentligste foreslåede ændringer, og redegør for kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet i forhold til det brede miljøbegreb, som loven foreskriver. 

Høje-Taastrup Kommune har besluttet at supplere miljøvurderingen af Kommuneplan 2014 med en sundhedskonsekvensvurdering. Mens det er lovgivningsmæssigt obligatorisk at gennemføre miljøvurderingen, er sundhedskonsekvensvurderingen ikke obligatorisk. Sundhedskonsekvensvurderingen supplerer miljøvurderingens behandling af menneskers sundhed, og er skrevet sammen under overskriften ”Sundhed”.

Ændringer i kommuneplanen, der ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, indgår ikke i sundheds- og miljøvurderingen, da sådanne ændringer ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Redaktionelle ændringer uden væsentlig indvirkning på miljøet, vil ligeledes ikke blive vurderet. Strategier og politikker, der ligger til grund for kommuneplanen, bliver først vurderet, når de bliver udmøntet i form af rammebestemmelser og retningslinjer.

Sundheds- og miljøvurderingen er gennemført på samme niveau som kommuneplanen. Det vil sige, at vurderingerne er overordnet, strategisk og kvalitativt betonet og udført med udgangspunkt i de oplysninger, som er umiddelbart tilgængelige.

Formålet med at gennemføre en sundheds- og miljøvurdering er, at fremme en bæredygtig udvikling. Gennem en sundheds- og miljøvurdering kan potentielle væsentlige sundheds- og miljøpåvirkninger og konflikter identificeres tidligt i planlægningsprocessen. Det kan give anledning til justering af planforslaget, så væsentlige miljøpåvirkninger på den måde allerede i planlægningsprocessen kan elimineres eller reduceres. Der kan også igangsættes yderligere undersøgelser, hvis der er behov for en uddybende redegørelse for eventuelle miljømæssige konsekvenser. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid.

Offentliggørelse

Sundheds- og miljøvurderingen bliver offentliggjort sammen med Forslag til Kommuneplan 2014, hvilket giver offentligheden mulighed for at deltage i debatten om planlægningen.

Proces og metode

Udarbejdelsen af sundheds- og miljøvurderingen er sket i et tværfagligt miljø med inddragelse af kommuneplanlæggere, en sundhedsfremmekonsulent og natur- og miljøfaglige medarbejdere. Sundheds- og miljøvurderingen beskriver de sundheds- og miljømæssige konsekvenser, som forventes at ske ved de foreslåede ændringer i Kommuneplan 2014. Dette er sket ved at udvælge en række miljøparametre, der er væsentlige for at sikre en bæredygtig udvikling i kommunen.

Sundheds- og miljøvurderingen indeholder under hvert emne en kort skitsering af relevante alternativer. Kommunen vurderer bl.a. det såkaldte 0-alternativ. Det vil sige, den sandsynlige udvikling, hvis den foreslåede ændring i kommuneplanen ikke gennemføres. Dette alternativ kan betragtes som det sammenligningsgrundlag som planforslaget vurderes i forhold til.

I sundheds- og miljøvurderingen indgår en vurdering af effekten i forhold til udviklingsstrategier og politikker i kommunen. Det er gjort for at sikre, at kommuneplanændringerne understøtter de fastsatte indsatser og visioner. 

Emner

Sundheds- og miljøvurderingen vurderer konsekvenserne ved kommuneplanens ændringer i nedenstående emner:

 • Afgrænsning af byerne
 • Områder nær stationerne
 • Detailhandel
 • Grøn struktur i byerne
 • Veje og stier
 • Tekniske anlæg
 • Vindmøller
 • Kulturhistorie
 • Skovrejsning
 • Biologiske spredningskorridorer
 • Vådområder
 • Sommerhuse og kolonihaver

Høje-Taastrup Kommune har ved en screening gennemgået kommuneplanens ændringer og har foretaget en afgrænsning (scoping) af de parametre, der er relevante for sundheds- og miljøvurderingen. De relevante miljømæssige parametre indgår under de enkelte emner i sundheds- og miljøvurderingen.  

   

Overvågning af Kommuneplan 2014

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommunen overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Dette skal ske for at kunne identificere negative virkninger på et tidligt trin og for at være i stand til at træffe eventuelle afhjælpende foranstaltninger. 

Miljøvurderingen af kommuneplanen indeholder en redegørelse for 

 • hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, og
 • hvilke tiltag kommunen agter at gennemføre for at undgå, begrænse eller opveje eventuelle væsentlige, negative indvirkninger på miljøet som følge af planens gennemførelse, jf. § 11, stk. 1. 

Høje-Taastrup Kommune har ikke igangsat et særskilt overvågningsprogram i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2014. Kommunen følger kommuneplanens sundhedsmæssige og miljømæssige effekter gennem den fortløbende planlægning, herunder lokalplaner, sektorplaner og spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og sektorplaner bliver der foretaget en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering, og relevansen og omfanget af et konkret overvågningsprogram bliver i den forbindelse vurderet.

Overvågning af folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune sker gennem den nationale sundhedsprofil for regioner og kommuner, der udarbejdes hvert fjerde år. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt data og statistikker fra nationale registre og giver et overordnet billede af folkesundheden i kommunen. Sundhedsprofilen indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd hos borgerne, der benyttes i arbejdet med at planlægge sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunen. 

På baggrund af resultaterne fra spørgsskemaundersøgelsen og sundhedsprofilen udarbejder Høje-Taastrup Kommune en sundhedsstrategi, der skal understøtte de indsatser, der gøres for at sikre, at borgerne kan leve så sunde liv som muligt. Indsatsområder og aktiviteter justeres hvert 4. år, når der kommer en ny sundhedsprofil. Samtidig justeres de enkelte sundhedsaktiviteter og valget af målgrupper løbende ud fra den seneste viden på området.

I lighed med tidligere vil der i forbindelse med udarbejdelsen af næste kommuneplan blive fulgt op på, om udviklingen har været som forventet. Overvågningen indeholder en opfølgning på Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2010 indeholdt væsentlige ændringer i emnerne 

 • Vindmøller
 • Skovrejsning
 • Butiksstørrelser
 • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 • Erhvervsområder

Ingen af planændringerne i Kommuneplan 2010 har ført til miljømæssige konsekvenser, som ikke indgik i miljøvurderingen. 

    

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Om kommuneplanen

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk