Sammenfattende redegørelse

Denne redegørelse sammenfatter de bemærkninger, kommunen har modtaget i høringsperioden for Forslag til Kommuneplan 2014 og Sundheds- og Miljøvurderingen. Sammenfatningen af Sundheds- og Miljøvurderingen og den endelige Kommuneplan 2014 er vedtaget af Byrådet på deres møde den 16.09.2014 og er offentliggjort den 11.11.2014. 

Høje-Taastrup Kommune har sideløbende med kommuneplanrevisionen udarbejdet en sundheds- og miljøvurdering, for at vurdere om Kommuneplan 2014 har væsentlige konsekvenser for miljøet og borgernes sundhed. Kommunen vurderer, at kommuneplanrevisionen ikke medfører uacceptable sundhedsmæssige eller miljømæssige konsekvenser.

Sundheds- og miljøvurderingen og Forslag til Kommuneplan 2014 har været i høring i perioden 26.11.2013-01.03.2014. Høringen har ikke givet anledning til at ændre de i sundheds- og miljøvurderingens foreslåede afbødende tiltag, vurderingen af de alternative løsninger eller det foreslåede overvågningsprogram.

Med baggrund i de indkomne høringssvar har kommunen udarbejdet en sammenfattende redegørelse om

 • hvordan sundheds- og miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i høringsfasen er taget i betragtning,
 • hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
 • hvorfor den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer og
 • hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger i planen

Høring af sundheds- og miljøvurderingen

Sundheds- og miljøvurderingen har været i høring i perioden 26.11.2013-01.03.2014. Høringen af sundheds- og miljøvurderingen skete i samme periode som høring af Forslag til Kommuneplan 2014.

Høringen var annonceret i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside www.htk.dk. Forslag til Kommuneplan 2014 og sundheds- og miljøvurderingen har været præsenteret på kommunens hjemmeside, på kommunens facebook og ved et borgermøde.

Efter høringsperioden har kommunen udarbejdet denne sammenfattende redegørelse, der bliver offentliggjort i 4 uger samtidig med den endelige kommuneplan. Der er i denne periode mulighed for at klage over kommunens sundheds- og miljøvurdering. Læs mere på kommunens hjemmeside om høringen og om kommuneplanen.

Bemærkninger i høringsperioden

Der er i høringsperioden indkommet i alt 8 høringssvar fra statslige myndigheder, borgere og andre interessenter. Alle bemærkninger retter sig til Forslag til Kommuneplan 2014. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sundheds- og miljøvurderingen. De indkomne bemærkninger kan læses i Hvidbogen, hvor også kommunens vurderinger fremgår.

Bemærkninger modtaget i høringsperioden:

 • Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste foreslår justering af retningslinje om risikovirksomheder samt supplerende redegørelse.
 • Vejdirektoratet foreslår ændring af visning og justering af retningslinjer for motorvejsramper ved Hveen Boulevard (v. Ikea og Aller) og Roskildevej i Taastrup øst.
 • Energinet foreslår en række henvisninger og supplement til planens redegørelse for afstandskrav til energiforsyningsanlæg.
 • Naturstyrelsen har fremsendt en række bemærkninger, som forudsættes indarbejdet i planen som forudsætning for endelig vedtagelse. Bemærkningerne handler om byudvikling og udlæg af ny byzone, rækkefølgeplanlægning, retningslinjerne for detailhandel, afgrænsning, retningslinjer og rammer for det stationsnære kerneområde, samt naturinteresser. Bemærkningerne har primært karakter af mindre justeringer af retningslinjerne, samt tilføjelser til redegørelsen. Bemærkningerne om det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup og udvidelsen af boligområdet ved Mølleager er der redegjort nærmere for nedenfor.
 • Vestforbrænding har bemærkninger til den foreslåede justering af rammebestemmelsen for området ved det tidligere forbrændingsanlæg.
 • NærHeden P/S har bemærkninger til rammebestemmelser for det område selskabet ejer.
 • Andelsforeningen Morelhaven III i Torstorp har bemærkninger til forslaget om udpegning af et område til større vindmølle i Transportcentret samt principiel reservation til letbane.
 • Københavns fjernstyringsklub har bemærkninger til udpegningsgrundlag og retningslinjer for området ved Soderup, hvor modelflyvebanen er beliggende.

Ændringer i kommuneplanen

Høringen af Forslag til Kommuneplan 2014 gav anledning til enkelte ændringer inden vedtagelsen af Kommuneplan 2014. Ændringerne indgår i to af sundheds- og miljøvurderingens emner – Afgrænsning af byerne og Områder nær stationerne.

Afgrænsning af byerne - Udvidelse af boligområdet ved Mølleager

Siden kommuneplanforslaget blev vedtaget af Byrådet kræver nye regler at kommuneplanens redegørelse  suppleres med en redegørelse og vurdering af grundvandsforholdene ved udlæg af ny byzone. Kommunen har derfor udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse for hele kommunen og forslag til vurdering og retningslinjer for området ved Mølleager. Det er en statslig forudsætning for at acceptere udvidelsen af rammeområdet ved Mølleager, at grundvandsredegørelsen indarbejdes i planens redegørelse.

Kommunen vurderer, at den supplerende grundvandsredegørelse ikke giver anledning til fornyet vurdering af de sundhedsmæssige eller miljømæssige konsekvenser eller yderligere behov for afbødende foranstaltninger.

Områder nær stationerne - De stationsnære områder

Inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder skal placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter.

Naturstyrelsen har i deres høringssvar forudsat, at det i retningslinjen om de stationsnære områder præciseres

 • at der inden for de stationsnære områder kun kan planlægges for kontor- og serviceenheder over 1.500 m², hvis der tages særlige forholdsregler i brug til fremme af brugen af den kollektive trafik, jf. Fingerplanen. Der skal således udarbejdes kommuneplantillæg, der beskriver de konkrete forholdsregler for der kan etableres kontor- og serviceerhverv over 1.500 m² i disse områder.
 • at der uden for de stationsnære områder ikke kan placeres store kontor- og servicevirksomheder over 1.500 m².

Områder nær stationerne - De stationsnære kerneområder

Naturstyrelsen har i deres høringssvar forudsat, at kommuneplanen rettes til, så den maksimale gangafstand på 600 m fra stationen kan overholdes. Afgrænsningen kan som hovedregel medtage hele matrikler og rammeområder.

Det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup by (området omkring stationen indenfor 600 m gangafstand), er blevet tilrettet som forudsat af Naturstyrelsen, og rammer og retningslinjer justeres som foreslået. Det betyder at kerneområdet bliver mindre end oprindeligt foreslået.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at ændringerne omhandlende områderne nær stationerne ikke giver anledning til fornyet vurdering af de sundhedsmæssige eller miljømæssige konsekvenser eller yderligere behov for afbødende foranstaltninger.

Integration af miljøhensyn

Kommuneplanrevisionen er sket sideløbende med udarbejdelsen af sundheds- og miljøvurderingen. Det har derfor været muligt at justere de foreslåede ændringer, så der allerede undervejs er taget sundhedsmæssige og miljømæssige hensyn i kommuneplanarbejdet.

De anbefalede afbødende foranstaltninger angiver hensyn, der bør indarbejdes i det videre planarbejde, bl.a. ved udarbejdelsen af konkrete lokalplaner og kommunale indsatser.

Alternativer

Sundheds- og miljøvurderingens fagtemaer redegør for alternative løsninger og konsekvenserne heraf. Der er som følge af den offentlige høring ikke sket ændringer i sundheds- og miljøvurderingens faglige temaer og vurderingen af de alternative løsninger.

Overvågning

Høje-Taastrup Kommune finder ikke anledning til at igangsætte et særskilt overvågningsprogram for konsekvensen af ændringerne i Kommuneplan 2014. Høje-Taastrup Kommune følger kommuneplanens miljømæssige effekter gennem den fortløbende planlægning, herunder lokalplaner og sektorplaner. Kommuneplanens sundhedsmæssige effekt følges gennem den nationale sundhedsprofil og kommunale indsatser.

Miljømæssige konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune har gennemgået effekten af Kommuneplan 2010 og vurderer, at ingen af planændringerne i Kommuneplan 2010 har ført til miljømæssige konsekvenser, som ikke indgik i miljøvurderingen.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommende planer vil der blive foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering, og i givet fald blive udarbejdet en miljørapport med et konkret overvågningsprogram. I lighed med tidligere vil der i forbindelse med udarbejdelsen af næste kommuneplan blive fulgt op på, om udviklingen har været som forventet.

Sundhedsmæssige konsekvenser - Sundhedsprofil

I Høje-Taastrup Kommune overvåges udviklingen i folkesundheden gennem den nationale sundhedsprofil for regioner og kommuner, der udarbejdes hvert fjerde år. Sundhedsprofilen udarbejdes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt data og statistikker fra nationale registre og giver et overordnet billede af folkesundheden i kommunen. Sundhedsprofilen indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd hos borgerne, der benyttes i arbejdet med at planlægge sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunen. Den næste sundhedsprofil udkommer i 2014.

Sundhedsmæssige konsekvenser - Sundhedsstrategi

Høje-Taastrup Kommunes Sundhedsstrategi skal sikre, at der på tværs af fagområder i Høje-Taastrup Kommune ar­bejdes i samme retning. Strategien skal understøtte de indsatser, der gøres for at sikre, at borgerne kan leve så sunde liv som muligt. Indsatsområder og aktiviteter justeres hvert 4. år, når der kommer en ny sundhedsprofil. Samtidig justeres de enkelte sundhedsaktiviteter og valget af målgrupper løbende ud fra den seneste viden på området.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk