Sommerhuse og kolonihaver

Sommerhuse

Der er udlagt tre sommerhusområder i kommunen

 • Område ved Strømsvej
 • Område ved Hovmarken
 • Område ved Enghavegårdsvej

Fælles for sommerhusområderne er, at der kan bygges i én etage og med en bebyggelsesprocent på 10 % af grundens areal. Dette har bevirket, at der på større sommerhusgrunde er blevet bygget huse på over 200 m².

Kommuneplanens eksisterende rammer for sommerhusområder har bevirket, at nogle områder har fået udseende af parcelhus-områder. Forslag til Kommuneplan 2014 fastsætter, at der maksimalt kan bygges 150 m² sommerhus for at for at fastholde områdets karakter af sommerhusområde. Ændringen af retningslinjerne om sommerhuse vedrører alene sommerhuse i sommerhusområder.

De 150 m² er fremkommet ved at en normal sommerhusgrund er på 1000 – 1200 m². Bebyggelsesprocenten er i BR10 15 %. Derudover er der taget hensyn til de noget sårbare områder som vore sommerhusområder ligger i.

Kolonihaver

Der er udlagt seks kolonihaveområder i kommunen:

 • Solager A
 • Solager B
 • Møllehøj Fritidsområde
 • Haveforeningen Bakkevej
 • Haveforeningen Brandhøj
 • Grøndals Vænge

For kolonihavehuse bliver der indføjet en retningslinje om, at kolonihavehuse skal opføres i materialer og have en udformning, så kolonihavehusene ikke giver anledning til helårsbeboelse eller indtryk af at være beliggende i et sommerhusområde.

Den nye retningslinje fastlægger ikke konkrete bestemmelser for udformning og materialevalg. Dette skal ske gennem lokalplanlægningen. Formålet med den nye retningslinje er, at medvirke til at fastholde kolonihavehusenes anvendelse til rekreative ophold hovedsaglig i sommerperioden.

Udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2012-2024

 • Udviklingsstrategien har ikke konkrete mål for sommerhus- eller kolonihaveområderne, men områderne har betydning for udviklingen af temaer i Udviklingsstrategien. Det fremgår bl.a., at kommunen skal kendes for sine grønne omgivelser, og de unikke muligheder for rekreation, aktiviteter og oplevelser der tilbyder.

Sundhedspolitik

 • Høje-Taastrup Kommune skal skabe betingelser for, at borgerne kan leve sundt hele livet. Udvikling af kommunens områder for sommerhuse og kolonihaver understøtter denne indsats, idet sunde rammer for rekreation beskyttes.

Sundhedsstrategi

 • Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at borgerne oplever at have mulighed for at være aktive, ydende og indgå i fællesskaber i lokalsamfundet.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Det er væsentligt, at der ikke sker et skred i anvendelsen af sommerhusområderne og kolonihaveområderne. Hvis den faktiske anvendelse af sommerhusområderne får karakter af byområder og kolonihaveområderne får karakter af sommerhusområder, vil det på sigt skabe behov for udlæg af nye sommerhusområder og nye kolonihaveområder.

Sommerhusområderne og hovedparten af kolonihaveområderne ligger i landområdet. Områderne bidrager på den måde til at fremme oplevelses- og adgangsmulighederne til naturområder og det åbne land.

Forslaget om sommerhuse modvirker ulovlig helårsbeboelse og beskytter den omkringliggende natur i sommerhusområderne mod beskæmmende bebyggelse. På den lange bane betyder det, at borgernes muligheder for sommerhusbeboelse i rekreative omgivelser beskyttes.

Forlaget om kolonihaver fastholder ligeledes kolonihavernes rekreative formål og kulturelle værdi. For mange kolonihavebeboere er der meget livskvalitet i at have en kolonihave, både i forhold til at dyrke have og i forhold til det sociale fællesskab, der findes i mange foreninger. En beskyttelse af kolonihaverne som rekreative åndehuller er derfor vigtig for mange borgere.

Kolonihaver er ikke bygget til helårsbeboelse og vil ofte ikke være sundhedsmæssigt forsvarlige at anvende til dette pga. fugt, kulde, dårlige faciliteter og begrænset adgang til kommunale services såsom hjemmehjælp og madudbringning. Forslaget understøtter, at kolonihaveområderne bevarer deres oprindelige formål og struktur.

Biologisk mangfoldighed

En udvikling af områderne i retning af en mere intensiv og bymæssig anvendelse vil kunne forringe dyre- og plantelivet i områderne. En udvikling af områderne i retning af en mere intensiv og bymæssig anvendelse vil desuden kunne forringe dyre- og plantelivet i områderne.

De nye retningslinjer for sommerhusene og kolonihavehusene forventes at medvirke til fastholdelse af områdernes anvendelse. Dette vil være til gavn for dyre- og plantelivet i områderne.

Rekreation og lokal mobilitet

Til forskel fra byområder er sommerhusområdernes og kolonihaveområdernes funktion at være rekreative områder til weekend- og ferieformål.

Med de to foreslåede retningslinjer forventes det at blive lettere at fastholde sommerhusene og kolonihavehusene til deres primære formål, nemlig til rekreativ anvendelse.

Fastholdelse af den planlagte anvendelse af sommerhusområderne og kolonihaveområderne vil være positivt for friluftslivet, fordi befolkningens mulighed for den rekreative oplevelse på den måde opretholdes.

Bosætning og bykvalitet

Det er en kvalitet for kommunen, at have attraktive sommerhusområder og kolonihaveområder, fordi områderne bidrager til den grønne struktur i kommunen og giver befolkningen mulighed for rekreation.

Alternativer

Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende pres på brugen af sommerhusområderne og kolonihaveområderne og et skred i husenes størrelse, udformning og materialevalg. Kommunen vurderer, at de nye retningslinjer vil kunne medvirke til at bremse udviklingen, og fastholde områderne til deres rekreative funktion.

Hvis områderne udvikler sig til henholdsvis parcelhusområder og sommerhusområder vil det skabe behov udlæg af nye sommerhusområder og kolonihaveområder, for at tilfredsstille borgernes behov for rekreative muligheder. Det vil desuden risikere at begrænse oplevelses- og adgangsmulighederne til naturområder og det åbne land. Det vil ikke være i overensstemmelse med retningslinjer for udlæg til byområder og vil have en negativ effekt på dyre- og plantelivet i de omkringliggende naturområder.

Afbødende foranstaltninger

De nye retningslinjer giver ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger, da de ikke vil have en negativ effekt på hverken sundhedsmæssige eller miljømæssige forhold.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk