Vådområder

I Kommuneplan 2010 er udpeget fire potentielle områder, der ligger langs følgende vandløb:

  • Enghave Å
  • Hove Å
  • Nymølle Å
  • St. Vejle Å

For at reducere næringsstoftilførslen til St. Vejle Å, foreslår kommunen at udpege endnu et område langs St. Vejle Å. Området ligger i forbindelse med en lavbundsområde ved motorvejsudfletningen (Ring 4 og Holbækmotorvejen). Udpegningen skal gøre det muligt at anlægge et fremtidigt vådområde, der skal understøtte kommunens vandhandleplan.

Kort. Forslag til nyt potentielt vådområde ved St. Vejle Å

Turkis – lavbundsområder i kommuneplanen

Turkis skraveret – forslag til potentielt vådområde

 

Udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2012-2024

Udviklingsstrategien har ikke konkrete mål for de udlagte vådområder, men områderne har betydning for udviklingen af temaer i Udviklingsstrategien. Det er kommunens mål, at det åbne land fortsat skal rumme stor biodiversitet, varierede landskaber og rig natur. Det er desuden et mål at arbejde for at beskytte og bevare sårbare naturområder.

Vandhandleplan

De statslige vandplaner er i høring frem til udgangen af 2013. Planerne forventes endelig vedtaget i sommeren 2014. Herefter kan de kommunale handleplaner vedtages. Udgangspunktet er, at alle vandområder skal have ”god økologisk tilstand”.

Der vil i de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner blive fastsat konkrete mål og handlingsplaner for alle målsatte vandløb.

Sundhedspolitik

Høje-Taastrup Kommune skal skabe betingelser for, at borgerne kan leve sundt hele livet. Et rent vandmiljø understøtter denne indsats.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Et rent vandmiljø er essentielt for menneskers sundhed. Et vådområde virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for kvælstof og fosfor. Vådområdet kan på den måde medvirke til at nedbringe tilførslen af kvælstof og fosfor til de indre danske farvande så vandmiljøet forbedres.

Jord og grundvand

Det potentielle vådområde skal fungere som nedsivningsareal for regnvand fra regnvandsbassinet, der ligger umiddelbart syd-vest for det planlagte potentielle vådområde. Vådområdet forventes at kunne tilbageholde 100 kg fosfor pr. år.

Regnvandet bliver i dag ledt fra regnvandsbassinet umiddelbart syd-vest for vådområdet til St. Vejle Å via en kanal. Hvis vandet fra regnvandsbassinet i stedet bliver ledt ud på arealet med det kommende vådområde, vil der ske en delvis nedsivning.

Der vil ske en reduceret tilledning af regnvand og næringsstoffer til St. Vejle Å, fordi en del af regnvandet vil sive ned i jorden, inden det når vandløbet.

Udpegningen af vådområdet understøtter kommunens vandhandleplan, fordi næringsstoftilførslen til St. Vejle Å og Køge Bugt reduceres.

Det potentielle vådområde vil i begrænset omfang øge grundvandsdannelse.

Biologisk mangfoldighed og skov

Der er i dag ingen naturbeskyttelsesinteresser for området.

Hvis arealet bliver anvendt som nedsivningsareal for regnvand, bliver området periodisk mere vådt. Det forventes at forbedre levevilkår for dyre- og plantelivet.

Rekreation og lokal mobilitet

Det forbedrede naturindhold vil gøre området mere attraktivt og øge oplevelsesmulighederne for de, der færdes i området.

Alternativer

Høje-Taastrup Kommune vurderer på nuværende tidspunkt, at det udpegede område er velegnet nedsivningsområde. En endelig afklaring af egnethed, omfang og udformning vil ske i forbindelse med et konkret projekt.

Hvis arealet ikke bliver udlagt som potentielt vådområde, vil der ikke i fremtiden kunne etableres et nedsivningsområde. Der vil derved ikke kunne tilbageholdes fosfor, inden udledningen af regnvandet til St. Vejle Å. Høje-Taastrup Kommune vil derved have sværere ved at opnå en god økologisk tilstand i St. Vejle Å, som krævet i de statslige vandhandleplaner.

Afbødende foranstaltninger

Den nye udpegning til potentielt vådområde giver ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger, da de ikke forventes at have en negativ effekt på hverken sundhedsmæssige eller miljømæssige forhold.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk