Veje og stier

Det er et mål, at kommunen planlægger for stier og ruter, som sikrer god tilgængelighed til rekreative oplevelser i kommunen.

Det er samtidig et mål, at kommunen medvirker til realisering af et sammenhængende rekreativt stinet på tværs af kommunegrænser, og at stinettet giver adgang fra byen til det åbne land, til kysten og til områder uden for Hovedstadsregionen. De rekreative stier skal så vidt muligt forløbe i fredelige, grønne omgivelser.

Det eksisterende stitema i Kommuneplan 2010 er et resultat af tidligere kommuneplanlægning og indarbejdelse af retningslinjer fra Regionplan 2005. Forslag til Kommuneplan 2014 indeholder en opdatering af stitemaet med henblik på forenkling af stibenævnelserne og udpegningerne. Eksempelvis udgår nogle udpegninger, indarbejdelse af supercykelsti og nogle af cykelstierne bliver justeret. Da der i dag ikke findes ens benævnelser af stier i de fire nabokommuner, tager forslaget om nyt stihieraki til Kommuneplan 2014 udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes egen planlægning.

Som en væsentlig ændring indeholder Kommuneplan 2014 forslag til nye gangstier, primært i den nordlige del af kommunen. Det sker for at sikre en bedre tilgængelighed til naturoplevelserne og for at skabe en bedre sammenhæng i gangnettet. Forslaget til de nye stier fremgik af perspektivafsnittet i Kommuneplan 2010, og er således en indarbejdelse af disse stier. Det drejer sig om stierne, som er vist på nedenstående kort. Planlagte stier i kommuneplanen vises som principielle linjeføringer. Den endelige strækning bliver fastlagt, når stien skal realiseres.

 

De på kortet viste stier drejer sig om følgende strækninger:

 • Sti fra Nybølle til Sengeløse langs Cathrinebjergvej og derfra gennem grusgravsområderne til Hedeland. Stien føres fra Kohøjvej over Højvangsvej, gennem Kallerup grusgravsområde og frem til Hedehusene.
 • Grussti fra Hakkemosen under motorvejen nordpå til Sengeløse og med øst/vest forbindelse til Sengeløsevej og Bondehøjvej.
 • Trampesti langs Dybendalgrøften og Hakkemosegrøften fra Nordparken til Frederiksholmssidevej.
 • Grussti fra Kroppedal via Solager til til Høholm.
 • Grussti fra Høholm til Holmemarksvej / Åløbet.
 • Trampesti langs Hove Å fra Nybølle til Sparrebro og videre langs åen til Kirkestien.
 • Grussti langs Spangå syd for Sengeløse til Højvangsvej og herfra frem til Bondehøjvej.
 • Stien kan forbindes til kommende rekreative stier i grusgravsområdet
 • Grussti fra Nørreled langs Kallerup Mose og retur til Nørreled gennem skovrejsningsområdet nord for Fløng.
 • Trampesti fra Gammelsø/Sejlbjerg Mose langs Lille Vejleå til Naturstien Strandparken-Hedeland.

Udviklingsmål

Et velfungerende rekreativt stinet i det åbne land er centralt for befolkningens adgangsmuligheder til kommunens landområder. Kommunen arbejder for at skabe tilgængelighed for borgerne til udvalgte naturområder og til rekreative områder i det åbne land. Kommunen har desuden som mål at udvikle nye koncepter for aktiviteter, oplevelser og rekreation i fri natur

Sundhedsstrategi

 • Kommunen ønsker at arbejde med indretning af boligområder, trafikken og de rekreative områder, så de inviterer til bevægelse.

Idræts- og bevægelsespolitik

 • Forbedre mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og få flere til at dyrke motion og bevægelse i nærmiljøets omgivelser ved at skabe rammerne herfor.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Den fysiske planlægning af veje og stier sikrer en sammenhængende overordnet transportstruktur i Høje-Taastrup Kommune, som understøtter borgernes muligheder for at bevæge sig til fods eller på cykel i et sammenhængende forløb på tværs af by og land og på tværs af kommunegrænser. Den helhedsorienterede planlægning understøtter dermed sundhedsudviklingen i en positiv retning. Etableringen af supercykelstier betyder i særlig høj grad, at cyklismekulturen fremover vil få mulighed for at blomstre på Vestegnen, særligt hvis mulighederne samtidig formidles til den brede befolkning.

Opdateringen af cykelstitemaets forslag til ny retningslinje om, at nye cykelstier skal have en bredde på 2 meter, fremmer dels mulighederne for at etablere funktionelle cykelstier, men minimerer samtidig mulighederne for at etablere mindre cykelstier på veje, hvor der ikke er plads til at anlægge 2 meter brede cykelstier. Det bør revurderes, om mulighederne for at etablere ny cykelsti begrænses af denne retningslinje, da det vil være uhensigtsmæssigt at undlade at etablere nye cykelstier pga. retningslinjen.

Forslaget om udtagelse af planlagt vejforbindelse mellem Kallerup og Ring 5 vurderes at være en positiv justering, fordi den pågældende vejforbindelse ikke ville være hensigtsmæssig at etablere i forhold til trafiksikkerhed.

Biologisk mangfoldighed og skov

Af Udviklingsstrategi 2012-2024 fremgår det, at kommunen ønsker at skabe tilgængelighed for borgerne til udvalgte naturområder og til de rekreative områder i det åbne land. Det forudsættes, at stierne bliver anlagt under hensyntagen til de pågældende områders naturbeskyttelsesinteresser.

Rekreation og lokal mobilitet

Lokale og regionale ruter Kommuneplan 2014 foreslår indført betegnelsen regionale og lokale rekreative ruter. Rekreative ruter er et net af både gang-, cykel- og naturstier, der primært har rekreativ funktion. De regionale rekreative ruter skal i sammenhæng med regionale stier i nabokommunerne sikre tilgængelighed til regionale mål på tværs af kommunegrænser. De lokale rekreative ruter består af lokale gang og cykelstier, der tilsammen udgør en rekreativ rute. Ruten skal sikre sammenhæng i det lokale gang- og cykelstinet. Ruterne skal understøtte den grønne struktur i byområderne.

Lokale og regionale gangstier Gangstinettet i Høje-Taastrup Kommune består af både lokale og regionale gangstier. De regionale gangstier indgår i nettet af regionale rekreative stier, som skal sikre sammenhæng i stinettet over kommunegrænser og i regionen. De lokale gangstier har til formål at sikre forbindelse mellem rekreative oplevelser i det åbne land, samt sikre forbindelse mellem kommunens byområder og det åbne land. De lokale gangstier skal også sikre forbindelse til det overordnede regionale rekreative stinet, regionale cykelstier og stationer med fritids- og udflugtsområder, herunder skove, naturområder og fredede arealer i det åbne land.

Gangstier er i forslaget til Kommuneplan 2014 defineret som: Ikke asfaltbelagte stier, som for eksempel grusstier og naturstier, hvis primære formål er den rekreative oplevelse i byområdet eller det åbne land. Nogle gangstier kan også benyttes af cykeltrafik.

I Kommuneplan 2014 foreslås en ny retningslinje, der fastsætter, at ”Gangstier, der også har en trafikal funktion, skal anlægges med en bredde og overflade, der muliggør cykeltrafik, og sikres med byggelinjer på indtil 5 m.”

I Kommuneplan 2014 foreslås en ny retningslinje, der fastsætter, at ”Ved anlæg skal det vurderes om der skal udarbejdes en beplantningsplan. En eventuel beplantningsplan for gangstier i byområderne skal forholde sig til retningslinjer for byernes grønne struktur.”

Revisionen af stitemaet og planlægningen for de nye gangstier forventes at forbedre mulighederne for friluftslivet. I forbindelse med anlæggelsen af nye stier, kan der eventuelt indtænkes primitive overnatningsmuligheder, bålpladser, borde/bænke og andre friluftsfaciliteter.

Bosætning og bykvalitet

Kommunen vurderer, at det er en stor kvalitet for borgerne, at der er et sammenhængende stinet, der skaber let adgang til andre dele af byen, landområder og naturoplevelser.

Boliger, der ligger i nærheden af grønne rekreative områder og med let adgang dertil, er mere attraktive.

Alternativer

Kommunen ønsker med indarbejdelsen af de nye gangstier, at forbedre tilgængeligheden til det åbne land. Bedre tilgængelighed forventes at understøtte borgernes mulighed for motion, rekreation og naturoplevelser. De planlagte stier er i forslaget til Kommuneplan 2014 vist som principielle linjeføringer. Den endelige strækning vil blive fastlagt, når stien realiseres.

Afbødende foranstaltninger

De foreslåede gangstier giver ikke behov for at udarbejde afbødende foranstaltninger, da de ikke forventes at have en negativ effekt på hverken sundhedsmæssige eller miljømæssige forhold.

Der vil ske en selvstændig miljøvurdering i forbindelse med anlæggelsen af de konkrete stier. De enkelte strækninger forventes særligt at skulle vurderes i forhold til eventuelle gener for de omkringboende, naturbeskyttelseshensyn og sammenhæng med det øvrige stinet.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk